Handlingsalternativ i folkvandringens tidevarv

Copyright Kjell Nilsson Mäki
  • Lördag 26 Sep 2015 2015-09-26
E-post 0

Som en effekt av det ökande trycket av asylsökande får nu Täby kommun sitt första större anläggningsboende. Protesterna lät inte vänta på sig utan är de vanliga. För lite information. För snabbt inpå. Oro för hur området utvecklas. Migrationsverket har tecknat ett avtal med  Täby Åkerby 12 AB som hyr ut Täby Park Hotell från och med den 25 september 2015 till och med den 31 december 2020. Till en början kommer upp till 100 asylsökande att bo på Täby Park Hotell medan de får sin asylansökan registrerad. På sikt kan upp till 550 asylsökande bo på anläggningen.

Idag har Täby kommun tagit emot 58 personer i Migrationsverkets mottagningssystem. Inledningsvis kommer denna siffra tredubblas, på sikt tiodubblas. Det går inte att utesluta att opinionen i Täby kommer påverkas.

Bristen på bostäder för asylsökanden gör att Migrationsverket nu tillfälligt även sänker kraven på hur många kvadratmeter varje person ska bo på. Skälet till att det går att sätta in fler sängar är att Migrationsverket nu beslutat sig för att sänka kraven på den yta som varje asylsökande ska bo på, från 5 kvadratmeter per person till 3,3 kvadratmeter. Detta är dock en chimär då många boenden i södra Sverige, närmast ankomstkommunen Malmö, är nere i två kvadratmeter per vuxen asylsökande efter Migrationsverkets senaste förtätning.

Boenden där arton vuxna delar på en toalett och en dusch. Som jämförelsetal skall en galt eller digivande sugga ha minst sex kvadratmeters yta. En människa på flykt, en muslim, ges mindre yta än en gris. Grisar har, som bekant, en tämligen låg status inom denna religion och vi kan fundera på hur de muslimska flyktingarna kan komma att reagera när detta går upp för dem.

Morgan Johansson lät under gårdagen meddela att regeringen givit de statliga verken och de statliga bolagen i uppgift att frilägga vissa anläggningar. En ovanligt stressad och pressad Johansson medgav att situationen var pressad men inget mer än så. Att regeringen går in på detta sätt är tämligen unikt och ligger nära ministerstyre. Något som i normalfallet inte är möjligt i vår konstitution om inte krigstillstånd råder.

Finns det då ytterligare kort för regeringen att spela ut? Svaret är jakande på den frågan. Det finns en färdig statlig utredning, SOU: 1993:89 “Massflykt till Sverige av asyl- och hjälpbehövande”, som för tillfället ligger i Kungliga Bibliotekets arkiv. Där finns dagens scenario beskrivet men med andra ursprungsländer, de baltiska. Men effekten av volymerna finns väl beskrivna och är desamma. En del föreslagna åtgärder under punkten 3.3 på sidan 46 borde vara högintressanta för regeringen. Hela SOU:n finns som inscannat dokument i slutet på postningen. Mycket givande men samtidigt skrämmande och fantastiskt framsynt läsning.

“Utredningsmannen föreslår vidare att en fastighet eller del av fastighet som tillhör annan än staten genom rekvisition får tas i anspråk för att tillgodose behovet av lämpligt belägna och utformade lokaler för utredning och inkvartering. En sådan rekvisition förutsätter att regeringen gett tillstånd till den.

Utredningsförslaget har remissbehandlats och ärendet bereds för närvarande inom regeringskansliet.”.

Med 1 000 nyanlända asylsökande per dag så är det inte rimligt att anta att antalet tillgängliga tak över huvudet kan räcka till mycket länge till.

Regeringen kommer stå inför ett val, att damma av ovan nämnda SOU, som ansågs för explosiv av Göran Persson som placerade den i minnenas arkiv. Han insåg sprängstoffet i den, att rekvirera privatbostäder eller andra anläggningstillgångar är ett extremt ingrepp i äganderätten. Alternativet är annars att börja bygga rella flyktingläger. Vi kan fundera på reaktionerna av de som anvisas till dessa flyktingläger om vi får en kall vinter med temperaturer ner mot minus tjugo grader, mindre yta per person än grisar har samt hur hygieninstallationerna skall konstrueras. 

UtsugningAllt pekar på att Sverige nu rör sig mot, eller är i en situation av, undantagstillstånd. Något de flesta borde inse men som ministären Löfven inte vill medge. Vi har heller inte börjat borra i de mer långsiktiga konsekvenserna. En asylprocess om ett år per person, därefter kommunplacering och för minst hälften av de nyanlända utan sysselsättning eller egenförsörjning fortfarande efter åtta år. De kostnaderna rullas ut på kommunerna och det vi sett hitintills är bara de första effekterna. Under tiden så kommer Bert Karlsson och andra kunna skära guld med täljkniv. Såvida inte regeringen inför just den lagstiftning som föreslogs från 1993 om tvångsrekvisition av anläggningar och bostäder.

Vi har inte sett slutet på detta. Det kommer komma mer, denna “Folkvandringens tidevarv” och jag sitter med viss nyfikenhet och väntar på hur regeringens nästa steg.

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.