Anarki

  • Lördag 31 Okt 2015 2015-10-31
E-post 0

Migrationsminister Morgan Johansson, S, öppnar för att bryta mot vissa regler i mottagandet.

– Man måste vara pragmatisk i en sådan här situation, säger han under ett besök på ett boende för ensamkommande flyktingbarn utanför Göteborg.

Men enhetschefen på boendet kräver att regeringen är tydligare med vilka regler som kan ruckas på.

– Om jag har flickor på ett boende för pojkar och det händer något då står jag där. Ska jag då säga ’ministern bad mig vara pragmatisk’? säger enhetschefen David Nilsson vilket är fallet på flera HVB-boenden.

På många flyktingslussar, de tillfälliga boenden som är avsedda för mellan ett och tre dygns boende enligt regelverket , finns idag ensamkommande barn som bott i upp till fyra veckor. På en madrass på golvet egentligen avsedda för polisens tillnyktringsceller. Samma situation råder i gymnastiksalar där kanske fyrtio män bor i en tillfälligt arrangerad sovsal. Kommuner tvingas bryta mot lagar och förordningar likt Migrationsverket som numera hyser människor på ytor som anses vara för små för djur. Regeringen uppmanar även nu till lagtrots vilket borde rendera en anmälan till Konstitutionsutskottet.

All lagstiftning är absolut, inte relativ. Men uttalandet stärker tidigare signaler, att regeringen försöker hitta genvägar genom att luckra upp tillämpningen av olika absoluta lagrum.

Under förra veckan ansökte 8 194 personer om asyl i Sverige. En något lägre takt än tidigare men ovanligt högt för årstiden. Höststormarna över Medelhavet brukar i regel matta av takten något men istället ser vi en markant – och ihållande – ökning jämfört med tidigare år. Det går med andra ord inte att utesluta att systempressen på olika samhällssystem nu ökar samt att olika lagrum nu utmanas ännu mer. Morgan Johansson exemplifierade avsteg från Skollagen och Kommunallagen, att barn skall beredas skolplats inom 30 dagar men att bara göra avsteg från vissa lagar, och inte andra, öppnar portarna till anarki.

Brottsbalkens 24 kapitel reglerar ansvarsfriheten. Den medger ansvarsfrihet om en person agerat i nöd enligt principen ”Nöd bryter lag”.

1 § En gärning som någon begår i nödvärn utgör brott endast om den med hänsyn till angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt är uppenbart oförsvarlig.

Rätt till nödvärn föreligger mot

1. ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom,

2. den som med våld eller hot om våld eller på annat sätt hindrar att egendom återtas på bar   gärning,

3. den som olovligen trängt in i eller försöker tränga in i rum, hus, gård eller fartyg,

eller

4. den som vägrar att lämna en bostad efter tillsägelse. Lag (1994:458)

En annan paragraf som skulle kunna innebära ansvarsfrihet är den åttonde i samma kapitel.

8 § En gärning som någon begår på order av den under vars lydnad han står skall inte medföra ansvar för honom, om han med hänsyn till lydnadsförhållandets art, gärningens beskaffenhet och omständigheterna i övrigt har att lyda ordern. Lag (1994:458).

Vi har inte ministerstyre i Sverige varför den åttonde paragrafen inte är tillämpbar. Den enskilde HVB-föreståndaren står inte under Migrationsministerns befäl på något sätt men uppmanas till lagtrots ändå. Inte heller kommunerna står under ministerns direkta styre varför de inte kan hållas ansvarsfria för att de nekar barn skolgång. Om så blir fallet skall det prövas av domstol.

Justitie- och Migrationsminister Morgan Johansson senaste utspel är därmed intressant. Om han kan förmå riksdagen luckra upp Brottsbalkens formuleringar om ansvarsfrihet på något sätt och vilka områden som nu kan komma ifråga. Begås brott mot lag skall detta prövas. Det är inte Morgan Johansson som avgör detta, det är domstol. Ur detta perspektiv är ministerns utspel minst sagt omvälvande. Han gör avsteg från en grundprincip i statsbygget.

Land skall med lag byggas,  riksdagens stiftar lagar och domstolar tillämpar dessa. Morgan Johanssons uttalande och i övrigt passiva förhållningssätt vittnar om att detta, vår form av demokrati, inom kort kan utvecklas till att vara endast ett minne. Han lade nu den första stenen i bygget till en stat som vilar på andra principer.

Anarkins.

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.