Det är billigt att vara rik, dyrt att vara fattig

Copyright Kjell Nilsson Mäki för Ledarsidorna.se
  • Onsdag 28 Okt 2015 2015-10-28
E-post 0

Migrationsverkets desperata jakt på boende till alla flyktingar som kommer till Sverige har lockat en mängd företag att starta asylboenden. SVT:s granskning visar att minst 60 nya företag gett sig in i branschen och skrivit kontrakt med Migrationsverket bara i år. Totalt kommer 1,4 MDR SEK betalas ut till privata hyresvärdar under 2015, en siffra som sannolikt kommer att öka.

Sedan 2012 har Migrationsverket upphandlat 300 000 platser i olika former av boenden. Fram till 2012 var Migrationsverket självförsörjande med bostäder. Det året ansökte 43 900 personer om asyl, det sista året asylsystemet var självförsörjande med bostäder genom egen försorg var året innan, 2011, då knappt 30 000 var inskrivna i asylsystemet. I år förväntas, som huvudscenario, 178 000 personer vara inskrivna. Detta kommer leda till kostnadsökningar och enligt prognosen kommer migrationsverkets anslagsnivå behöva fördubblas de närmaste åren, från dagens 35 MDR SEK till gott och väl över 70 MDR SEK.

I den budgetproposition för 2016 som riksdagen nu behandlar och som bygger på Migrationsverkets gamla prognoser, hälften så många asylsökande än dagens, har regeringen avsatt sammanlagt drygt 40 miljarder kronor för flyktingmottagning och integration. Enligt Migrationsverkets prognoser kommer detta inte kunna hållas. Och budgetpåverkan gäller inte bara Migrationsverket. Andra system påverkas såsom statens våldsmonopol, Polisen. Polisen är idag hårt trängda. Behovet av resursförstärkningar i form av pengar kan komma att uppgå till “flera miljarder” de kommande åren enligt Polisledningen.

Polisen har idag en årsbudget om 21 MDR SEK. Den skall inte bara räcka till kontroll av gränser och skydd av asylboenden. Den skall även räcka till för att arbeta preventivt i utanförskapsområden, parera organiserad brottslighet, förhindra rattfyllor, ingripa vid misshandel, våldtäkter och inbrott samt mycket mer än så. Polisen skall, eller borde, finnas där när vi behöver den som mest. Oavsett vem vi är, hur mycket vi tjänar, hur gamla vi är, vilket kön vi har eller vad vi har för etnisk, religiös eller kulturell härkomst.

Copyright Kjell Nilsson Mäki för Ledarsidorna.se

Copyright Kjell Nilsson Mäki för Ledarsidorna.se

Men inte bara Migrationsverkets och Polisens budgetar kommer påverkas. Arbetsförmedlingen, vården, skolan, omsorgen samt hela bostadsmarknaden kommer påverkas. För att klara av detta har regeringen redan nu aviserat en kombination av skattehöjningar, besparingar, omfördelning av bistånd samt att låna upp pengar. För Sveriges del kommer merparten lånas upp på den internationella kreditmarknaden. Den internationella kreditmarknaden har, via Reuters och andra, redan uppmärksammat Sveriges situation. Kapitalmarknaden följer sina kunder med stor uppmärksamhet och nu sitter fler analytiker och räknar på Sveriges förutsättningar.

Sveriges internationella kreditbetyg är idag högsta möjliga men det bygger på ett antal parametrar som redan idag är inaktuella. Lånevillkor, och ränta, är för stater samma som för privatkunder. Ett mått på risk. Kan en privatperson visa upp god betalningsförmåga och goda framtidsutsikter lånar banken ut till låg ränta och lång löptid. Har en privatperson däremot låg inkomst och osäkra anställningsförhållanden blir räntan högre och löptiden kortare. Det är billigt att vara rik, dyrt att vara fattig. Samma villkor gäller för stater men där kommer ytterligare en parameter in. Den politiska stabiliteten. Kapitalmarknaden lever på risk, med de prissättningsmekanismer som finns. Men hatar osäkerhet. Politisk osäkerhet eller veligt ledarskap höjer riskpremien i 100 fall av 100.

Vår nuvarande rating, AAA, bygger bland annat på

  • den senast antagna statsbudgeten, som var Alliansens. Denna var på 53 procent av BNP och en sjunkande trend. Den liggande propositionen kommer bryta den trenden när den antas
  • antalet asylsökande. Den prognos denna bygger på var 23 735 och bygger på septembersiffrorna för inskrivna, ej avgjorda asylärenden. Aktuella siffror har ej kommit in i de internationella kreditvärderingssystemen ännu.

Förutom att dessa siffror kommer påverka våra kostnader för att ta upp nya lån när årets utfall och relevanta prognoser arbetas in finns andra parametrar som påverkar ytterligare. Sveriges handelsunderskott var det högsta på länge i augusti, för andra månaden i rad. Prognosen var ett överskott men blev ett lika stort underskott. Men även politiska signaler värderas högt. Lagstiftningsarbetet kring att försöka få ner “pull-faktorerna”, eller attraktionskraften för asylsökande kommer inledas med  en utredning och sedan remisstid på det. Om vi pressar tiden kan vi ha en lagstiftning på pålats i december 2016 eller från 1 januari 2017, säger Morgan Johansson, migrationsminister (S). På frågan vilken signal regeringen skickar ut i världen blir svaret

– Jag talar ogärna i termer av signaler.

Men det förväntar sig kapitalmarknaden. Annars blir det osäkert. Så länge du är rik och har ordning på finanserna samt bedöms som politiskt pålitlig och stabil får du låna på goda villkor. Är det däremot kaos i finanserna och en osäker, instabil och velig politisk ledning blir det dyrare. Oavsett om du är muslim, jude, kristen, syrier, svensk, norsk, tysk eller somalier. Kapitalmarknaden är det minst rasistiska som finns. Och den älskar tydliga, pålitliga, signaler.

För kapitalmarknaden är vi annars bara siffror. Utan åtskillnad.

Senast vid nyår, eller strax efter, vet vi vad kreditinstituten säger om vår situation. De brukar kunna vara lika uppriktiga som brutala. Denna gång kommer inte vara något undantag.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se