Det brinner i knutarna

Copyright Kjell Nilsson Mäki för Ledarsidorna.se
  • Fredag 30 Okt 2015 2015-10-30
E-post 0

Runt 300 samlades för att bland annat lyssna till den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism Mona Sahlin och utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) på Medborgarplatsen i Stockholm under torsdagen. Hälften av socialsekreterarna i Ljusnarsbergs kommun är sjukskrivna på grund av det stora antalet flyktingar i kommunen. Under torsdagsmorgonen utsattes ännu ett asylboende för ett misstänkt brandattentat. Nu meddelar polisens nationella avdelning att de förstärker sin internet-spaning för att stoppa bränderna.

Sverige brinner i knutarna.

Situationen är i dagsläget så pass prekär, eller akut, att Justitiedepartementet under veckan kallat till sig såväl rektorn som andra ledande befattingshavare för BYA. För en yttre betraktare sannolikt ett möte i mängden men såväl mötets agenda som deltagare innehöll ett stort mått av dramatik. BYA är inte vilken organisation som helst, inte heller var mötets agenda en artighetsvisit.

Bevakningsbranschens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd, BYA, är en ideell förening där medlemmarna är bevakningsbranschen representerade av Almega Säkerhetsföretagen och Svenska Transportarbetareförbundet. Det är BYA som i samarbete med Rikspolisstyrelsen definierar vilken utbildning som en väktare skall ha. Idag skall en ordinär väktare ha genomfört Väktargrundutbildningen på totalt 128 lektionstimmar och 160 praktiktimmar. Innehållet i utbildningen framgår av FAP 579-2, Polisens allmänna föreskrifter.

Föreskrifterna innefattar bland annat Rättegångsbalk, Brottsbalk och Polislagens 10:e paragraf samt utbildning i tvångsmedel som batong och handfängsel för att kunna agera som väktare med tjänstemannaskydd. Tjänsten innefattar inte sällan någon form av myndighetsutövning. Att enligt Rättegångsbalken överta någons nödvärn och med detta kunna använda sig av nyttjandet av bland annat handfängsel eller andra mer smärtsamma verktyg som medel.

Copyright Kjell Nilsson Mäki för Ledarsidorna.se

Copyright Kjell Nilsson Mäki för Ledarsidorna.se

Situationen vid flertalet flyktingboenden och flyktingslussar i hela landet vittnar nu om akut systemstress. Utöver försöken till mordbrand finns idag flertalet rapporter om en ohållbar inre säkerhet på flertalet boenden. Pressen är så hög att hänsyn till etniskt betingade konflikter som kan vara upp till 2 000 år gamla ej kan tas. Migrationsverkets brist på boenden medför att etniska grupper som sinsemellan är i konflikt härbärgeras tillsammans. På trånga ytor.

Shiamuslimer vid sidan av sunnimuslimer. Med den gemensamma fienden arabisktalande kristna. Boenden rapporterar om en vardag av våld eller hot om våld mellan asylanter eller mot personal. På boenden utan personal dygnet runt eller utan personal med förmåga eller kompetens att möta dessa konflikter i tid rapporteras numera som dagliga incidenter till Ledarsidorna.se.

Regeringens, eller justitiedepartementets, möte i veckan syftade till, rapporterar flertalet mycket säkra källor, till att korta utbildningstiden för väktare. Att förmå branschorganisationen BYA att gå med på en devalvering av begreppet ”väktare” och korta utbildningstiden och urvalskriterierna för en redan ifrågasatt yrkesgrupp. BYA, samt de ingående företagen, har under flera år arbetat hårt med att både höja kraven på väktare men även höja kvaliteten på utbildningen då de ofta, på uppdragsgivarens uppmaning, utför myndighetsutövning i form av tvångsmedel.

Regeringen  kräver nu, av BYA, att det skall var möjligt att göra avsteg från dagens krav.

Det är fullständigt logiskt att regeringen nu dammsuger situationen på samtliga alternativ. Men regeringens exekutiva vilja att devalvera dagens kår, kan visa sig vansklig. Polisens föreskrifter, FAP 579-2 är tydlig på vad som krävs:

  • En väktare som utför bevakning ska bära godkänd uniform och uppträda på ett sätt som inger förtroende och aktning. Han eller hon bör uppträda hövligt, hänsynsfullt och med fasthet samt iaktta självbehärskning och undvika vad som kan uppfattas som utslag av ovänlighet eller småaktighet.
  • Vid godkännandeprövningen ställs högre krav på dig som väktare när det gäller laglydnad, medborgerlig pålitlighet och lämplighet i övrigt, än på annan personal. Huvudregeln är att du inte bör förekomma i misstankeregistret, belastningsregistret eller i Säkerhetspolisens register.
  • För att bli godkänd för anställning i bevakningsföretag krävs att du har sådan god kunskap i svenska språket och kännedom om svenska förhållanden att du i tal och skrift kan redogöra för de juridiska och andra överväganden som föregått ett ingripande. Det ska kunna antas att du kan utföra bevakning på ett rättssäkert och bra sätt.

Regeringen har denna vecka kallat de som kan göra avkall på kraven till ett krismöte, BYA, i syfte att devalvera dessa krav för att få ut mer personal för yttre och inre skydd av asylboenden. Vi bör fundera noga vad som kan hända med kvaliteten på yrkeskåren om regeringen säker kraven ytterligare för en redan ifrågasatt yrkeskår. Om det är rimligt att anta att en person med en summarisk bakgrundskontroll skall tillåtas att ha ett ansvar för myndighetsutövning samt tillgång till våldsmedel efter bara 40 timmars utbildning, vilket är regeringens målsättning. Om vad som kan hända när militärt- eller polisiärt överintresserade personer som tidigare nekats av bevakningsbranschen nu bereds tillträde genom sänkta krav av regeringen.

Signalen som regeringen ger, genom veckans möte med BYA, bör vara ett erkännande att de tappat kontrollen. Regeringen möter dagens ökade våldsinslag med att  börja sladda eller retirera på de lagrum som skall säkerställa våldsmonopolets  kompetens.

Det brinner i knutarna.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se