Det onormala blir normalt.

Copyright Kjell Nilsson Mäki för Ledarsidorna.se
  • Fredag 9 Okt 2015 2015-10-09
E-post 0

Regeringens presskonferens var en välregisserad tillställning som främst uppehöll sig kring barnens villkor. Det var ingen slump att Stefan Löfven ackompanjerades av skolminister Gustav Fridolin och Barn- och äldreomsorgsminister Åsa Regnér. Inte heller någon slump att migrationsminister Morgan Johansson som var den person som tog fram ett nummer av Dagens Nyheter med ett flyktingbarn på första sidan. Bilden som regeringen vill sätta är att det är framför allt barn som kommer nu. Verkligheten ser något annorlunda ut.

Källa: Migrationsverket

Källa: Migrationsverket

Av aktuell statistik kan vi sluta oss till att av de nu runt 100 000 inskrivna i Migrationsverkets system utgörs 30 procent av barn under 18 år.  De senaste sju dagarna har 8 899 personer sökt asyl i Sverige. Under torsdagen sökte 1 609 personer asyl. Källor inom Migrationsverket pekar på att slutsiffran för 2015 kommer hamna på totalt 180 000 asylsökande. Alla som anländer söker dock ej asyl utan väljer att vid sidan av de som avvisas leva ett liv som papperslösa i ett skuggsamhälle. Med eller utan barn. Huvuddelen är dock ensamma vuxna män i och utom asylsystemet, oavsett mediebilden. Tino Sanandaji, nationalekonom, har utöver detta börjat granska vad asylströmmarna egentligen omfattar. De som flyr från krigets Syrien är i minoritet. De barn som flyr från krigets Syrien är ännu färre. Trots detta är det den gruppen som regeringen ständigt hänvisar till för att hålla känslosåsen flytande.

Presskonferensengav i praktiken bara ett klart besked utöver att regeringen menar att onormala omständigheter kräver onormala åtgärder:

Regeringen tar inga steg för att bromsa inflödet av asylsökande genom att lösa ut Utlänninsglagens paragrafer avsedda för detta.

Utlänningslagen (UtlL) 5 Kap 25 § – 4 kap 25 § medger att Regeringen får meddela föreskrifter om att uppehållstillstånd inte får beviljas för övriga skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 a § om det behövs därför att Sveriges möjligheter att ta emot utlänningar har blivit begränsade. Regeringen ska anmäla sådana föreskrifter till riksdagen genom en särskild skrivelse inom tre månader. Lag (2009:1542).

Detta innebär i praktiken att inga steg kan tas för att begränsa dagens flöden inom tre månader. Den press mottagningssystemet kommer att fortsätta. Det finns idag inte en enda madrass att uppbringa i Skåne för att ta ett exempel. Migrationsverkets huvudfokus är tak över huvudet och mat för dagen. Migrationsministern aviserade, som en framgång, att regeringen inventerat tillgången till tält och organiserandet av ett tältläger för 1 000 personer. Sverige har idag inte fler vinterbonade tält att tillgå.

Men det är i detaljerna som djävulen sitter. Morgan Johansson öppnade upp för att påbörja en inventering av privat ägda anläggningstillgångar i syfte att hyra dessa. Ledarsidorna.se har tidigare redogjort för statens möjligheter att rekvirera privatfastigheter, ett ingrepp i äganderätten.  En sådan rekvisiton har stöd i Regeringsformens andra kapitel 15 paragraf. Privat egendom är skyddad från expropriation

”…. utom när det krävs för att tillgodose angelägna allmänna intressen”.

När ett sådant ”angeläget allmänt intresse” kan inträffa regleras ibland annat Förfogandelagen (1978:262), vilket förutsätter att regeringen, om det inte redan är “krig”, finner följande föreligga och förordnar därefter:

Det skall föreligga krigsfara eller att det åder sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av att det är krig utanför Sveriges gränser.

Copyright Kjell Nilsson Mäki

Copyright Kjell Nilsson Mäki för Ledarsidorna.se

Det kan inte uteslutas att regeringen, genom att inte ta beslut för att skapa rådrum enligt UtlL, nu agerar på ett sådant sätt att de pressar alla samhällssystem till punkten där det ligger i allmänhetens intresse att staten kan härbärgera de nyanlända, som flytt till Sverige på grund av krig utanför Sveriges gränser, för att undvika civil oro samt av humanitära skäl. Pressar fram en situation som medger att Förfogandelagen kan kicka in. Migrationsministerns beslut om inventering av privata fastigheter idag kan mycket väl leda till detta och skulle så ske kommer Jimmie Åkesson inte behöva anstränga sig nämnvärt för att säkerställa Sverigedemokraternas tillväxt.

Jimmie Åkesson kommer faktiskt inte behöva anstränga sig alls fram till nästa val om utvecklingen fortsätter som den gör. Inklusive regeringens förmåga att möta den.

Om nu vi kommer till den dörren, där expropriation är ett av verktygen, så passerar vi en farlig gräns genom att utmana äganderätten. Det kan inte uteslutas att det var just de stegen vi såg idag. Att regeringen börjar förbereda för än kraftfullare åtgärder nu eftersom inga steg tas för att strama upp flödet. Och då har vi inte börjat gräva i de effekter som omprioriteringar i de kommunala verksamheterna samt primärvården som slår in. Sven-Erik Österberg, regeringens särskilde utredare, gör ett sannolikt korrekt konstaterande när han medger att tillfälliga lösningar riskerar att permanentas. Med allt vad det innebär.

Vi står nu vid en dörr som ingen vill öppna. Till rummet där det onormala blir normalt.

 

 

Om du vill bidra till Ledarsidorna.se utveckling, tycker detta var relevant samt fortsatt fokus på detta samt närliggande ämnen, donera gärna en slant. Alla bidrag tas emot med stor tacksamhet och bidrar till att Ledarsidorna.se kan utveckla konceptet med bland annat video- och audiokanaler.


Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se