Dann haben wir andere methoden

  • Onsdag 11 Nov 2015 2015-11-11
E-post 0
Copyright Kjell Nilsson Mäki för Ledarsidorna.se

Copyright Kjell Nilsson Mäki för Ledarsidorna.se

Röran på det migrationspolitiska området fortsatte under tisdagen. Tyskland vill åter börja skicka tillbaka syriska flyktingar till det första EU-landet de registrerats i, skriver tyska medier, något som bekräftas av den tyska regeringen. Inrikesminister Ygeman kommenterade i tämligen skarpa ordalag moderatledaren Anna Kinberg Batras krav på att göra som Tyskland nu gör, strikt tillämpar Dublin-förordningen genom någon form av inre kontroll.

Av Fredrik Reinfeldts och Anders Borgs politik och färdriktning finns idag ingenting kvar. Bara en röra av Guds like.

Ygemans motivbild är att detta förfaringssätt, att tillämpa EU-förordningar, strider mot asylrätten som regleras i EU-rätten, ter sig minst sagt rätt motsägelsefullt. Batras utspel hade annars  sannolikt hamnat i bättre jordmån om hon uttryckt sig i tyska ordalag då Sverige slaviskt följer Tysklands politik. Om än ryckigt.

Regeringen får parallellt nu till slut uppleva det många väntat på. Rörelser på den kommunala nivån. Socialdemokratiska kommunalråd runt om i landet vill att regeringen tar initiativ till en ny flyktinguppgörelse inom kort, visar SvD:s rundringning. Bland annat Lars Stjernkvist, S, kommunalråd i Norrköping. Stjernkvist säger att gränskontroll ”rent principiellt” bör kunna diskuteras. Han vill även att anhöriginvandring ska vara uppe på bordet igen vid en ny flyktingförhandling. Kjell Hedvall (S), kommunalråd i Lidköping, tycker att det är ”självklart” att införa gränskontroller.

Sverige har exakt samma möjligheter samt även, enligt Utlänningsförordningen och Utlänningslagen en rad andra möjligheter att börja reglera invandringen utan att göra ingrepp i de förordningar vi förbundit oss att följa. Vårat regelverk, och våra lagar, är utformade så att de inte skall göra ingrepp  i bland annat asylrätten. Bland annat Utlänningsförordningen sjätte kapitel (som finns att läsa för Ygeman med stab på Riksdagens hemsida) som ger Batra stöd för att införa en tillfällig inre gränskontroll.

5 § Regeringen får besluta att tillfälligt återinföra gränskontroll vid de inre gränserna i enlighet med artiklarna 23, 25 och 26 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1051/2013 av den 22 oktober 2013.

Paragrafen är framtagen, enligt förarbetena på EU-nivå, om den inre stabiliteten i en medlemsstat hotas. Om Europaparlamentet och rådet beslutar om förordningar som strider mot den EU- och asylrätt som Ygeman hänvisar till är det annars onekligen en världsnyhet och i sådana fall bör den Svenska regeringen agera med kraft. I någon riktning.

Men det finns även andra verktyg, fullt i enlighet med EU-rätten som Ygeman hänvisar till, som borde kunna tillämpas. Det finns, enligt Utlänningslagen, väsentligt obehagligare verktyg att ta till, alla anpassade till EU:s regelverk. I Utlänningslagens 9 kapitel finns omfattande tvångsåtgärder.

2 § En polisman får i samband med inresekontroll enligt kodexen om Schengengränserna kroppsvisitera en utlänning och undersöka hans eller hennes bagage, handresgods, handväskor och liknande, i den utsträckning som det är nödvändigt för att ta reda på utlänningens identitet. Sådana undersökningar får också göras för att ta reda på en utlännings resväg till Sverige, om den är av betydelse för bedömningen av rätten att resa in i och vistas här i landet. En polisman får i samband med inresekontrollen även undersöka bagageutrymmen och övriga slutna utrymmen i bilar och andra transportmedel i syfte att förhindra att en utlänning reser in i Sverige i strid med bestämmelserna i kodexen om Schengengränserna.

Skulle tveksamheter om resväg, syfte med resan eller den resandes identitet föreligga på något sätt så är det även möjligt att ta i förvar. Tionde kapitlet reglerar tvångsåtgärderna.

1 § En utlänning som har fyllt 18 år får tas i förvar om

  1. utlänningens identitet är oklar vid ankomsten till Sverige eller när han eller hon därefter ansöker om uppehållstillstånd och han eller hon inte kan göra sannolikt att den identitet han eller hon uppger är riktig, och

  2. utlänningens rätt att få resa in i eller vistas i Sverige inte kan bedömas ändå.

En asylsökande, eller ”transitmigrant” kan tas i förvar redan vid ankomst om minsta tveksamhet föreligger. Sannolikt en syn ingen vill se för sina ögon varför det borde vara angeläget för regeringen att agera. För det är rörigt nu. Och rörigare lär det bli. Men, som tur är och för att använda sig av ett tyskt ordstäv för att ta oss ur dagens situation:

Dann haben wir andere methoden.

Charmigt, eller hur?

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.