Kraschlandat

Copyright Kjell Nilsson Mäki för Ledarsidorna.se
  • Torsdag 26 Nov 2015 2015-11-26
E-post 0

EDIT Kl 18:50

Ledarsidorna.se har erhållit MSB senaste lägesbedömning. Detta torde ge en förklaring till Kraschlandningen. 

Du finner MSB orginal i slutet på postningen som Slide-share, tyvärr med 90 graders vridning men det är skräckläsning ändå.

I sammandrag:

Samlad bedömning

  • MSB bedömer att det, likt föregående vecka, även med aktörernas nu vidtagna åtgärder föreligger stora utmaningar för värnandet av målen för vår säkerhet, främst med avseende på liv och hälsa samt samhällets funktionalitet.
  • MSB:s bedömning är att det redan ansträngda läget ytterligare kommer att förvärras eftersom det antal asylsökande som nu anlänt till Sverige innebär att samhällsviktiga verksamheter behöver skala upp sin kapacitet.
  • Det svenska samhällets förmåga att ta emot ensamkommande barn är fortsatt starkt utmanad och principen om barnets bästa i beslut som rör barnet kan inte uppfyllas.
  • Situationen avseende boende, socialtjänst samt skola utgör akuta utmaningar i den samlade hanteringen. Det finns fortsatt behov av samordnade åtgärder. Ytterligare ansträngningar och ökad samverkan krävs av ansvariga aktörer för att lösa ut aktuella problemområden.
  • Ansvariga myndigheter i de hårdast belastade länen, Skåne, Västra Götaland och Stockholm, bedöms fortsatt vara i behov av förstärkning inom ett flertal områden främst avseende kvalificerad personal.
  • Det är ännu för tidigt att bedöma effekterna av regeringens förslag om åtgärder för att skapa andrum för svenskt flyktingmottagande, men ovanstående bedömning om påfrestning på samhället kvarstår och kommer kräva långsiktig hantering.

SLUT EDIT

 

En stor del de nyanlända barnen och ungdomarna som kommit till Sverige de senaste åren har hamnat i skolor där elevernas föräldrar har lägre utbildning än genomsnittet. Det visar en undersökning från LO och båda lärarfacken. Ordföranden Bo Jansson i Lärarnas Riksförbund, är kritisk. Det är känt att elever i skolor i så kallade utanförskapsområden, har svårare att bli behöriga till gymnasiet. Korrelationen mellan barn till högutbildade föräldrar och deras skolresultat är inte heller en nyhet. Dessa barn klarar generellt skolan bättre med högre betyg som resultat.

Samtidigt meddelar regeringen idag att Regeringen nu är överens om att tvinga kommunerna att ta emot flyktingar. Nästa år räknar regeringen med att 21 700 nyanlända kommer anvisas direkt till kommunerna. Siffran kommer sen öka. På dagens presskonferens på Rosenbad presenterades också direktiven för en ny snabbutredning om skolan. Utbildningsminister Gustav Fridolin pekade på att en femtedel av skolorna i dag inte tar emot nyanlända, och att fyra procent av skolorna tar emot en tredjedel av de barn som kommer.

”Utvecklingen framöver ter sig alltmer ohållbar”

För detta varnade Sveriges Kommuner och Landsting tidigare i år. Enligt beräkningarna behöver kommunerna höja skatterna med i snitt två kronor fram till 2019. För ett normalt hushåll betyder det omkring 15 000 kronor mer i skatt om året. Beräkningarna utgår från gamla antaganden, innan den europeiska flyktingkrisen. Enligt de senaste uppgifterna kommer det nu cirka 1 000 asylsökare per dygn till Sverige. Befolkningsprognosen från i maj, som SKL räknar utifrån, låg inte i närheten.

SKL:s beräkningar utgår dessutom från att invandrare och asylsökande inte har större behov än andra av vård, skola och omsorg, trots att, som man skriver, ”de nyanlända snarare är i behov av större insatser”. Lena Micko, S, ordförande för SKL kommenterar detta:

– Många kommuner och nästan alla landsting och regioner brottas med ekonomiska underskott. Skatteunderlaget ökar totalt sett men genom befolkningsökningen försämras resultaten till följd av kraftiga kostnadsökningar.

Copyright Kjell Nilsson Mäki för Ledarsidorna.se

Copyright Kjell Nilsson Mäki för Ledarsidorna.se

Och mer kommer att komma. Under hösten har situationen löpande förvärrats i många kommuner. En kommun norr om Stockholm har i år tagit emot fyra gånger så många ensamkommande flyktingbarn än avtalat och får inte full kostnadstäckning för dessa. Att situationen är pressad vittnar även gårdagens samtal från en god vän om. Han och hans fru har öppnat sitt hem som fosterfamilj för en ensamkommande pojke. Innan ens denna pojke anlänt ringer Migrationsverket och frågar om familjen kan ta ett ensamkommande flyktingbarn till. Utan att ha egentlig kontroll på att det fungerar över huvud taget med det första barnet som inte ens hunnit innanför dörren.

 

Vi vet inte heller hur primärvården kommer utvecklas. Det är allmänt känt att Sverige har brister inom psykiatrin i dagsläget men att den bristen nu kommer förvärras. Det är inte rimligt, vilket även SKL pekar på, att dessa flyktingar (framför allt barnen) inte skulle vara i behov av kvalificerad vård. Inte heller har höjd tagits i någon prognos att dessa elever kommer ha särskilda undervisningsbehov eller att de vuxna är i behov av kompletteringar för att kunna komma ut i produktionen.

Sverige kraschlandar nu. Alla data finns för att kunna räkna fram en helhetsbild men någon eller något håller emot varför vi idag inte vet hur lång tid detta kommer ta oss för att ta oss ur. Bara bostäderna är en utmaning i sig som ingen ännu börjat räkna på, trots att vi i detalj känner behoven.

En kvalificerad gissning är att tre år inte kommer förslå, den tid som regeringen definierat som ”det andrum vi behöver”. Vi har idag inte en aning om hur många år av överraskningar vi har framför oss. Hur länge vi kommer tumla runt innan det slår stopp och vi kan börja om från början igen.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.