Försvara respekten för FN:s flyktingkonvention!

  • Lördag 23 Jan 2016 2016-01-23
E-post 0

För Pela, Fadime, Abbas och Maria är det för sent. Men det finns många andra i liknande situationer. Ingen ska behöva frukta sitt liv på grund av familjens heder, skriver advokaten Elisabeth Massi Fritz på Expressens Debattsida med en tydlig adress till den kultur en del nyanlända tar med sig. De som begår hedersrelaterade brott bör utvisas efter avtjänat straff. Från och med den första juni ska rätten till mat, kläder och logi dras in för flyktingar som har fått avslag på sina ansökningar om uppehållstillstånd – men inte lämnat landet. Förslaget får nu kritik bland annat för att vara för dåligt genomtänkt av bland annat Advokatsamfundets Anne Ramberg.

Omkring 10 000 personer med avvisningsbeslut är inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem. Ungefär hälften av dem är vuxna utan barn och det är den gruppen som regeringen och alliansen nu siktar in sig på. De skall längre ha rätt till dagersättning, ett bidrag för mat, kläder och medicin. Det ska inte heller ha rätt att bo kvar på anläggningsboendet.

Det finns dock mer i detta i folksjälen. För trots vad media rapporterar så är oron stor utanför Stockholm. Polisen vägrar berätta hur stora resurser som går åt till att hantera flyktingvågen och den alltmer spända situationen på många asylboenden. Utredningar om våld, hot och andra brott kodas med siffran ”291” och hemlighålls för massmedia.

”Ingenting ska ut”, står det i ett internt direktiv som DN läst. Denna ”mörkläggning” spär på trycket hos allmänheten att få information om sakläget. Risken är stor att den reella politiska dagordningen annars sätts på forum som Flashback, som tidigare fått pris för ”agendasättande journalistik” samt annan alternativmedia. Med de vinklar som då sätts.

Copyright Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se

Copyright Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se

Allt detta borde kunna åtgärdas med rätt enkla medel. Regeringen har tagit ett första steg genom att skärpa regelverket att erhålla ekonomiskt bistånd utan att ha uppehållsrätt i Sverige. Det torde tjäna som god hjälp att motivera personer till att söka sig någon annan stans men det räcker sannolikt inte. Ledarsidorna.se ser att ytterligare åtgärder krävs, Både för att kunna upprätthålla respekt för svensk asylprocess och lagefterlevnad, men även för att effektivisera repatrieringen av de som fått avvisningsbeslut på sig. Kriminalvården, som ansvarar för avvisningsresorna för de som inte vill återvända frivilligt, har idag kapacitet för runt 4 000 per år. Att avvisa de 10 000 som idag väljer att bo kvar på flyktingförläggningarna skulle med andra ord ta två och ett halvt år. Då är inte alla de som lever illegalt i Sverige inräknade. Personer som polisen vet mycket väl var de uppehåller sig men väljer att inte gripa då det saknas resurser för att ta dessa i förvar.

Utöver regeringens första steg bör följande övervägas för att återupprätta allmänhetens förtroende för asyl- och rättsprocess:

  • Vid skälig misstanke om brott som har fängelse som minimistraff skall asylprocessen avbrytas. Följer ingen rättegång tas den upp igen där den avbröts men kommer det till fällande dom skall en ny process inledas från start om inte domen innebär avvisning. Generellt skall fängelsedom leda till avvisning per automatik om inte särskilda omständigheter talar för motsatsen.
  • Avvisning går ut på entreprenad. Jan Emanuel Johansson och Bert Karlsson har visat att de med små medel kan skapa rimligt fungerande stordriftslösningar. Dessa två, eller andra, kan sannolikt över natt avlasta Kriminalvården väsentligt.
  • Ett utvisningsbeslut, oavsett om det är positivt eller negativt för den enskilde, från högsta instans skall delges personligen samt att den enskilde då omedelbart flyttas till särskilt förvar för vidare avvisning. Idag blandas dessa med personer som väntar på beslut samt fått beslut om uppehållstillstånd men som inte erhållit kommunplacering. Detta skapar onödiga risker vid boendena.
  • Upprätta samarbetsavtal med Irak, Iran samt Afghanistan, Marocko och andra länder om att dömda för brott i Sverige får avtjäna straffet i deras ursprungsländer om de inte erhållit permanent uppehållstillstånd. Detta förslag torde inte vara dramatiskt alls då de brott de döms för ofta är straffbelagda, ibland med väsentligt hårdare lagstiftning, i deras hemländer.

Det är inte en mänsklig rättighet att begå brott i det land som en person söker asyl i. Tvärtom är det ett brott inte bara mot landets lagar, det är även ett brott mot FN:s flyktingkonvention som tvärtom ålägger flyktingen att följa mottagarlandets lagar. En asylsökande som begår brott mot våra lagar bryter därmed mot FN:s flyktingkonvention.

Utdrag ur FN:s Flyktingkonvention.

Utdrag ur FN:s Flyktingkonvention.

Kan vi, med viss effektivitet, börja repatriera de som inte har uppehållsrätt samt mer konsekvent lagföra och utvisa de som begår brott under asylprocessen eller under den tid de ha tillfälliga uppehållstillstånd öppnar vi upp för den majoritet som har reella skyddsbehov och som inget annat vill än att bli en del av det svenska samhället. Det finns inget rasistiskt i förslagen, snarare tvärtom måste vi säkra att de som behöver skydd och vill leva ett laglydigt liv blir välkomnade så som de förtjänar samt säkerställa efterlevnaden av FN:s Flyktingkonvention.

Det finns inget rasistiskt i att försvara FN:s Flyktingkonventions alla paragrafer.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se