Livet är som en eka

Den internationellt kända "Furusundsekan". Foto: eget.
  • Måndag 8 Feb 2016 2016-02-08
E-post 0

Politikernas flyktingåtstramningar bidrar till våld och oro på landets asylboenden. Det tror Bert Karlsson, som driver 52 asylboenden. 180.000 människor väntar i dag på besked om de ska få stanna i Sverige eller inte. Efter regeringens uttalanden om hårdare regler kommer allt fler rapporter om oroligheter på asylboendena.

– Man går ut med det ena efter det andra som inskränker möjligheterna att få stanna i Sverige, säger han till SVT Agenda.

Migrationsverkets långa handläggningstider bidrar även det till oron hos de asylsökande menar allt fler.

Naturligtvis är det så. Och de snabba kasten i flyktingpolitiken är sannolikt den avgörande orsaken. Morgan Johansson, som så sent som tidigt under hösten inte trodde på signaler eller ville tala om ”tak i invandringen” talar idag inte om något annat än signaler och tak i asylmottagandet. Av de ministrar i regeringen Löfven som Alliansen sannolikt har skäl att rikta sitt misstroende mot ligger Johansson rimligen närmast vid sidan av Kaplan och Wallström. För varnningssignalerna, att det svenska systemet inte skulle orka, fanns redan när regeringen tillträdde. 2012 kom effekterna efter Miljöpartiets uppgörelse med Alliansen då Migrationsverket började behöva upphandla anläggningsboende i stor skala.

Den förda Migrationspolitiken blev som en rutten eka. Ekan ser intakt ut men helt plötsligt så går förruttnelsen för långt och den sjunker över natt. På samma sätt kommer vi sannolikt se de mer långsiktiga effekterna på integrationspolitiken. Regeringen har låtit förstå att de statliga verken skall ta emot 1 000 praktikanter för att underlätta arbetsmarknadsetableringen.  Idag har vi en situation där endast hälften av de kommunplacerade i arbetsför ålder ”är i sysselsättning” efter åtta år. Siffror visar även att av de nyanlända i arbetsför ålder som saknar gymnasiekompetens även saknar motsvarande svensk grundskoleexamen. Efter 15 år är 65 procent i sysselsättning sett till hela gruppen nyanlända. I sysselsättning är ett statistiskt begrepp som innebär att den enskilde är i sysselsättning minst en timme per vecka i arbete med eller utan lönebidrag, i arbetsmarknadspolitisk åtgärd eller hjälper släkting i företag. Detta är naturligt eftersom snitttiden en vuxen syrier har av utbildning är 7,2 år, en vuxen somalier 1,8 år. Sysselsättningsgraden för denna grupp ligger konstant runt 45 procent. 

Detta påverkar inte vårt pensionssystem på kort sikt men kommer ge märkbara effekter på lång sikt. Pensionssystemet är uppbyggt på att det skall vara självförsörjande genom att arbetsgivare och arbetstagare avsätter medel under den yrkesverksamma delen av livet i AP-fonderna. Staten går in med garantipension för de som inte når upp till en miniminivå.

Med långa etableringstider på arbetsmarknaden och de nyanländas låga inkomster utmanas systemet. Det är sannolikt inte rimligt att anta att de med längst etableringstider kommer att få de högsta inkomsterna för att kompensera för bortfallet i tid. Tidigare, instabila, pensionssystem byggde på pensionen på de 15 bästa inkomståren. Idag beräknas den slutliga pensionen på minst 40 års yrkesarbete.

Precis som vi rimligen 2012, med signalerna från Ekonomistyrningsverk och Migrationsverk, kunde se bland annat trångboddhet och andra resursbrister framför oss kan vi redan idag se att vi måste redan nu börja fundera på hur välfärden, i form av pensioner, skall förberedas för de effekter som oundvikligen kommer att komma. Vi vet redan nu effekterna av att förneka problemen i tid vilket SVT Agenda visar.

Om vi inte redan nu dramatiskt kortar tiderna för arbetsmarknadsetablering kan vi hamna i en situation där vi istället, om 10-20 år, dramatiskt – och sannolikt retroaktivt – måste förändra pensionsvillkoren. Med alla de effekter som då blir ofrånkomliga. Vi vet detta redan nu. Ändå gör vi ingenting. Vi kan fundera i det ansvariga i detta. Och det lämpliga i att panikartat behöva gå in i dessa system. Panik och pensionssystem är sällan en god kombination.

Livet, och samhället, är som en eka. En dag bara sjunker den om vi inte sköter om den. Vårdar den med kärlek och omsorg, tjärar den och byter de bord som behöver bytas i tid.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se