Riksrätt

  • Torsdag 19 Maj 2016 2016-05-19
E-post 0

Mututredningen kring utrikesminister Margot Wallströms lägenhet tickar i dagarna in på sin femte månad rapporterar Aftonbladet. Alf Johansson, ansvarig åklagare kommenterar detta med

– Jag väntar fortfarande på resultatet av en del utredningsåtgärder

Johansson menar vidare att tidsutsträckningen är beroende på att det rör en minister. Att extra noggrannhet krävs.

– Korruption är allvarligare ju högre befattningar personer som utreds har. Det är skillnad på att vara en tjänsteman i en mycket låg underordnad befattning på en myndighet som knappt någon känner till, jämfört med att vara myndighetschef eller ännu högre befattningshavare.

– Det innebär att med brottets allvar måste man utreda mer nogsamt.

Huruvida denna inställning rimmar med principen likhet inför lagen berör han inte ytterligare inför Aftonbladets reporter, inte heller var det finns stöd för särbehandling av statsråd i Rättegångsbalken. Ledarsidorna.se valde att följa upp detta citat i Aftonbladet och fick då svaret att chefsåklagarens svar till reportern var ryckt ur en helhet eftersom det saknas lagstöd för särbehandling eller att en åklagare kan ta politiska hänsyn. Såväl mail med frågor som Johanssons svar finns för att läsaren själv skall kunna bedöma innehållet i konversationen i slutet av artikeln. Hur den helhet som åklagaren hänvisar till tidigare såg ut framgår dock inte.

Förundersökningen inleddes den 19 januari, efter att det framkommit att Margot Wallström (S) fått en hyreslägenhet från det skandalomsusade fackförbundet Kommunal. En förundersökning har inleddes även mot Kommunals förre kassör Anders Bergström som blev anvisad en offentlig försvarare den 31 mars i år. Åklagaren kunde då inte heller säga om det rör det rör Margot Wallströms lägenhetsaffär, Kommunals resor till London eller vistelser på Marholmen.

Copyright Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se

Copyright Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se

Något som kan påverka utredningen är att Margot Wallström är statsråd samt att på det hyreskontrakt hon signerat framgår det att hon skall lämna tillbaka lägenheten när tjänsten upphör. Både Margot Wallströms pressekreterare Erik Wirkensjö och Kommunal bekräftar att det ska tolkas som att uthyrningen av lägenheten är knuten till anställningstiden som utrikesminister.

Hela denna situation hade kunnat undvikas om vi hade haft en ordning med tjänstebostäder, likt den franska, för ministrar. Nu har vi inte det men för var tid gällande lagstiftning skall, trots allt, alltid följas. Lika för alla. Vill vi ha en ändring ändrar vi lagen först. Inte tillämpningen beroende på person.

Vi kan därmed för första gången sedan 1974 års regeringsreform hamna i en unik situation om brott kan misstänkas. Något som liknar Riksrätt. Allt enligt Rättegångsbalkens tredje kapitels tredje paragraf. Det är då inte Tingsrätten som skall avgöra utfallet utan Högsta Domstolen i mål mot statsråd.

Hela saken reser även frågan om det är ett brott som rör utövande av statsrådstjänsten. I detta fall beslutas åtal  av Konstitutionsutskottet och prövas av även det av Högsta Domstolen redan i första instans enligt 13 kap 3 § Regeringsformen. Margot Wallström kan, om det vill sig illa, stå inför en process. Den som är eller har varit statsråd får dömas för brott iutövningen av statsrådstjänsten endast om han eller hon genom brottet grovt har åsidosatt sin tjänsteplikt. Åtal beslutas av konstitutionsutskottet och prövas av Högsta domstolen

Tagande av muta, i detta fall, är enligt 10 kap 5a§ i Brottsbalken att någon

“begär en otillbörlig förmån för utövningen av anställningen eller uppdraget”. 

Vid ett första påseende verkar dock rättegångsbalkens tredje kapitels tredje paragraf ligga närmast om detta går vidare. Frågan om  “utövande av statsrådstjänsten” skall prövas kräver ett politiskt beslut enligt den trettonde kapitlet  i Regeringsformens för att väcka åtal vilket kommer bli en väsentligt hårdare nöt att knäcka för Konstitutionsutskottet eftersom det kommer kräva en majoritet i utskottet. Att det politiska klimatet skulle hårdna med ett sådant beslut är inte orimligt att anta. Ledarsidorna har varit i kontakt med domare och experter på konstitutionell rätt för att reda ut detta. Riksrätt är ett annat, kanske mer allmängiltigt, ord för detta för allmänhet och väljare även fast begreppet inte finns i vare sig Regeringsform, Brotts- eller Rättegångsbalk.

Det är rimligt att fråga sig om vi inte nu kommit till den punkt då åklagaren måste besluta sig för att lägga ner förundersökningen eller gå vidare om förutsättningar för åtal finns. 

Ytterligare en parameter som på något sätt kan spelat en roll, chefsåklagare Alf Johansson svarar inte helt entydigt ja eller nej på frågan om politiska hänsynstaganden utan pekar på sin självständighet i konversationen, i den senfärdiga handläggningen är den förestående voteringen i FN:s Generalförsamling. Voteringen om vilka två länder som skall få äran att sitta i FN:s Säkerhetsråd 2017-2018 av kandidatländerna Italien, Nederländerna och Sverige. Det är helt enkelt omöjligt för Sverige att gå in i den voteringen som äger rum den 28 juni med en utrikesminister som är delgiven misstanke om brott. Oavsett om det är i tjänsten eller privat.

I diplomatiska kretsar skulle Sverige likställas med länder som  Zimbabwe, Uganda och Sydafrika vilket torde vara tämligen unikt i svensk utrikespolitisk- och rättshistoria samt minst lika unikt ur ett europeiskt perspektiv. I Europa har vi sett detta tidigare men endast i undantagsfall. Italiens förre premiärminister Berlusconi kunde åtalas först efter att han avgått som premiärminister och förlorat sin åtalsimmunitet för att nämna ett exempel.

Att en minister som är delgiven misstanke om brott eller står under åtal i något som för internationella bedömare liknar riksrätt samtidigt som denne leder en kampanj för att komma in i Säkerhetsrådet är unikt. Även i internationella sammanhang.

 

Nedan finner du frågor och svar i mailkonversationen med Riksåklagaren i korruptions-mål, Alf Johansson. 

Tycker du denna form av journalistik, med återgivande av primärkällor så ofta det är möjligt i enlighet med meddelarskyddet och övriga lagrum, är viktig för demokratin får du gärna bli engångs- eller månadsdonator. Ledarsidorna kommer inom kort kunna publicera ytterligare artiklar om tillståndet i landet enligt denna princip.

Alltid i opposition.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se