Helene Bergman: Barnäktenskapen som dödar och förslavar

Helene Bergman. Photo: Photo by Wilmarsgård
  • Torsdag 14 jul 2016 2016-07-14
E-post 0

Naiviteten, okunskapen och handlingsförlamningen är skrämmande hos den feministiska regeringen och dess myndigheter.  Okunskapen och handfallenheten innebär att asylsökande män görs till barn, trots att de är 18 år, medan flickor görs till giftasvuxna kvinnor när de är 15 år.  Migrationsverket har identifierat 132 barn som uppgett att de var gifta när de kom till Sverige. 129 var flickor och 3 pojkar. Dessa barn var placerade i 80 kommuner . Migrationsverket tror dock att det handlar om fler.

Det är flickorna och kvinnorna som drabbas mest och är mest utsatta, eftersom myndighetspersoner har en genomgående tendens att hellre lyssna på männen och deras berättelser än att ta flickornas berättelser på allvar. Ett ålderdomligt patriarkalt tänkande som verkar praktiseras hos svenska myndigheter under regeringens feministiska paraply. Detta sker idag i Sverige, vilket innebär att asylsökande barn och ungdomar kommer till ett land – Sverige, där den lagstadgade minimiåldern för giftermål är 18 år. Men när det gäller asylsökande flickor accepterar svenska myndigheter åldersgränsen 15 år.  Barnombudsmannen, BO, skriver till justitieminister Morgan Johansson den 8 juli:

“Barnombudsmannen anser att det är oacceptabelt att Sverige har olika måttstockar för huruvida ett äktenskap godkänns beroende på om barnet har sin hemvist i Sverige eller kommer hit som asylsökande.” 

BO föreslår därför att ett nytt brott införs i brottsbalken, barnäktenskapsbrott i enlighet med förslaget i Betänkandet (SOU 2012:35) Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap. Barnäktenskap kan vara direkt skadligt. Flickan har svårt att påverka sitt eget liv och utveckling och rätten till utbildning och skydd mot våld, exploatering, övergrepp och människohandel.  Dessutom innebär barnäktenskap tidiga och täta graviditeter och födslar. De resulterar ofta i en mödrasjuklighet och mödradödlighet som är högre än genomsnittet.

Den främsta dödsorsaken för flickor i åldern 15-19 år världen över är graviditet förorsakad av många gånger mycket äldre män. 

I dagsläget bryter Sverige mot FN:s konvention, CEDAW, om att avskaffa alla slags diskriminering av kvinnor. Kommittén har gjort tydligt att minimiåldern för äktenskap är 18 år och inte bör vara tillåtet förrän bruden uppnått full mognad och rättshandlingsförmåga.  Däremot skryter Sverige med att man internationellt arbetar mot hedersrelaterat våld och förtryck som tar sig uttryck i bland annat barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning.

Mikael Thörn, sakkunnig på Nationella Kompetensteamet, Länsstyrelsen Östergötland. Foto: Helene Bergman

Mikael Thörn, sakkunnig på Nationella Kompetensteamet, Länsstyrelsen Östergötland.
Foto: Helene Bergman

Barn ska bo med barn, säger Mikael Thörn, sakkunnig på Nationella Kompetensteamet, Länsstyrelsen Östergötland. Thörn kommenterar preciserar detta under GAPF seminarier under Almedalsveckan:

“Jag blir upprörd! Få verkar ha reagerat när det kommer minderåriga flickor som är gifta med vuxna män från exempelvis Syrien, Afghanistan eller Irak. Tvärtom har många svenska tjänstemän agerat som om det är den vuxne mannen som flickan är gift med som är hennes trygghet. Därför har de inte skilts åt utan placerats tillsammans.  Samtidigt har det förts en diskussion om att vuxna män inte ska bo med pojkar, eftersom det finns en risk bland annat för att de blir sexuellt utnyttjade”.

Thörn undrar också över hur svenska myndighetspersoner 2016 fortfarande kan stå så handfallna inför den situation som uppkommit. 

Mikael Thörn, har tidigare arbetat på Inspektionen för vård och omsorg, Socialstyrelsen, IVO och även varit huvudsekreterare på Regeringskansliet. Under Almedalsveckan höll han och hans kollega Juno Blom, som är utvecklingsledare på Länsstyrelsen Östergötland och arbetat som särskild utredare på Regeringskansliet, ett fullsatt seminarium om den verklighet som asylsökande gifta barn/flickor lever under i Sverige.  Arrangörer var GAPF, Glöm Aldrig Pela och Fadime.

Länsstyrelsen Östergötland har sedan 2005 haft ett nationellt regeringsuppdrag som syftat till att förebygga och motverka hedersrelaterat våld.  Syftet med uppdraget har varit att samordna och stödja arbetet mot hedersrelaterat våld och tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor.  Dessutom ingår det i uppdraget att bistå berörda myndigheter och organisationer med kunskap och kompetens på området. I kompetensrådet ingår bland annat Per Brinkemo, författare till böckerna “Dumpad” och “Mellan klan och stat: Somalier i Sverige”.

Det Nationella Kompetensteamet består av ett femtontal personer som har gedigna kunskaper och erfarenhet av arbetet inom området. Det är bland annat poliser, psykologer, socionomer och lärare. De representerar Länsstyrelser, Kriminalvården, Polisregioner, Kommuner, Socialstyrelsen, IVO. Det bärande är den stödtelefon för yrkesverksamma som upprättats.  Mikael Thörn och Juno Blom berättade att under de cirka två år som stödtelefonen funnits har man haft 691 ärenden som berört 963 personer.  Samtalen kommer från hela landet, alltså inte bara storstadsområdena.

88 procent rör kvinnor som utsatts för olika former av förtryck. Åldern varierar alltifrån nyfödda upp till 50-årsåldern. Minst 55 procent av de utsatta är under 18 år. Minst 24 procent är under 15 år.  Totalt har stödtelefonen tagit emot 222 ärenden som bland annat handlat om barn/tvångsäktenskap och 86 ärenden som berört könsstympning.  De som har ringt stödtelefonen är bland annat socialtjänsten, skola/förskola, polis, hälso- och sjukvården.

Tack vare ljusglimten i mörkret, Det nationella kompetensteamet, som jobbar med hjärta och engagemang samt deras oro och kunskap har nu Barnombudsmannen agerat. Med stöd av BO:s rättsliga befogenheter kallade BO samman berörda myndigheter så sent som den 21 juni i år för att få myndigheternas syn på situationen och vad som bör göras vad gäller barnäktenskap i Sverige.  

Till det här mötet kom Inspektionen för vård och omsorg, Länsstyrelsen i Stockholm, Länsstyrelsen i Östergötland, Migrationsverket, Polisen, Skatteverket, Socialstyrelsen och Åklagarmyndigheten. Drygt två veckor senare den 8 juli, skickar så Fredrik Malmberg, barnombudsmannen, en skarp och oroväckande skrivelse, till justitieminister Morgan Johansson med kopia till Barn -, äldre och jämställdhetsminister Åsa Regnèr.

BO kräver att skyddet mot barnäktenskap stärks.

“Barnombudsmannen har under vintern och våren uppmärksammat att Sverige brister i skyddet för de ensamkommande asylsökande barn som kommer till Sverige och som uppger att de är gifta. I de flesta fall har socialtjänsten, när de placerat barnet tillåtit att barnet bor hos den person som han eller hon uppger sig vara gift med. I många fall har äktenskapet godtagits av såväl Migrationsverket som socialtjänsten enbart utifrån muntliga uppgifter från barnet och/eller den medföljande vuxne utan några skriftliga handlingar som stöder påståendet.”

Skrivelsen till den svenska regeringen inleds med följande:

“Sverige är skyldigt att tillgodose alla barn som befinner sig i landet de rättigheter som slås fast i FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen).”

Juma Lomani, från Afghanistan och medlem i GAPF, Glöm aldrig bort Pela och Fadime. Foto: Helene Bergman

Juma Lomani, från Afghanistan och medlem i GAPF, Glöm aldrig bort Pela och Fadime.
Foto: Helene Bergman

BO föreslår regeringen bland annat att ändra lagen om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmyndarskap så att inga äktenskap som ingåtts av personer under 18 år erkänns i Sverige.

Detta är i enlighet med barnkonventionen och kvinnokonventionen.  Det är alltså dags för Sverige, dess regering, politiker och myndigheter att inse att världen har kommit till landet.

Med detta följer också andra sedvänjor bland annat vad gäller synen på barnäktenskap. Det gäller att lära och lyssna som till exempel på Juma Lomani som kommit till Sverige från Afghanistan och som berättar följande:

“Barnäktenskap är lagligt i Afghanistan. Åldersgränsen är 16 år för flickor och 18 år för pojkar, men åldersgränserna följs inte. Det är väldigt vanligt att flickor gifts bort vid 12-13 års åldern. Anledningen är att familjens heder bibehålls. Flickan måste vara oskuld vid giftermålet. Familjen skyndar sig därför att gifta bort flickan så att hon skyddas från den farliga utomäktenskapliga sexualiteten”.

Det afghanska ordet Badal betyder utbyte.  Om en familj har en son som inte har råd att gifta sig kan man använda dottern i familjen som handelsvara. Hon lämnas i utbyte för en brud i en annan familj som kan gifta sig med sonen. I det här fallet kan man ge bort flickor som är 5-10 år gamla vilket innebär att de växer upp hos sin man. Bad är en gammal tradition i Afghanistan som innebär att man ger bort flickor för att lösa konflikter. Om någon dödas i en klan kan den döde kompenseras genom att den skyldiga klanen ger bort en eller flera flickor. Flickorna bär sedan rött under hela sitt liv som tecken på att de är ovärdiga och slavar. Den röda färgen är ett tecken på att dessa flickor/kvinnor inte tillhör familjens kvinnor utan har tagits som Bad.

Det brådskar för det jämställda Sverige att göra ord till handling.

 

 

Ledarsidorna.se är beroende av donationer för att kunna arvodera externa skribenter samt experter på respektive område. Alla donationer går oavkortat till detta samt vidareutvecklingen av TV- och audiokanaler. Ledarsidorna.se vill på detta sätt uttrycka sin tacksamhet för de donationer som inkommit samt framtida.

 

 

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se