Den fiktive statsministerns sommartal 2017

 • Söndag 21 Aug 2016 2016-08-21
E-post 0

I år kommer han till gräsmattan nedanför Furusunds Värdshus skjutsad på en skumpande  flakmoped i regnet. Klädd i vit linnekostym med den vita Borsalinon på huvudet och en cigarill i ena handen, paraplyet i den andra. Han kliver upp på en upp och nedvänd ölback med det före detta tullhuset, numera värdshuset, i fonden och med ansiktet ut mot farleden och med författarinnan Astrid Lindgrens gamla sommarnöje längst till höger i synfältet.

Vår fiktive statsministers sommartal i regnet på gräsmattan nedanför värdshuset på Furusund, 2017. 

Det talade ordet gäller. Utskriftsvänlig version finner ni här.

 

Kamrater, Medborgare, Väljare

Sverige har haft ett mörkt och svårt år av påfrestningar bakom sig.  Ett mörkt år där den politiska oron ökat och där effekterna av regeringen Reinfeldt II migrationspolitiska överenskommelse med Miljöpartiet till slut slog igenom.

Trots varningssignalerna – som funnits länge – tog hans efterträdare, och min företrädare, aldrig dessa på allvar förrän vintern 2015. Effekterna av de åtgärderna kommer vi tidigast, trots de sjunkande talen av migranter, se om ett eller två år. Min företrädare valde, tillsammans med dåvarande oppositionsledare, en väg  med dubbla lagstiftningar beroende på när en nyanländ anlänt. Detta har föranlett en stor rättsosäkerhet för de nyanlända migranterna samtidigt som Migrationsdomstolarna har två lagstiftningar att ta hänsyn till parallellt med att vi misslyckats med att avvisa de som saknar uppehållsrätt i Sverige till sina ursprungsländer.

Samtidigt har pressen på kommunerna ökat och vi ser redan hur socialtjänster runt om i landet tvingas till att bara genomföra lagstadgad verksamhet. En utveckling som långt ifrån nått sitt slut. Sveriges Kommuner och Landsting har predestinerat en skattehöjning på i snitt två kronor för att bibehålla dagens åtaganden. För Malmö är situationen akut, där kommer krävas en höjning på sex kronor per intjänad hundralapp. En skattehöjning som slår extra hårt mot pensionärer och lågavlönade som samtidigt riskerar att se sin service urholkas.

Detta har inneburit att allt förebyggande arbete i praktiken upphört. Arbetet som som tyvärr slår över hela linjen. Arbetet med tidig missbrukarvård och hedersrelaterat våld är bara två, av alltför många, exempel. Inte heller polisen löser sin uppgift i hela landet samtidigt som vi ser hur primärvården utanför storstäderna nu stressas sönder så att även akutsjukvården börjat påverkas. Tandvården är ett särskilt kapitel, väntetiderna är för långa då enklare ingrepp har trängts undan i vårdköerna av de nyanlända som helt eller delvis saknar tänder.

Försvaret förtjänar en egen bok i sig. Personalförsörjningen fungerar otillfredsställande samtidigt som vissa materielinköp, som de ”nya” helikoptrarna tagit 20 år att genomföra tills de blir operativa. En generation för att få en helikopter levererad från kontraktsdatum kan inte anses vara godkänt.

Den BNP-ökning som vi sett de senaste åren har varit dopad av skattemedel och lånade pengar. Det går fort att rasera ett hus, desto längre tid att bygga upp ett nytt.

Förtroendet för riksdag och regering, samt de statliga verken, urholkas alltmer.

Kamrater

Det är ingen ljus bild jag målar upp men sanningen, den faktabaserade sanningen, anser jag vara den enda vägen framåt så att ni, och övriga väljare, kan fatta väl övervägda och genomtänkta beslut även i svåra och komplexa frågor.

Det är ni som på valdagen avgör om jag skall gå i till nya utmaningar eller få fortsätta. Anser ni att jag inte gjort mitt jobb tillräckligt bra är det bara för mig att packa min väska och gå. Anser ni att jag är på rätt väg och vill att jag stannar på min post är jag beredd att fortsätta.

Endast ni fäller avgörandet, ingen annan. Jag står till ert förfogande. Inte som ödmjuk och underdånig tjänare. Utan som ledare. Jag är övertygad om att mina och regeringens vägval är de rätta i en svår tid.

Kamrater

Jag skall nu under hösten genomföra ett antal reformer och fatta ett antal ofrånkomliga beslut i dessa frågor.

Förra veckan kom jag överens med den nye oppositionsledaren Elisabeth Svantesson att tillsätta en snabb grundlagsutredning för att denna kan voteras igenom i sin första omgång innan valet 2018 och fullt ut träda i kraft till valet 2022. Den kommer innebära ett antal stora förändringar, förändringar som faktiskt är till nackdel för dagens folkvalda riksdagsledamöter samt tjänstemän. Vi gör det för att återföra makten till er. Den innebär, i sitt första steg, följande:

 • Rörliga mandatperioder för riksdagen. En statsminister måste utlysa val inom fyra år från föregående val. Detta är en nödvändig reform för att skapa starka regeringar samt slippa de låsningar som finns i dagens riksdag med fasta mandatperioder.
 • Återinförande av riksrätt och inrättande av en oberoende författningsdomstol. Denna domstol har även att pröva om statsråd, riksdagsledamöter samt statliga tjänstemän lever upp till de krav som krävs för ämbetet. Vi har sett under 2014-2016 hur lättja eller politisk smidighet urholkat Axel Oxenstiernas vision om den oförvitlige och nitiske tjänstemannen samt hur statsråd och myndighetschefer kommit undan straffutmätning för direkta tjänstefel som att låta destruera arkiv och  mailkonversation på ett regelvidrigt sätt för att undgå granskning.
 • En avpolitisering av de statliga verken. De statliga verken skall präglas av oberoende och kompetens och inte bli en automatisk dumpningsplats för före detta statssekreterare och ministrar. Detta oberoende gäller i synnerhet Riksrevisionsverket där ingen av riksrevisorerna kommer kunna ha en politisk bakgrund i framtiden. Den vägen är stängd för alla politiker eller politiska tjänstemän från och med nu.
 • En reformering av utrikespolitiken. Utrikespolitiken är idag det enda politikområde som regeringen förfogar över enskilt. De senaste åren har detta inneburit för omvärlden stora kast och att vi idag inte är en stabil partner att räkna med. Inte i det nordiska samarbetet, inte i det europeiska samt att vi inte längre anses vara den fredsfrämjande part i den del av världen, Mellanöstern, där ett tredje världskrig i praktiken har brutit ut. Jag har därför genomfört överläggningar med samtliga partiledare och en majoritet, inte alla, har slutit upp bakom en överenskommelse som innebär att vi gemensamt utser en utrikesminister som kommer få sitta över minst två mandatperioder, oavsett valutgång, för att genomföra nödvändiga reformer på utrikesdepartementet och skapa stabilitet i den förda politiken.
 • EU-nämnden skrotas helt samt att varje regering måste söka stöd för sin utrikespolitik i riksdagens utrikesutskott. Detta för att skapa stabilitet och långsiktighet för vår omvärld i relationen med oss.

Kamrater

Migrationens effekter börjar nu rulla över på kommunerna samtidigt som avvisningsbehovet har ökat. Regeringen kommer därför att genomföra följande reformer under hösten:

En anpassning av Socialtjänstlagens lägsta nivå för försörjningsstöd samt ”kvalificeringsperioder” och ”kvalificeringsvillkor” för att uppbära försörjningsstöd. Detta innebär att kommunerna har rätt sänka ersättningen till att endast omfatta tak över huvudet, mat för dagen och de absolut nödvändigaste kläderna, hygienartiklar och busskort. Stödet kan dessutom av kommunen villkoras på ett sådant sätt att den enskilde förväntas, utifrån sin fysiska och psykiska förmåga, delta i rehabiliterings- utbildnings- eller arbetsmarknadspolitiska åtgärder syftande till att bli en del av samhället och den arbetande befolkningen. Desto mer den enskilde deltar, ju högre upp på ersättningstrappan klättrar han eller hon med målet att komma i egenförsörjning. Det är kommunerna som avgör nivå och om de vill gå denna väg.

Lagen om tiggeriförbud kommer att drivas igenom i Riksdagen. Den är utformad på ett sådant sätt att det är kommunerna som själva kommer avgöra om ett sådant förbud måste genomföras. Lagens bakgrund är inte att de romska grupperna utgör problemet. Hade vi endast haft EU-medborgare att tänka på hade det kunnat lösas med andra medel men nu, med så pass många som nekas uppehållstillstånd, kan vi inte tillåta att parallella samhällen och ekonomier växer fram. De som saknar rätt att uppehålla sig skall repatrieras till sina ursprungsländer och där är denna lag bara ett av flera verktyg.

Hemspråksundervisningen kommer behöva skrotas eller läggas i malpåse för lång tid framöver. På detta sätt får vi loss 6 000 utbildade pedagoger, som ofta har en dubbel examen, för att bli ämneslärare i andra ämnen. Som dessutom behärskar ett annat modersmål än svenska. Vi förstärker därmed hela skolsektorn med några av de högt kompetenta lärare som den så väl behöver.

Kamrater

Bostäder är ett trängande behov. Bostäder med hyror som den enskilde kan betala med sin egen lön. Det är inte möjligt att vidmakthålla dagens byggregler och hur fastighetsmarknaden utvecklats med att premiera bostäder med oljad ekparkett och kök från Tyskland. Regeringen kommer dra ner på kraven på alla nivåer för att vi skall kunna bygga billigare bostäder.

 • En flerfamiljsfastighet, i flera våningar, behöver inte ha hiss. Det räcker med att förbereda ett hisschakt. Samtidigt behöver endast markplanets lägenheter handikappanpassas, inte hela fastigheten. Fastigheterna behöver inte heller ha både trappa och rullstolsramp in, det räcker med ramp. Varje förenkling pressar produktionskostnaden nedåt vilket resulterar i lägre hyror.
 • Ränteavdraget fasas ut på tjugo års sikt. För varje år kommer det frigöra 2,5 MDR SEK som kommer gå direkt till bostadsproduktion av bostäder där jobben finns. Som det är idag finansierar låginkomsttagare utanför storstäderna med lågt belånade bostäder medelinkomsttagarnas, i storstadsregioner, ränteavdrag. En fördelningspolitisk praktvurpa som vi nu kommer tillrätta med i en takt som bostadsmarknaden och medelklassen borde kunna hantera.
 • En av AP-fonderna kommer göras om till investeringsfond för att snabbt få loss medel till infrastruktur- och bostadsinvesteringar. Avkastningen blir de framtida vägtullar och hyresintäkter som genereras. Gör vi detta klokt, med fokus på områden där behovet av bostäder och vägar är som störst, blir det en bra affär för dagens och morgondagens pensionärer.
 • Det lärlingsprogram som Byggnads förhandlat fram med Byggindustrierna implementeras på bred front men skall även omfatta nyanlända med tillfälliga uppehållstillstånd. Den största gåva vi kan ge dem är att om, och när, de återvänder till sina ursprungsländer är kunskap. Den största gåva vi kan ge dem. för att återuppbygga ett krigshärjat land om det blir möjligt för dem att återvända en dag. Det bästa långsiktiga bistånd vi kan ge dessa stater och människor.
 • Kommunerna kommer att uppmanas att frigöra mark i närheten till tätorterna genom leasingavtal. Inte sälja ut marken utan tillgängliggöra marken genom samproduktion med fastighetsbolagen. Du kan bara sälja matsilvret en gång är ett ordspråk som varje ansvarstagande kommunalpolitiker bör ha uppspikat på väggen på kontoret.

Repatrieringstakten av de migranter som nekas uppehållstillstånd måste öka. Regeringen har givit polisen och kriminalvården i uppdrag att komma med förslag på de lag- och  författningsförändringar som krävs för att ordningsvakter skall kunna ta över delar av detta arbete och då kunna utföras av de företag som uppfyller polisens och kriminalvårdens krav. Dessa författningar kommer ha en begränsad giltighet i tid fram tills det att polis och kriminalvård hunnit bygga upp egen kapacitet. Förslagen skall ligga på mitt skrivbord senast den första oktober för att vi skall kunna pressa detta genom såväl lagråd som riksdag med största skyndsamhet.

Rikspolischefen har, tillsammans med Överbefälhavaren, även fått i uppdrag att se över lagstiftningen samt författningarna för ordningsvakter och skyddsvakter för att möjliggöra för försvaret att förstärka områdesbevakningen i de områden som idag är utanför våldsmonopolets kontroll. Dessa förslag skall vara mig, justitie- samt försvarsministern tillhanda inom tre veckor från idag.

Systemet med nationella samordnare av olika karaktär skrotas i och med årsskiftet. Samordning skall ske i statsrådsberedningen då det ytterst är mitt ansvar att samordna olika myndigheter och departement. En samordnare är bara ett tecken på att vilja skjuta skulden för ett misslyckande ifrån sig. Samordning av statliga angelägenheter är alltid statsministerns ansvar och skall då ligga hos mig i min stab.

Kamrater

Jag kan inte med nog emfas understryka att ingenting är viktigare för dessa myndighetschefer idag än att de får kontroll över situationen.

Vi kommer att fortsätta fördjupa vårt samarbete med Finland och min personliga ambition är att kunna gå in i försvarsförbund tillsammans med dem och med ett djupt gående samarbete med NATO. Detta kommer innebära att vi gör om personalförsörjningssystemet till att likna Finlands samt förstärka vår försvarsbudget för att harmoniera med NATO:s regelverk. Ett framtida medlemskap kommer dock bygga på att vårt broderfolk i öster, den forna östra delen av riket, inte försätts i något som försämrar deras säkerhetspolitiska situation. Vi svek Finland 1809, vi kommer inte göra det igen.

Men.

Om det nu innebär att generaler och amiraler tror att de kan dra på sig spenderbyxorna så tror de fel. Jag har bett Inga-Britt Ahlenius, hyllad riksrevisor och före detta chef för FN:s internrevision, att vara min, finans- och försvarsministerns rådgivare i den kvalitets- och ekonomistyrningsmodell som försvaret har att rätta in sig i. Försvarsmaktens historia när det kommer till ekonomistyrning får under inga omständigheter upprepas. I denna fråga har alla chefer i Försvarsmakten ett personligt ansvar.  Utan några undantag.

Kamrater

Det är hårda bandage, jag vet. Framtiden kommer inte ha mycket gott i sitt sköte för de närmaste tio till tjugo åren. Men jag gör så gott jag kan. Finns det då inget jag kan locka med? Det beror på hur vi ser på det.

Idag ligger det mer än 50 patent inom försvarsindustrin och väntar på att kommersialiseras. Patent som är en direkt effekt av de forskningsmedel som staten låtit investera i framtagningen av olika vapensystem. Vi har många framgångsrika företag i form av Autoliv för att bara ta ett exempel. Den lilla sensor, och sprängkapsel, som sitter i varje bils krockkudde är ett direkt resultat av utvecklingen av Bofors 40 mm zonrörsammunition. Keramiska tandimplantat är en effekt av utvecklingen av aktivt pansar och gjort Nobel-koncernens aktieägare glada samt skapat arbetstillfällen i Sverige och världen. Autoliv å sin sida, är idag världsledande inom sitt segment med tiotusentals anställda världen över.

Avtalen med försvarsmaterielindustrin skall nu omförhandlas på ett sådant sätt att de sidopatent som forskningen resulterar i tillfaller staten. Staten kommer att sälja ut dessa patent till högstbjudande där även regionala perspektiv kommer att vägas in i anbudsförfarandet. Jag tänker mig närmast att skapa industrijobb i Bergslagen och Norrlands inland. Hela Sverige skall leva. Dessa patent ligger idag i försvarmaterielföretagen men är i grunden betalda av oss skattebetalare.

Kamrater

Marknaden är en dålig härskare men kan bli en utmärkt, och sannolikt nöjd, tjänare om vi gör detta på rätt sätt.  Samtidigt som det skapar nya industriarbetstillfällen där de behövs som mest. Hela Sverige skall leva. Hela Sverige skall lyfta sig i håret.

Vår livsmedelsproduktion måste öka. Idag importerar vi, ofta på långtradare som drivs av högsvavlig diesel genom Europa, hälften av vad vi konsumerar. Vi har idag inte mer än en veckas livsmedel i beredskap om jag förstått det hela rätt. Orsakerna till vår sjunkande livsmedelsproduktion är ekonomiska. En svensk bonde har idag högre kostnader och miljökrav än sin danske, polske eller portugisiske konkurrent. Regeringen har, av ekonomiska, försvarspolitiska och arbetsmarknadspolitiska skäl, kommit till att besluta att vi kommer lägga oss på samma miljökrav som Finland. Detta innebär till exempel att lantbruket kommer ha fler växtbearbetningsmedel att välja på så att vi inte riskerar att laka ut våra jordar samtidigt som vi kan vidmakthålla en hög kvalitet på vår egen livsmedelsproduktion. På samma sätt skall vi se över villkoren för köttproduktionen så att vi kan bibehålla öppna landskap, vara självförsörjande med biologisk gödsel för EKO-produktion samt göra mjölkproduktionen åter lönsam för de bönder som lidit svårast de senaste åren. Vi kommer fortfarande gå före i EU med kvalitetsarbetet inom denna sektor men inte så långt före så att vi konkurrerar ut oss själva.

Finansieringen i form av seed-capital, tillväxtfinansiering i unga företag, skall inte ligga i statens händer. De statliga kolosserna är helt enkelt inte lämpade för att göra urvalet om vilka affärsidéer som är lönsamma och vilka som inte är det samtidigt som handläggningstiderna är för långa. Marknaden är brutal och skoningslös men även en god tjänare om vi kan tämja den.

Jag har därför givit finans- samt näringsministern i uppdrag att ta fram en modell där enskilda, som investerar i tillväxtföretag i behov av kapital, skall få göra skatteavdrag på upp till ett prisbasbelopp när de investerar i dessa företag. De medel som idag avsatts i dessa fonder skall täcka skatteavdragen men jag har samtidigt låtit förstärka EBM, Ekobrottsmyndigheten, med resurser för att kontrollera att detta avdrag inte missbrukas på något sätt. Kontrollmekanismerna måste vara klara innan vi genomför reformen.

Banksektorn är slutligen ett särskilt kapitel. Jag har givit finans- samt finansmarknadsminstrarna i uppdrag att se över villkoren för Föreningssparbanker och banker som JAK, Jord- Arbete och Kapital. Bankerna måste utvecklas till att komma närmare medborgaren likt de jag nämnde. Inte som idag, när affärsbankerna är ledande i kortsiktighet endast till gagn för kortsiktiga investerare.

Detta är svår materia att hantera, jag vet, bankerna slåss på en internationell marknad med en hyenaliknande attityd. De lever på risk men flyr osäkerhet – vi måste på något sätt, inom de internationella regelverk vi förbundit oss till, finna vägen framåt så att bankerna pressas till att leva nära sina kunder. Sådana som du, sådana som jag. När detta kan bli klart, om det nu kan bli klart, vet jag inte idag men arbetet har påbörjats.

Jag avger endast löften som jag vet är rimliga. Överbudens, och därmed besvikelsens, politik har ingen plats hos mig eller hos mina ministrar.

Kamrater

De enda två sektorer som jag kommer försöka freda så långt som möjligt är pensionärernas villkor, de är de enda som kan hoppas på en förbättring, samt delar av kultur- och fritidssektorn som är den sektor som vid sidan av utbildningssektorn är absolut den viktigaste för en lyckad integration av nyanlända.

Det kommer däremot vara en mycket tydlig begränsing i detta. Från och med nu kommer alla bli varse att det är en sekulär stat vi lever i. En sekulär stat som  nyanlända sökt sig till och som erbjuder alla, oavsett ursprung, skydd. En sekulär stat där alla förväntas bidra och där religionen är enskild. Ingen har rätt att, på något sätt, inskränka, hota, misshandla eller på annat sätt förtrycka en medmänniska eller familjemedlem med religiösa eller kulturella motiv. Vi får tro på ingen, en eller tjugo gudar men vi får aldrig skada någon annan eller utnyttja resurser som tillhör någon annan än oss själva för att tillbe den gud vi tror, eller inte tror, på.

Statens åtagande, i relation till religiösa samfund, kommer inskränka sig till en öppen dialog med dessa samt  bevakning av lokaler så att varje religion kan genomföra sina gudstjänster och böner utan att behöva känna av hot eller trakasserier från de som tycker olika eller illa. Hatbrottslagstiftningen kommer ligga fast och brott mot denna kommer, oavsett om det är en annan religiösa- eller politiska motiv som ligger bakom, mötas med alla de till buds stående medel som lagen medger. Jag utesluter inte en skärpning av straffsatserna eller förstärkning av resurserna för att markera detta ytterligare.

Vad jag kommer driva särskilt i detta arbete är att alla som bor och verkar i Sverige får finna sig i att de lever i en sekulär stat där religion är enskild angelägenhet.

Kamrater

Med risk för att bli tjatig:

Det är ingen ljus bild jag målar upp men den osminkade sanningen anser jag vara den enda vägen framåt så att ni, och övriga väljare, genom folkbildning kan fatta väl övervägda och genomtänkta beslut även i svåra och etiskt komplexa frågor. I denna fråga är det kanske den enda där jag i framtiden kommer bli anklagad för att ha varit naiv och trott för mycket på denna övertygelse. Men jag är övertygad om att ni kan ta de besluten.

Det är ni som på valdagen avgör om jag skall gå till nya utmaningar eller få fortsätta. Anser ni att jag inte gjort mitt jobb tillräckligt bra är det bara för mig att packa min väska och gå, och det utan bitterhet. Anser ni att jag är på rätt väg och vill att jag stannar på min post för att leda Sverige genom dagens situation är jag beredd att fortsätta så länge det krävs.

Tack för att ni tog er tid att lyssna.

Det talade ordet gäller.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se