Hilda + Ruben = Sant

 • Söndag 4 Sep 2016 2016-09-04
E-post 0

Domarnämnden är en okänd myndighet för de flesta men kanske den viktigaste för oss medborgare. Det är domarnämnden som rangordnar alla de jurister som söker domartjänster. Domare har avgörande inverkan på hur lagar tolkas och vilka straff som mäts ut. Domarnämnden utgör i praktiken ryggraden i statens våldsmonopol vars beslut inte påverkar oss bara idag. I många fall i decennier framöver. Men vilka ligger bakom domarnämnden och utvecklingen av vårt rättssystem? Många märkligheter får sin förklaring när vi vänder på några stenar.

Domarnämndens ledamöter och ersättare förordnas för en tid av högst fyra år. Riksdagen väljer ledamöter och ersättare som ska representera allmänheten. Övriga ledamöter och ersättare förordnas av regeringen. Av medlemsförteckningarna i nätverken Hilda, bildat den 18 januari 2006, samt Ruben, som initierades den 17 maj 2010 av advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg, framgår att bland Sveriges jurister är medlemmar ur nätverken överrepresenterade i Domarnämnden. Advokatsamfundet samt nätverken Hilda och Ruben står utanför Riksrevisionens kontroll men nätverken dominerar Domarnämnden.Nämnden har från och med 1 januari 2015 följande sammansättning:

 • Kammarrättspresidenten Thomas Rolén, ordinarie ledamot, medlem i Ruben
 • Kammarrättspresidenten Stefan Holgersson, ersättare
 • Justitierådet Marianne Lundius, ordinarie ledamot
 • Justitierådet Erik Nymansson, ersättare
 • Hovrättspresidenten Fredrik Wersäll, ordinarie ledamot, medlem i Ruben
 • Hovrättspresidenten Margareta Bergström, ersättare, medlem i Hilda
 • Lagmannen Eva Wendel Rosberg, ordinarie ledamot, medlem i Hilda
 • Lagmannen Mari Heidenborg, ersättare , medlem i Hilda
 • Lagmannen Lars Sjöström, ordinarie ledamot, medlem i Ruben
 • Lagmannen Gudrun Antemar, ersättare, medlem i Hilda
 • Advokaten Anne Ramberg, ordinarie ledamot, medlem i Hilda
 • Advokaten Maria Billing, ersättare, medlem i Hilda
 • Vice riksåklagaren Kerstin Skarp, ordinarie ledamot, medlem i Hilda
 • Generaldirektören Gunnar Larsson, ersättare.

Även Martin Holmgren, Domstolsverkets Generaldirektör, är medlem i Ruben. Domstolsverket har rätt att närvara och yttra sig vid Domarnämndens sammanträden.

Edit 2016-11-18:

Det ryktas för närvarande att Carin Götblad är tilltänkt som ny Rikspolischef. Hon är medlem i Advokatsamfundets nätverk Hilda. Den eventuellt avgående Rikspolischefen Dan Eliasson är medlem i Advokatsamfundets nätverk Ruben, Hildas sidoorganisation.

Slut edit.

Av ordinarie ledamöter är sex av nio (sju jurister samt två riksdagsledamöter, Susanne Eberstein samt Jessica Roswall, ingen av de senare ingår i nätverken) ”Hildor” eller ”Ruben” och kan då anses totalt dominera sammansättningen. Av ersättarna var fyra av nio ”Hildor” eller ”Ruben”. Av totalt arton jurister var en majoritet, eller tio, medlemmar i Hilda respektive Ruben.

Riksrevisionen ifrågasatte redan 2010 det lämpliga i att den statliga Domarnämnden, som har till uppgift att föreslå regeringen namn på lämpliga domare, har en majoritet av ledamöter som ingår i en sammanslutning med det uttalade målet att göra kvinnliga jurister till chefer i bland annat domstolar. Enligt Riksrevisionens bedömning var inte utnämningsprocessen så transparent att det för en utomstående framgår klart hur nämnden hade kommit fram till de utvalda kandidaterna. Riksrevisionen har stöd i såväl regeringsformen som förvaltningslagen för sin granskning. Men. Detta ansåg inte de granskade.

Efter denna granskning, som i kraftiga ordalag fördömdes av grundaren av de bägge nätveken Hilda och Ruben, Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg, granskas inte längre den indirekta utnämningsmakt som Domarnämnden utövar. Trots att lagen medger detta. Även Domarnämnden var starkt kritisk mot Riksrevisionens rapport.  Anne Ramberg var fränast i sin kritik mot revisionsrapporten som belyser den bristande transparensen då hon menade att Riksrevisionen inte förstått sitt uppdrag. Att granska transparensen i utnämningsprocesser var, och är, inte riksrevisionens uppdrag att granska i allmänhetens tjänst enligt Advokatsamfundets generalsekreterare.

Riksrevisionen, under sin förra ledning, pekade på att nämndens protokoll inte gav någon tydlig bild av hur meritutvärderingen gått till och att motiveringen för en viss kandidat ofta är resonerande och generell. Den ledning som försökt granska Domarnämnden har nu gått i pension. De nya, de nu avgångna riksrevisorerna samt den enda kvarvarande, Margareta Åberg, har i möjligaste mån förminskat den ledningen till smutskastningens rand i KU-förhören. I ett KU-förhör där DN nu i efterhand avslöjat att Ulf Bengtsson farit med grov osanning alternativt undanhållit avgörande fakta inför Riksdagens Konstitutionsutskott. Sedan granskningen av utnämningsförfarandet som kritiserades av Ramberg och Domarnämnden 2010 har endast årsredovisningarna granskats.

Ingen demokratiskt tillsatt instans har närmare kunnat granska utnämningsprocesser och hur rangordningar av sökande kandidater går till efter Advokatsamfundets och Domarnämndens kritik mot granskningarna.

Sedan 2010 kontrollerar nätverken Hilda och Ruben tillsammans Domarnämnden med en förkrossande majoritet. Det bör därmed inte vara någon slump att ordföranden i Högsta domstolen, Stefan Lindskog, riktar samma form av kritik mot lagen mot terroristresor som Anne Ramberg. För att ingå i något av nätverken förutsätts att nätverkens värdgrund delas och accepteras.

En Hilda, en Ruben.

Andra kända medlemmar i Ruben är Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson och rikspolischefen Dan Eliasson. Danielsson numera mest känd genom att under Almedalsveckan via Migrationsverkets officiella twitterkonto ställde frågan om någon fått det sämre på grund av migrationen samtidigt som han idag erkänner att Migrationsverkets utgifter löpt amok. Dan Eliasson har en egen historia som spänner från radering av arkiverad mailkonversation på Försäkringskassan till att hysa varmare känslor för mördare än brottsoffer och den mördades familj i egenskap av Rikspolischef och företrädare för alla Sveriges poliser. Kammarrättspresidenten Thomas Rolén, en Ruben och ledamot i Domarnämnden, var den som ansvarade för utredningen av Polisens nu starkt kritiserade nya organisation som nu Dan Eliasson genomför.

Advokatsamfundet, med dess nätverk Hilda och Ruben, står utanför statlig kontroll och granskning. Advokatsamfundets slår ifrån sig all kritisk granskning av Domarnämnden med att staten, representerad av Riksrevisionen, inte förstått sin roll. De informella nätverken i Domarnämnden blir nu starkare och starkare. De som ingår i nätverken har dessutom på senare tid blivit allt mer politiska i sina befattningar i statens tjänst. Dan Eliasson är ett exempel, Anders Danielsson ett annat. Politiker kommer och går, Ruben och Hilda består.

Hilda + Ruben = Sant

 

Post Scriptum:

Denna artikel är ett resultat av de donationer som gjort det möjligt för mig att resa runt landet och intervjua personer med insikt som lett mig på rätt spår. Artikeln har tagit lång tid att kvalitetssäkra. Ledarsidorna.se har fler av den här kalibern och som en läsare skrev som kommentar: Ju djupare ner i gödselstacken redaktionen tar sig, ju hårdare blir det packat.

Alla donationer mottages med största tacksamhet för att kunna köpa nya spadar och dynggrepar.  Varmt tack för allt stöd, historiskt, nutida och framtida, till alla donationer. Det är ni läsare som gör detta möjligt.

önskar

Redaktionen på Ledarsidorna.se. Alltid i opposition.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.