Återvändande IS – krigare: Välkomna hem

  • Onsdag 19 Okt 2016 2016-10-19
E-post 0
Copyright Kjell Nilsson Mäki

Copyright Kjell Nilsson Mäki

Runt 140 svenskar har hittills återvänt efter att ha anslutit sig till våldsbejakande grupper i Syrien och Irak. Nu förbereder sig flera kommuner för att arbeta med dem som vill hoppa av. Det kan bland annat handla om att erbjuda praktiskt stöd till avhoppare rapporterar SR. Samtidigt vet vi att hundratusentals människor kommer att fly undan striderna och sjukvårdsbehovet bedöms vara enormt i Mosul. Svenska Delal Sindy åkte för fyra dagar sedan ner till Irak för att förbereda akut hjälp utanför Mosul. Hon tror att den största utmaningen blir att försöka upptäcka IS-medlemmar som kan låtsas vara flyktingar. IS-medlemmar som vi nu kan välkomna hem igen.

Anna Sjöstrand, kommunal samordnare mot våldsbejakande extremism i Lund, håller inte med om kritiken mot att Lunds kommun ställer upp med avradikalisering som innehåller bland annat fritt körkort, en förtur i bostadskön samt arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Förutsatt att människor har fått avtjäna eventuella straff ska alla ha samma stöd, tycker hon.

– Det kanske finns en sådan kritik, men för mig är det svårt att tänka i de banorna, man får ju samma hjälp som övriga som söker hjälp hos oss. Vi kan ju inte säga att för att du gjorde ett felaktigt val så har du inte rätt att komma tillbaka och leva i vårt samhälle, säger Anna Sjöstrand.  

Den 1 april 2016 trädde en ny lag i kraft som kriminaliserar terrorresor. Den nya lagen innebär bland annat ett särskilt straffansvar för den person som reser eller påbörjar en resa till ett annat land än det land där personen är medborgare, om avsikten är att begå eller förbereda eller att ge eller ta emot utbildning avseende bl.a. terroristbrott (prop. 2015/16:78). Straffet är fängelse i max två år. Den nya lagstiftningen följer därmed den bindande resolutionen 2178 som antogs av FN:s säkerhetsråd i september 2014. Lagen omfattar:

  • tar emot utbildning avseende bl.a. terroristbrott (fängelse i högst två år eller, om brottet är grovt, fängelse i lägst sex månader och högst sex år),
  • reser eller påbörjar en resa till ett annat land än det land där personen är medborgare om avsikten är att begå eller förbereda eller att ge eller ta emot utbildning avseende bl.a. terroristbrott (fängelse i högst två år),
  • finansierar en sådan resa som avses ovan (fängelse i högst två år), eller
  • finansierar en person eller en sammanslutning av personer som t.ex. begår terroristbrott, oavsett syftet med finansieringen (fängelse i högst två år eller, om brottet är grovt, fängelse i lägst sex månader och högst sex år).

Som lagtexten är utformad så är svensk-irakier, med dubbla medborgarskap, undantagna om de stridit för IS i Mosul. Svensk-syrier som stridit för IS i Syrien är även de undantagna. Men. Det finns ett annat lagrum:

Terroristbrottslagen infördes för att genomföra Europeiska unionens (EU) rambeslut om bekämpande av terrorism från 2002 (terrorismrambeslutet). Enligt 2 § döms den för terroristbrott som begår någon av de gärningar som räknas upp i lagen bl.a. mord, dråp, grov misshandel, människorov, mordbrand, sabotage och kapning, om gärningen allvarligt kan skada en stat eller en mellanstatlig organisation. Dessutom krävs att avsikten med gärningen är att injaga allvarlig fruktan hos en befolkning eller en befolkningsgrupp, otillbörligen tvinga offentliga organ eller en mellanstatlig organisation att vidta eller att avstå från att vidta en åtgärd, eller allvarligt destabilisera eller förstöra grundläggande politiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturer i en stat eller i en mellanstatlig organisation. Straffet är fängelse på viss tid, lägst fyra år och högst arton år, eller på livstid eller, om brottet är mindre grovt, fängelse, lägst två år och högst sex år. Försök, förberedelse och stämpling till samt underlåtenhet att avslöja terroristbrott är också straffbelagt.

Vartefter IS pressas tillbaka har vi rätt att förvänta oss att vi kommer se en allt stridare ström av återvändare. Sådana som med svenskt pass säkert och snabbt kan återvända till Sverige efter sin tid i IS sold. Likt råttor som lämnar ett sjunkande skepp. 

Men även om Anna Sjöstrand, kommunal samordnare mot våldsbejakande extremism i Lund, vill möta dessa återvändare med fritt körkort, egen lägenhet med garanterad hyra betald och arbetsmarknadspolitiska åtgärder säger lagen något annat. Det bör vara klarlagt även för Sjöstrand vad IS är för organisation. En organisation där både lagen om terrorresor och ramlagen mot terrorism är tillämpbar. Då den senare har ett lägsta straff om minst två till fyra år medger detta att den misstänkte häktas med omedelbar verkan vid återkomsten till Sverige.

Om Sjöstrand, eller hennes kollegor ute i landet, får kännedom om klienter som kan misstänkas för terroristbrott begår hon själv en brottslig handling i enlighet med terroristlagstiftningen om hon inte rapporterar detta till polis eller åklagare.

Välkomna hem. Om lagstiftningen och rättsväsendet fungerar som EU och FN tänkt sig kommer ni få träffa Anna Sjöstrand och hennes generösa kollegor tidigast om två år, några av er kommer säkert få vänta mellan fyra år och livstid. Innan dess kommer ni vara upptagna med annat givet att lagstiftningen, såväl den svenska som den vi i internationella sammanhang förbundit oss till att följa, tillämpas av regering (genom prioritering i regleringsbrev), polis och åklagare.

Har ni däremot lite otur kommer era tortyroffer, de som hade reella skäl för sin flykt från sådana som ni till Sverige, och deras vänner och anhöriga ha fått tag i er innan polis och “Blomsterhattstanterna” hinner fram. Efter att de är klara med sin mottagandeceremoni, ofta utan vittnen, behöver sannolikt vare sig rättsväsende, vi eller Anna Sjöstrand bry sig så mycket om er längre. Vi har sett detta förut när vi lät blanda bödlar och offer i samma område efter kriget på Balkan varför de lokala mottagningsceremonierna, ibland flera år efter återkomst, inte är någon ny företeelse. 

Välkomna hem. 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se