Cirkuselefanten

  • Måndag 3 Okt 2016 2016-10-03
E-post 0

Arbetsmarknaden blir allt mer segregerad. När kommer jobben som ska lösa den skyhöga arbetslösheten bland utrikes födda? Näringsminister Mikael Damberg (S) intervjuades i söndagens Agenda. En intervju som gav fler frågor än svar. Men ett svar stack ut ur mängden. Stödjobb finansierade med bidrag på ett eller annat sätt. Under lång tid.

För nyanlända och utrikes födda är det svårt på arbetsmarknaden. Allra svårast är det för kvinnorna. Trots det gick förra året tre av fyra statligt subventionerade jobb till män. Näringsministern sade också att det finns en grupp med väldigt låg utbildning och mycket dåliga språkkunskaper.

– Där måste vi nog erkänna att vi måste tänka nytt och se till att de också får en bra start på svensk arbetsmarknad, sade Mikael Damberg som har i uppdrag att få fram 30 000 så kallade enkla jobb. Under 2015 uppger Damberg att 5 000 sådana arbetstillfällen skapades. I den kategori som har de lägsta utbildningskraven. 

Men. Dessa jobb skapades 2015 för de som anlände innan regeringsskiftet. Den stora mängden som behöver komma i sysselsättning och främst egenförsörjning ligger framför oss. Demografin inom denna kull ligger sannolikt nära den tyska som brottas med stora problem. Tomas Lundin i SvD beskriver detta ingående. Migranter botar inte bristen på arbetskraft i Tyskland. I Tysklands 30 största börsnoterade bolagg, som omsätter sammanlagt mer än 1 100 miljarder euro och har över 3,5 miljoner anställda – sysselsätts inte mer än 54 flyktingar med tillsvidareanställning. I dag är baksmällan påtaglig – migranterna är sämre utbildade och passar sämre in i det tyska arbetslivet än förväntat. Det är politisk dynamit.

Enligt den tyska migrationsmyndigheten BAMF har visserligen nästan en femtedel av de asylsökande högskoleutbildning. 20 procent har avslutat gymnasieskolan och 22 procent grundskolan. Återstår 38 procent som i praktiken är analfabeter på sitt eget ursprungsspråk. Det är inte rimligt att anta att situationen på något sätt ser annorlunda ut i Sverige. Och detta kommer få långtgående konsekvenser för oss. Långt efter att Stefan Löfven gått i pension.

Den allmänna pensionen är den del av pensionen du tjänar in när du jobbar, studerar eller är hemma med små barn. Pensionen baseras på din livsinkomst och beror på flera saker – hur länge du arbetar, hur mycket du tjänar och hur det går för dina premiepensionsfonder och för Sveriges ekonomi. Då invandrare i genomsnitt har lägre löner än inrikes födda när de får jobb, så påverkas genomsnittsinkomstens utveckling negativt.

En lag som infördes 2006 ger emellertid flyktingar som beviljats uppehållstillstånd i Sverige rätt att tillgodoräkna åren från och med 25 års ålder till och med ankomsten till Sverige som försäkringstid för garantipension. Den som har beviljats uppehållstillstånd med stöd av 3 kap. 2 eller 3 § utlänningslagen (1989:529) skall som försäkringstid för garantipension även tillgodoräknas tid under vilken han eller hon har varit bosatt i sitt tidigare hemland från och med det kalenderår då den pensionssökande fyllde 25 år till tidpunkten då han eller hon först ankom till Sverige. Vid beräkningen skall bortses från tid för vilken personen, vid bosättning i Sverige, har rätt till pension från hemlandet.

De stora kullar som kommit sedan 2011 kommer från länder med svaga pensionssystem. Svaga eller inga. Och detta slår igenom redan idag. De inrikes födda fyrtiotalisterna hade en inkomst på omkring 300 000 kronor, vilket var nästan dubbelt så mycket som inkomsten för de utrikes födda. I denna åldergrupp var förvärvsaktiviteten hög bland de inrikes födda och därmed kommer en hög andel av den disponibla inkomsten från arbetsinkomst. De utrikes föddas disponibla inkomst kom i större utsträckning från bidragssystemen, vilket resulterar i betydligt lägre inkomster. Allt detta framgår med smärtsam tydlighet i SFS 2005:728 och i den rapport som Regeringen Reinfeldt I beställde från Sociala Rådet 2010.

En välvillig tolkning är att detta tyder på en ökad assimilering underlättar för dessa grupper att komma i arbete. Regeringen Reinfeldt använde detta ord, assimilering utan att bli anklagade för rasism, men det finns ett flertal alternativa och eventuellt samverkande förklaringar. Sammansättningen av de utrikes födda förändras över tiden.

Det faktum att det krävs 40 år av boende i Sverige för att få full garantipension gör detta till en försvårande omständighet för utrikes födda. Den andra påverkan av vistelsetiden i Sverige gäller antalet år med pensionspoäng, som avser år med en pensionsgrundande inkomst. När det gäller bosättningsår är det nödvändigt att skilja på flyktingar med uppehållstillstånd och övriga utrikes födda. Som nämndes vid beskrivningen av pensions- systemen så har flyktingar med uppehållstillstånd numera rätt att tillgodoräkna sig fler försäkringsår än bosättningsår när det gäller garantipensionen.

Stefan Löfven, och kanske framför allt Mikael Damberg, rider på en elefant som de inte vill berätta om. Det är inte bara dagens bidragssystem som är under press. Den elefant som de rider på skapar redan nu sprickor i våra pensions- och främst bidragssystem. Sprickor som framtida ledare kommer vara tvungna att hantera långt efter valet 2018, 2022 och 2026. Åndå gör de ingenting åt detta, än mindre vill de tala om det.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se