Helene Bergman: Regering och riksdag röstade för apartheid

Helene Bergman. Photo: Photo by Wilmarsgård
  • Söndag 23 okt 2016 2016-10-23
E-post 0

Över en halv miljon, närmare bestämt 534 871 kvinnor, många fattigpensionärer, över 74 år, har osynliggjorts av såväl den svenska feministiska regeringen som den svenska riksdagen.  I juli i år trädde en ny lag i kraft som ger svenska kvinnor mellan 40 år och 74 år avgiftsfria mammografiundersökningar. SFS 2016:660 Men efter 74 års ålder är det stopp, trots att risken för bröstcancer ökar med stigande ålder och trots att svenska kvinnor lever längre än tidigare. Medellivslängden är nu 84 år. 

Det är inte bara svenska staten som osynliggör kvinnor över 74 år. Inte heller Rosa Bandet – kampanjen om bröstcancer, som har sin peak nu i oktober, har kommit ihåg de över en halv miljon kvinnorna över 74 år.  Rosa Bandet – kampanjen har vänt mammorna, mormödrarna och farmödrarna ryggen, liksom M-magasin, tidningen för 50+ Mappies- Mogna Attraktiva Pionjärer. I nummer 13 om bröstcancer och Rosa Bandet- kampanjen nämns inte mammorna, far- eller mormödrarna över 74 år med ett enda ord.

Incidensen, nyinsjuknandet, i bröstcancer ökar med stigande ålder och 25 procent av dessa cancerfall inträffar hos kvinnor som är äldre än 74 år. Den övre åldersgränsen, 74 år, för avgiftsfri mammografiundersökning, är godtyckligt satt eftersom det inte ens finns någon forskning på hur mammografiscreening på äldre och gamla kvinnor påverkar överlevnaden i bröstcancer.  Dock vet man att cancerrisken ökar med stigande ålder och mindre rörlighet. Köns- och åldersdiskrimineringen av kvinnor över 74 år i Sverige har passerat obemärkt såväl bland de politiska beslutsfattarna som hos media.

Över en halv miljon kvinnor – mammor, mormödrar och farmödrar verkar inte finnas på den politiska – och mediala kartan, trots att de faktiskt fortfarande har rösträtt och betalar skatt även om de är äldre än 74 år. Genom att använda ett idylliserande språk har regeringen lyckats slå blå dunster i befolkningen, inklusive media. Det är bara att läsa inledningen till regeringspromemorian om den nya avgiftsfria mammografiscreening som gäller kvinnor från 40 år till 74 år.

“Målet för den svenska hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet vad gäller hälso – och sjukvård skall ges företräde till vården.” 

Den feministiska socialdemokratiska och miljöpartistiska regeringen har slagit sig för brösten och stolt basunerat ut att Sverige nu har gratis mammografiscreening. Detta är en del av regeringens arbete med att stärka kvinnors hälsa. Tyvärr gäller det inte hälsan för de över en halv miljon kvinnorna över 74 år. Den kvinnogeneration som var med om att på 1970/80-talen kämpa för att allmänna mammografiundersökningar skulle genomföras. Jag var en av dem.

Om detta har jag skrivit i min bok ” Med svärtad ögonskugga. En feministisk memoar.”

“Kvinnokampen handlade mycket om våra kroppar, smärtfria förlossningar, p-piller och inte minst hade vi krävt regelbundna hälsokontroller vad gällde livmoderhalscancer och bröstcancer. Det hade gett resultat på 1980-talet och nu kallades vi till regelbundna hälsokontroller.

En dag tog jag min bandspelare med mig till sjukhuset och gjorde ett inslag om mammografi medan jag i ord berättade om hur den gick till. Efter att reportaget sänts i Radio Kalmars kvinnoprogram Amanda spelade vi Dolly Parton.”

I USA har American Cancer Society tagit fram riktlinjer för tidig upptäckt av cancer. Alla kvinnor över 55 år får göra en screening med mammografi vartannat år. Dessa riktlinjer har ingen övre åldersgräns utan varje person bedöms individuellt.     Inte ens Rosa Bandet – kampanjen som har sin stora, rosa insamlingsmånad med ny liten rosett nu i oktober, har uppmärksammat köns- och åldersdiskrimineringen vad gäller kvinnor över 74 år.   Trots att Cancerfondens Rosa Bandet kampanj bland annat har som syfte att bedriva påverkansarbete och sprida kunskap om att förebygga bröstcancer.

Penningglada basunerar de ut att cirka 30 procent av all cancer hos kvinnor är bröstcancer och därmed kvinnans vanligaste cancersjukdom. Men Rosa Bandet nämner inte kvinnorna över 74 år. Däremot skriver de att bröstcancer drabbar framför allt medelålders och äldre kvinnor.  Käckt påpekar de att övervikt och fetma efter klimakteriet samt alkoholkonsumtion ökar risken för bröstcancer och att motion har gynnsam verkan och minskar risken.

Jag bad om en kommentar från Rosa Bandet – kampanjen men ingen ansvarig ville kommentera utan pressekreteraren återkom och meddelade att Rosa Bandet- kampanjen inte hade några synpunkter på att kvinnor över 74 år diskriminerades. Slutsatsen jag drar av det svaret är att kvinnor över 74 år inte är intressanta för Rosa Bandets mammografikampanj. Dessutom kan dessa över en halv miljon kvinnor över 74 år, tro att de tack vare sin ålder är skyddade mot cancer. De ingår ju inte längre i det hälsofrämjande mammografisystemet. Kvinnorna kan ju få för sig att bröstcancer liksom försvinner för att staten inte tycker att den finns.  Och på det sättet sparar vår cyniska stat cirka 52 miljoner kronor varje år. Under tiden dör alltfler äldre kvinnor en för tidig död i bröstcancer eftersom den inte upptäcks i tid. 

Man kan åtminstone begära att de insparade 52 miljonerna kunde gå till de kvinnliga fattigpensionärerna som kompensation, så att de kan få en någorlunda dräglig tillvaro innan de också dör i bröstcancer.

Men å andra sidan kanske det är det regeringen och riksdagen avser – att förkorta livet på svenska mammor, mormödrar och farmödrar? Då blir det nämligen ännu billigare för staten, som därmed har skapat kvinnornas egen stupstock. Totalt kommer den nya lagen om avgiftsfri mammografiscreening att gå på 207 miljoner kronor per år:

“Kostnadsberäkningarna har utgått från den högsta avgiften på 200 kronor och ett antagande som innebär att kvinnorna kallas vartannat år. Antalet kvinnor i den aktuella åldersgruppen uppgår 2014 till drygt två miljoner. Givet dessa antaganden beräknas kostnaden för förslaget bli 207 miljoner kronor per år. Beräkningarna är då gjorda utifrån en täckningsgrad på 100 procent. Landstingen kompenseras därmed för kostnaderna genom en resursförstärkning på 100 miljoner kronor för 2016 och på 207 miljoner kronor per år från och med 2017,”

skriver regeringen i sitt PM.  Innan den avgiftsfria mammografilagen fick laga kraft höjdes några tappra röster mot åldersdiskrimineringen i lagförslaget.  Den starkaste rösten var pensionärsorganisationen SPF seniorerna med förbundsordföranden Christina Rogestam i spetsen. Hon undrar lite raljerande om cancercellerna har koll på om en kvinna är yngre eller äldre än 74 år? Men blir genast allvarlig och menar att åldersgränsen är diskriminering:

“Det får anses särskilt anmärkningsvärt när en stat, där en lag mot åldersdiskriminering gäller stiftar en lag som just bidrar till åldersdiskriminering. Vår bestämda åsikt är att åldersdiskriminering ska motverkas – staten ska inte bidra till den.”

I sitt yttrande till regeringen den 1 februari 2016 skriver SPF Seniorerna bland annat:

“Kronologisk ålder får inte ensamt vara skäl till att en undersökning eller behandling inte blir av. En helhetsbedömning av personens funktionsförmåga och hälsa ska alltid ligga till grund för beslut om hälso – och vårdinsatser, i detta fallet mammografiscreening. Således bör ingen övre åldersgräns finnas för avgiftsfrihet, utan kvinnan som kallas till mammografi ska själv få avgöra om hon vill ta emot den.” 

Den nya lagen innebär alltså att ju äldre kvinna du blir desto mer ansvar för din egen hälsa får du ta. Alla kan begära screening men får då själva betala för det. Det kostar mellan 80 och 200 kronor beroende på i vilket landsting kvinnan råkar bo.

“Screeningen är bra, men åldersgränsen är stötande. Var femte kvinna utesluts Det kan knappas vara någon nyhet för regeringen att äldre kvinnor är bland samhällets mest utsatta grupper ekonomiskt. Så varför ska just den gruppen exkluderas från reformen, undrade Stina Nordström, biträdande generalsekreterare för SPF Seniorerna i Svenska Dagbladet. 

Men dessa ord klingade ohörda bland riksdagsledamöterna vars medelålder är 47,5 år. Den 26:e maj röstades den ålders – och könsdiskriminerande regeringspropositionen igenom i riksdagen med 216 ja och 85 nej. De som skrivit motioner mot åldersdiskrimineringen var Barbro Westerholm (L), Anders W Jonsson,(C) och Emma Henriksson m fl (KD), men den medelålders riksdagen avslog dessa motioner.

Att en medelålders riksdag och en feministisk regering tackar sina mammor, mormödrar och farmödrar genom uteslutning från något de var med om att kämpa för- allmän mammografi, är minst sagt skamligt. Dessutom vittnar det om en utbredd könsapartheid kopplad med okunskap bland svenska riksdagsledamöter.

Gör om, gör rätt!

Helene Bergman 

 

 

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se