Poliser som hotar poliser – finns det en likhet inför lagen?

  • Tisdag 25 Okt 2016 2016-10-25
E-post 0

Polisområdeschefen i Västmanland som häromdagen dödshotade en underlydande chef har anmält sig själv till polisens särskilda utredningar. Detta efter SVT Västmanlands rapportering om att hon dödshotat lokalpolisområdeschef Agneta Kumlin. Agneta Kumlins chef ska enligt SVT:s källor ha sagt att

“Har du pratat om det här i media är du död”.

Men historien slutar inte där. Det är nu likheten inför lagen kommer att prövas.

Polisområdeschefen kommer dock att fortsätta i sin tjänst under utredningen. Agneta Kumlin, den hotade lokalpolisområdeschefen, skyddas av bland annat lagen om hot mot tjänsteman. Brottsbalkens (BrB) 17 kapitel reglerar bland annat hot mot tjänsteman.

1 § Den som med våld eller hot om våld förgriper sig på en tjänsteman i hans eller hennes myndighetsutövning eller för att tvinga tjänstemannen till eller hindra honom eller henne från en åtgärd i myndighetsutövningen eller för att hämnas för en sådan åtgärd döms för våld eller hot mot tjänsteman till böter eller fängelse i högst två år. Detsamma gäller om någon på detta sätt förgriper sig mot en tjänsteman som tidigare har utövat myndighet för vad han eller hon har gjort eller underlåtit att göra i myndighetsutövningen.

Om brottet är grovt döms för grovt våld eller hot mot tjänsteman till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gärningen

1. har innefattat våld av allvarligt slag,
2. har innefattat hot som påtagligt har förstärkts med hjälp av vapen, sprängämne eller vapenattrapp eller genom anspelning på ett våldskapital eller som annars har varit av allvarligt slag, eller
3. annars har varit av särskilt hänsynslös eller farlig art. Lag (2016:508).

Det hot som polisområdeschefen uttalat bör inte tolkas bokstavligt men borde med viss sannolikhet kunna tolkas som hot om repressalier i tjänsten mot en underordnad tjänsteman. Därvid borde punkten tre, av särskilt hänsynslös art, kunna tillämpas. Att straffa en underlydande tjänsteman som utnyttjat sin grundlagsskyddade rätt till yttrandefrihet, borde kunna betecknas som grovt brott. Rekvisiten för häktning av polisområdeschefen föreligger dock ej enligt Rättegångsbalken.

Hade vilken medborgare som helst, som står utanför statens våldsmonopol, uttalat det hot som polisområdeschefen uttalat till sin underordnade till en väktare, ordningsvakt, polis eller annan som omfattas av tjänstemannaskyddet hade det varit skäl för ett gripande eller en anhållan.

Så är inte fallet nu då det är en polisområdeschef med goda relationer till såväl regionpolischefen Carin Götblad som till rikspolischefen Dan Eliasson som uttalat detta. Tvärtom får hon kvarstå i tjänst. Med allt vad det innebär för den hotade underordnade polischefen som även hon kvarstår i tjänst. Som under utredningstiden skall rapportera till den person som uttalat ett dödshot.

Det är inte ointressant att följa vad polisens internutredning kommer fram till. Och hur detta beslut i sådana fall kommer påverka det allmänna rättsmedvetandet och lagefterlevnaden. Det är rimligt att börja ifrågasätta de begrepp om likhet inför lagen som präntats in i varje svensk medborgare från barnsben eftersom den områdespolischef som uppenbart har mordhotat en kollega i tjänsten får stanna kvar på sin post under utredningstiden.

I Sverige råder likhet inför lagen och att vi lever i ett samhälle som sätter rättssäkerheten främst. En lag som rimligen borde omfatta alla. Även poliser och hur långt en polischef får gå när denne utövar sitt ledarskap. Om dödshot, eller hot om andra repressalier utanför lagen, är normativt. Är det normativt och tillåtet för poliser är det rimligt att kräva att det är tillåtet för oss andra.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se