Ett referensråd präglat av jäv

 • Tisdag 15 Nov 2016 2016-11-15
E-post 0

Utrikesminister Margot Wallström har, inför våra två år i FN:s Säkerhetstråd, låtit sammansätta ett referensråd. Någon förteckning av ledamöterna i rådet finns ej publicerad på regeringens hemsida men går att få ut som allmän handling på begäran vilket Ledarsidorna.se gjort. Referensrådets sammansättning tyder dock på att det är mer av en hejaklack av likatänkande och med djup förankring i Stockholms Arbetarekommun än ett egentligt referensråd. Ett normalt referensråd brukar innebära att det kan belysa olika perspektiv och ibland även hamna motsatsförhållande till varandra. Men det finns fler tveksamheter kring utformningen än så.

Referensrådets medlemmar är följande:

 • Leif Stenberg
 • Sven-Eric Söder
 • Henrik Hammargren
 • Aleksander Gabelic
 • Robert Egnell
 • Peter Wallensteen
 • Lena Ag
 • Iina Soiri
 • Elisabeth Dahlin
 • Melker Måbeck
 • Dan Smith

Jag mötte Robert Egnell i SR Konflikt när han försvarade Margot Wallströms nya feministiska utrikespolitik. Egnell utbildar bland annat framtidens svenska officerare. Ett av Egnells primära fokusområden under hans tid vid Georgetown var genderperspektivet vilket framgår av debatten i Konflikt. Just genderperspektivet är något som premieras av regeringen i all forskning. Egnell har låtit förstå att han med största nit kommer att bevaka att detta perspektiv genomsyrar all utbildning vid Försvarshögskolan.  Även urvalet av litteratur där främst kvinnliga författare har företräde framför manliga. Att Egnell är kanske utrikesministerns mest entusiastiske supporter är ingen nyhet i försvarskretsar. Men. Det finns  en del märkligheter i olika uttalanden. Egnell lät i Göteborgsposten förstå att

– Ökningen av terrorattacker den senaste tiden är ett jätteproblem som ingen förutspått.

En sanning med viss modifikation. Men hans fokus på just genderfrågor har meriterat honom till utrikesministerns referensråd. Trots att internationell empiri och forskning kring terrorism kommit fram till att just global terrorism i allmänhet och  är ett av de största hoten sedan många år tillbaka och en av de frågor som säkerhetsrådet har som högst på agendan.

En artikel med författaren Fuad Hussein är ett exempel på hur Egnells låsning vid att allt handlar om gender har fått honom att dra felaktiga slutsatser som den i GP. I Husseins bok från 2005, Al-Zarqawi – The Second Generation of Al-Qaeda, förutspår Hussein exakt det som sker nu. Hussein har egna, unika, kontakter in i såväl Al Qaidas som IS ledarskikt. Paradigmskiftet skedde i samband med attentatet mot Charlie Hebdos redaktion i Paris. IS gick då från sin tidigare strategi, territoriell krigföring, till att anamma Al Quaidas taktik med terrorattacker på västvärldens eget territorium. Allt i enlighet med Husseins utsago. En utsago som inom den internationella terrorexpertisen betecknas som en av de tyngsta men som tycks gått Egnell, professor och numera en av regeringens viktigaste rådgivare, förbi. Kanske var det för att Fuad Hussein är man och inte kvinna som han inte kunde förutspå ökningen av terrorattacker.

Skärmavbildning Ditte Egnells Linked In sida

Skärmavbildning Ditte Egnells Linked In-sida

 

Men UD har gjort fler kopplingar än så med Försvars-departementet. Kopplingar utanför regelverket. 

Referensrådet har inte bara kopplingar till Försvarshögskolan utan även en direkt kanal till Överbefälhavaren som i normalfallet lyder under Peter Hultqvists försvarsdepartement.

Robert Egnells hustru Ditte är, sedan hemkomsten från Washington, Överbefälhavarens länk till Utrikesdepartementet och gör i sin tjänst som politisk rådgivare dels selekteringen av de ärenden som ÖB skall yttra sig över samt tar fram förslag till svar och yttranden i frågor som rör utrikes relationer inom ramen för ÖB:s uppdrag och i förekommande fall myndighetsutövning. En central roll i Överbefälhavarens stab.

Det råder inget tvivel om att Ditte Egnell är väl skickad för tjänsten med sin meritförteckning och goda vitsord men utrikesministern borde rimligen kunnat finna en lämpligare lösning för att säkerställa att ingen skulle kunna misstänkas för delikatessjäv eller vänskapskorruption. Eller, vilket Gud förbjude, att information som är säkerhetsklassat i ett departement eller en myndighet som Försvarmakten läcker till ett annat utanför regelverket. Det som skall delges ett annat departement avgörs i detta fall av departementschefen. I Försvarets fall Peter Hultqvist och inte Margot Wallström. Det vi även kan dra slutsatsen av denna, av UD inrättade, konstruktion är att det torde föreligga något som bäst kan kallas för “delikatessjäv”. Enligt Rättegångsbalken finns denna form av jäv reglerat för domare genom formuleringen

om eljest särskild omständighet föreligger, som är ägnad att rubba förtroendet till hans opartiskhet

I sin tjänst, som ständigt närvarande i kretsen runt Överbefälhavaren, har Ditte Egnell tillgång till Försvarsmaktens interna handlingar upp till nivån Kvalificerat Hemlig. Något som hennes make, Robert Egnell, inte har i egenskap av vare sig professor vid FHS eller referensrådsledamot på UD. Enligt Försvarsmaktens eget regelverk regleras hanteringen av den formen av information. På sidan 60 i Försvarsmaktens Handbok Säkerhetsjänst Informationssäkerhet står detta uttryckligen, att det inte är all kvalificerat hemlig, eller ens den lägre graden hemlig, information som per automatik skall delges regeringskansliet. Regeringskansliet innefattar även Utrikesdepartementet.

Dessa brandväggar mellan departementen och dess myndigheter är ett direkt resultat av de erfarenheter som Försvarsmakten, dåvarande Krigsmakten, drog av Wennerströmaffären. Spionen Stig Wennerström vars levnadsteckning journalisten Anders Sundelin författat. Läxan som, och erfarenheterna, lever vidare i Handbok Säkerhetstjänst Informationssäkerhet för att säkerställa att något sådant aldrig inträffar igen eller att ens misstanke kan uppstå att det kan hända om regelverket följs.

Samordningskansliet inför våra två år i säkerhetsrådet mellan UD och Försvarsdepartementet har i praktiken flyttat hem till det Egnellska matbordet med Margot Wallströms konstruktion av referensråd. Med allt vad det kommer innebära i form av delikatessjäv och suddigare gränser i förhållande till det sekretesskydd och de brandväggar som skall finnas mellan departementen och myndigheterna som Försvarsmaktens eget regelverk, lagen och rikets säkerhet kräver.

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se