En tickande bomb

  • Torsdag 8 Dec 2016 2016-12-08
E-post 0

Migrationsverket kan tvingas att minska antalet anställda med cirka 1 800 nästa år. Det är en följd av att flyktingströmmen till Sverige minskat under året. Det som en följd av att antalet asylsökande minskat under året rapporterar SVT. Samtidigt rapporterade Arbetsförmedlingen glädjande nyheter för regeringen, att arbetslösheten sjunker hos främst gruppen utrikesfödda. Men det finns något dolt i siffrorna som visar att det inte går ihop.

Den svenska arbetsmarknaden är fortsatt stark även om utvecklingen avtar i styrka. Under 2017 och 2018 ökar sysselsättningen med 101 000 personer, men bristen på arbetskraft bromsar utvecklingen. Arbetslösheten minskar från 7,0 procent i år till 6,8 2017. År 2018 sker ett än större tillskott av personer i arbetskraften och arbetslösheten ökar till 6,9 procent.

Men:

  • Jobben ökar i huvudsak inom privat och offentlig tjänstesektor under nästa år. Sysselsättningen ökar även inom byggsektorn men bristen på byggarbetskraft bromsar utvecklingen.
  • Under 2018 beräknas andelen inskrivna arbetslösa med utsatt ställning på arbetsmarknaden utgöra 75 procent av samtliga inskrivna arbetslösa. (Till dessa grupper räknas utomeuropeiskt födda, arbetslösa 55-64 år, arbetslösa med funktionsnedsättning som innebär nedsatt arbetsförmåga och arbetslösa med högst förgymnasial utbildning.)
  • Antalet inskrivna arbetslösa med kortare utbildning än grundskola beräknas uppgå till i genomsnitt 59 000 personer för helåret 2016. Antalet arbetslösa med en fullföljd utbildning som motsvarar grundskolenivå beräknas uppgå till i genomsnitt 62 000 personer för helåret 2016. Dessa totalt 121 000 personer med kort utbildning utgör cirka en tredjedel av samtliga inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen.

Det Ledarsidorna beskrev om byggsektorn kommer med andra ord slå igenom ytterligare. Denna sektor kompenserar med EU-arbetskraft idag samt ur de 121 000 personer med kort utbildning, grundskola eller kortare, är inte ett alternativ att rekrytera ur. Att denna grupp består främst av utrikesfödda är ingen hemlighet även om Arbetsförmedlingen inte skriver ut det. Det hör inte till vanligheterna att en inirikesfödd svensk på arbetsmarknaden inte har fullgjord grundskola då vi i snitt har drygt 11 års utbildning för denna grupp, för syrier är den genomsnittliga utbildningstiden drygt sju år medan den för somalier i diasporan ligger på mellan 1,3 och 1,4 år i de fall den är mätbar. FN har ingen officiell statistik. I denna grupp återfinns personer i arbetsför ålder som i praktiken är analfabeter på sitt eget hemspråk. Chris Forsne beskrev igår de kostnader några av dessa unga, framför allt män, medför.

Det som förvärrar situationen är att det är främst i offentlig sektor som vi ser jobbtilväxten, inte i privata företag eller inom näringslivet. Detta kan inte fortgå under längre tid då skattebasen förutsätter en omvänd fördelning för att bli robust. De offentliga jobben måste hela tiden vara färre i antal än de privata.

Copyright Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se

Copyright Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se

Inalles ger siffrorna en förklaring på varför Sveriges Kommuner och Landsting förutspår en skattehöjning på i snitt två kronor för Sveriges kommuner samt att regeringen nu vill genomföra reformer för att ytterligare beskatta småföretagare.

Sett till den marginal som svenska mikroföretag har, de med mellan noll och nio anställda, kommer det ytterligare begränsa jobbtillväxten på fel ställe i ekonomin. Denna sektor är heller inte heller ett alternativ för att anställa personer som saknar fullgjord grundskola varför det sannolikt är i den offentliga sektorn dessa lågutbildade kan komma att få sina jobb.

Trots de glada tillropen döljer sig, i siffrorna från Arbetsförmedlingen, en tickande bomb. En bomb i form av försörjningsstöd när de rullas över på kommunerna. En bomb som ser ut att brisera lagom till valdagen 2018.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se