FN:s resolution 2334 kommer dömas hårt av historien

  • Söndag 25 Dec 2016 2016-12-25
E-post 0

Sverige, som efter nyår blir medlem i FN:s säkerhetsråd, välkomnade genom utrikesminister Margot Wallström på fredagen beslutet om att israeliska bosättningar på ockuperad mark är olagliga och innebär ett allvarligt hinder för att uppnå en tvåstatslösning. Det finns goda grunder att ifrågasätta relevansen i dels resolutionen, dels utrikesministerns bedömning.

– Det är mycket positivt att rådet för första gången på åtta år har enats om en resolution om fredsprocessen. Resolutionen innebär ett viktigt folkrättsligt klargörande av världssamfundets syn på bosättningarna, utgör en grund för Sveriges kommande arbete i säkerhetsrådet, och kan bidra till att skapa hopp hos unga i regionen om en framtida tvåstatslösning där Israel och Palestina kan leva sida vid sida i fred och säkerhet.

Beslutet kom överraskande från den avgående Obama – administrationen som brukar respektera kutymen att den avgående presidenten inte fattar några avgörande beslut förutom benådningar av fängelseinterner. Den blivande presidenten Donald Trump lovade en förändrad USA-attityd i FN när han tar över. Vita huset svarade med att landet bara har en president i taget. Det bör betraktas som klarlagt att det kommande året kommer leda till ökad polarisering inom USA:s inrikespolitik samt att arbetet i FN i allmänhet och Säkerhetsrådet i synnerhet blir en arena för stormaktspolitik, nya oheliga allianser samt att det kan leda oss till en ny form av Balfourdeklaration. Det dokument som gav i praktiken såväl Palestinier som Israel en exklusiv rätt till territoriet.

Av flera skäl.

  • Hamas, som kontrollerar Gaza-remsan, erkänner inte Israels existens alls.
  • Hamas baserar detta på Muslimska Brödraskapet, som enligt Hamas egna stadgar är dess politiska och ideologiska bas, önskar se ett förintat Israel. Brödraskapet är som bekant mycket närvarande i svensk politik, framför allt genom Miljöpartiet.
  • Al Fatah, eller Palestinian Authority (PA) som Sverige erkänt som legitim regering över ett Palestina är inte internt överens om vilka gränser som skall gälla – 1948, 1967 eller inte alls, som i Hamas fall. Sverige, som tar ordförandeklubban i Säkerhetsrådet den första januari har erkänt en stat som inte själva klarat av att definiera det territorium de gör anspråk på men som FN av någon anledning ansett sig kunna definiera.
  • Al Fatah har inte ratificerat vare sig Camp David-avtalet eller Oslo-processen. Yassir Arafat, som fick Nobels fredspris, hade aldrig, och fick aldrig, det mandat som senare presenterades som en framgång. Israels parlament ratificerade dessa processer direkt efter att avtalet slöts, något sådant gjorde aldrig palestinierna. Varför ingen vill lyfta fram detta är för att det kraftigt skulle slå mot bland annat Bill Clintons eftermäle och även slå mot Obama. Hillary Clinton var, som bekant, Obamas utrikesminister under lång tid.
  • UNHCRC, det råd som skall övervaka att FN:s mänskliga rättigheter efterlevs leddes fram till sommaren 2016 av Saudiarabien men som den 8 juli ersattes av Egypten. Den egyptiska regeringen har inga ambitioner att släppa fram Muslimska Brödraskapet till något inflytande. Tvärtom ses även Brödraskapet som ett hot mot i princip allt i regionen. Ett hot minst lika stort som IS. Egyptens regering har närmare band till Saudiarabien än till Brödraskapet som utgör Hamas ideologiska gren. Ingen i regionen, förutom möjligen IS, vill se ett stärkt Brödraskap. Resolution 2334 stärkte detta Brödraskap.
  • Under 2017 sker en förskjutning av maktbalanserna i Säkerhetsrådet i det som händer i relationerna mellan de fem permanenta, vetoberättigade, medlemmarna USA, Storbritannien, Frankrike, Kina och Ryssland.Trump har tydligt markerat en avspänningsprocess i relationen till Ryssland och Vladimir Putin samtidigt som Frankrike, oavsett utgången i presidentvalet, kommer få en president som är uttalat vänligt sinnad till Ryssland. Kina kommer det alltid, för dessa tre, gå att förhandla med. Storbritannien, som var ytterst ansvarig för uppkomsten av Balfourdeklarationen, har så pass stora problem själva med Brexit varför de är måna att upprätthålla en positiv relation med USA och Frankrike för sin överlevnad.
  • Det går inte, rent tekniskt, att upphäva en antagen resolution i Säkerhetsrådet. Vad som däremot är möjligt är att anta en resolution som motsäger den antagna 2334. En situation som leder till en ny Balfourdeklaration. Där alla parter kan hänvisa till dokument som ger dem en mer eller mindre exklusiv rätt territoriet.

Denna resolution kommer leda till omfattande lidande för framför allt palestinierna. Och effekter som kanske USA inte räknade med när Obama tog sitt sista, avgörande, beslut.

Ledarsidorna har inspelade intervjuer, med ministrar på högsta nivå, som kommer publiceras under januari där det med viss tydlighet framgår hur Israel tillsammans med minst två arabstater idag arbetar för en förbättrad situation för palestinierna samtidigt som de vill desarmera en genomkorrumperad Palestinsk Myndighet. PA och al Fatah ses som en destabiliserande faktor i regionen av de som lever i grannstaterna. En uppfattning som inte delas av Margot Wallström som lever i Sverige. Den ena av dessa stater är Saudiarabien. Den pivotpunkt som USA satsat på för att vidmakthålla sin makthegemoni i Mellanöstern. Som härbärgerar Mecka och Kaban.

Resolutionen är en olycka och inte något att glädjas över.  Oavsett var vi på ett personligt plan står i konflikten mellan Israel och Palestina. Tvärtom kan den mycket väl provocera fram ett antal oönskade, och okontrollerade, händelsekedjor. Allt iscensatt av president Obama, under inflytande av Bill och Hillary Clinton, som gjorde sig känd i flera arabstater för sin arrogans och sitt okunniga förhållningssätt till Mellanösterns mosaik. Obama gjorde sig kanske framför allt känd för sitt respektlösa uppträdande i mötet med religiösa ledare oavsett karaktär. Detta erfar Ledarsidorna.se från flera primärkällor som bevittnade eller fick den tveksamma erfarenheten att uppleva Obamas uppträdande bakom lyckta dörrar.

Av personliga prestigeskäl, Obamas vilja att ge Trump en knäpp på näsan innan han avgår, har han nu under Clintons inflytande agerat på ett sådant sätt att ytterligare blod kommer att flyta.

Resolution 2334 kommer dömas hårt av historien. Lika mycket skada kommer den förorsaka som förorsakats av Balfourdeklarationen. Västvärlden lär sig aldrig. Och med detta på bordet finns det inget som egentligen talar för att dagens politiska ledare någonsin lär sig.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se