Forskaruppropet borde ägna tiden åt forskning istället för att känna sig kränkta

  • Söndag 5 Mar 2017 2017-03-05
E-post 0

Dagens Nyheters huvudledare från gårdagen är en av de märkligare som tidningen presterat. Den är en helomvändning i inställningen till islamism samtidigt som den ger intryck av att vara direkt ihopslarvad på en kaffekvart. Ledarredaktionen skriver om MSB ”rapport” som egentligen är en förstudie. Något de tycks komma på själva lite senare in i texten. 

DN vitsordar att fundamentalistiska tolkningen av islam är ett reellt hot i Sverige samt att det krävs bättre forskning om islamismen än den som presenteras i MSB:s kritiserade rapport. DN menar att denna är allt för svepande för att vara en rapport men att som förstudie så tjänar den sitt syfte. Exakt det som var forskarnas uppdrag och som DN till och med vitsordar senare i texten. Att det är, och förblir, en förstudie. Inget annat.

DN:s låga kompetens om statsförvaltningens system om bland annat diarieföring slår igenom i resten av analysen. MSB:s system för diarieföring resulterade i att förstudien arkiverades som rapport och inte den förstudie som den är. Forskarna, Magnus Norell, Aje Carlbom och Pierre Durrani, har aldrig gjort anspråk på att förstudien skulle vara allomfattande och slutgiltig. Något även de 23 forskarna tycks ha missat, trots att de är disputerade forskare och minst en är egenutnämnd expert på just Muslimska Brödrakskapet. Att som egenutnämnda experter missa att Qatar är Brödraskapets egen bank torde mana till ifrågasättande av ämneskompetensen från framtida arbetsgivare om de söker medel. Forskarna som protesterar mest högljutt bör rimligtvis vara kunniga i läsandets ädla konst, annars hade de inte klarat av sin tidigare forskning. Forskning och behovet av pekböcker för disputerade forskare att komma vidare är inte en bra bas för en kunskapsnation. Det anser nog ingen.

Läsförståelsen, och färdigheten att gå vidare i källorna, hos såväl landets ledarredaktioner som hos många forskare är deprimerande låg.  Ett rimligt antagande kan vara att detta är en av orsakerna till Sveriges allt lägre resultat i PISA-mätningarna och framför allt medias allt lägre förtroende bland allmänheten. Dock behövs ytterligare empiriska studier inom området för att kunna kartlägga orsakssambanden.

När DN hänvisar till ”en blogg” som källa kan nu Ledarsidorna.se, som första media i Sverige, avslöja att det är Ledarsidorna.se som DN åsyftar. Och det stämmer. Det finns inga tvivel om att DN åsyftar Ledarsidorna.se. Alla detaljer som DN Ledarredaktion återger stämmer exakt och det finns därmed inga skäl för Ledarsidorna.se att förneka detta.

Ledarsidorna.se har undersökt den sfär som omgärdar studieförbundet Ibn Rushd mycket nära. Att kopplingen till Muslimska Brödraskapet ligger i öppen dager är Mohammed Temsemani ett exempel på. Temsemani gjorde sin politiska praktik i Egypten under Mohammed Mursis presidentvalskampanj. Mursi var ledare för Brödraskapets politiska gren, Freds- och Rättvisepartiet. Nyheten om detta fanns bland annat SVT. Det är ett exempel som även en nybliven gymnasist kan komma fram till. Att Miljöpartiet i Stockholmsregionen framfört önskemål om att Temsemani skall lämna sina politiska uppdrag för sitt engagemang är inte heller en hemlighet som bara återfinns på Ledarsidorna.se. Detta har rapporterats i SVT och Ledarsidorna.se förutsatte, uppenbarligen felaktigt, att DN:s ledarredaktion följer de nationella nyheterna och inte behöver gå till Ledarsidorna.se för att bli orienterade i ämnet eller söka annan kunskap. Hedrande för Ledarsidorna.se men dystert för journalistiken att en så stor aktör som DN endast använder sig av en källa som bara sammanställer det som redan publicerats.

Temsemani är idag ansvarig för trosfrågor på studieförbundet Ibn Rushd.

När Ledarsidorna.se går igenom listan på de 23 forskare som ifrågasätter ”rapporten”, trots att alla som varit delaktiga i framtagandet är eniga om att det är en förstudie, framkommer andra drivkrafter än att försöka stoppa all vidare granskning.

Det handlar om forskningsanslag lika mycket som personlig prestige. Det är ingen hemlighet att Segerstedtinstitutets uppdrag och MSB:s uppdrag kolliderar eller överlappar för att ta ett exempel. Båda har idag ett uppdrag som kan tolkas som att de skall vara en nationell resursbank för samhället att hämta kunskap ur i frågor kring bland annat extremism. På samma sätt arbetar även Uppsala Universitet med denna form av kompetensförsörjning till Säkerhetspolisen. Samtliga dessa aktörer i den akademiska världen ser även ett hot mot sin verksamhet – att de skulle få forskningsanslagen på detta område indragna eller kringskurna.

Detta sista är en lika barnslig som farlig inställning. Det är, som DN Ledarredaktion till slut kommit fram till, nödvändigt att studera detta område närmare och djupare. Inte mindre.

Alla, från DN och MSB, författarna till förstudien till de protesterande forskarna är överens om detta. Då är det faktiskt en fördel om fler studerar ämnet och slutar gapa och känna sig kränkta. Inte färre. Det finns även en fördel i att källkritiskt granska de som studerar ämnet och kritiserar alla studier. Vad de har för agenda och tidigare förhållningssätt till såväl Brödraskapet som andra våldsyttringar.  Till exempel vad de tidigare ansett om hur vanligt hedersrelaterat kulturellt betingat våld mot kvinnor är inom såväl högerextrema som islamistiska strömningar, om det finns eller inte finns korrelationer.

Ämnen finns det i överflöd att studera. Alla angelägna. So what´s all the fuzz about? Ägna istället tiden åt att forska och studera istället för att springa runt och känna sig kränkta är ett väsentligt mer ansvarstagande förhållningssätt och respekt för de skattemedel som ligger till grund. Det finns ett jobb att göra. Gör det.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se