Karusellen i Lerum, del ett: Upphandlingen

  • Fredag 31 Mar 2017 2017-03-31
E-post 0

När Systemteknik i Lerum AB och dess grundare Calle Hilmarch vann 2010 upphandlingen kring styr- och reglerteknik inleddes en härva av mer eller mindre medvetna lagbrott, åsidosättanden av reglementen och regelvidrig bokföring. Under fyra års tid utförde Systemteknik i Lerum AB arbeten trots att såväl beställningar som faktureringsrutiner visade stora brister. Systemtekniks skuld låg endast i Hilmarchs vilja att göra kunden, Lerums kommun, nöjd.

Mellan Lerums kommun och Systemteknik fanns under de fyra årens samarbete flera ramavtal. Ventilation, styr- och reglerteknik, kylsystemunderhåll, rörarbeten och värmesystemunderhåll. Resultatet av den offentliga upphandlingen, som Systemteknik vann på lägsta pris, innebar att kommunen förbundit sig att avropa dessa arbeten av Systemteknik i Lerum AB. Ett enkelt förfarande kan tyckas men som i alla små och medelstora kommuner tar inte Lagen om Offentlig Upphandling hänsyn till de band som skapas utanför politiken. De fyra entreprenörer som tidigare varit huvudleverantörer ställdes utanför avtalet samtidigt som kommunens driftchef samt en driftingenjör inte kunde finna sig i den nya arbetsordningen. År av ”smidigt” samarbete skulle behöva omarbetas.

Lerums kommuns tjänstemän valde att runda LOU:s och ramavtalets andemening genom att explicit, muntligt, ställa krav på Systemteknik att lägga ut arbeten på utpekade underleverantörer eller acceptera att kommunen beställde direkt från annan part än den som ramavtalet gällde. Lennart Lauenstein på Floda Nyheter beskriver detta väl i en krönika. Ett exempel var arbeten kring värmeanläggningar som gick till ett enskilt bolag. Detta bolag hade i stort sett haft hela sin omsättning baserat på arbeten utförda åt Lerums kommun tidigare. Fyra företag kom därmed att helt plötsligt ligga under Systemteknik i Lerum AB som underentreprenörer utan att Calle Hilmarch egentligen haft något att säga till om. Gamla relationer fick inte ruckas på samtidigt som dessa relationer närmar sig Förvaltningslagens bestämmelser om jäv.

Generalklausulen i Förvaltningslagen innebär att den som ska handlägga ett ärende är jävig

 ”om det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till hans opartiskhet i ärendet”, (11 § 5. FL)”.

Avsikten är att denna ”generalklausul” ska fånga upp alla de situationer då jäv kan uppstå och som inte har behandlats i det föregående. Frågan kan t.ex. vara om sådana fall

”då någon är uppenbar vän eller ovän med eller är ekonomiskt beroende av part eller intressent eller direkt lyder under honom, liksom fall då den handläggande är engagerad i saken på ett sådant sätt att misstanke lätt kan uppkomma om att det brister i förutsättningarna för en opartisk bedömning”.

Hilmarchs stora misstag, ett misstag som alla underentreprenörer till offentliga verksamheter någon gång begår, var att göra kommunens tjänstemän nöjda för att slippa tappa avtalet. Hilmarch gick med på den lösning som kommunens driftchef och den ansvarige driftingenjören konstruerat. Det enda som tillkom var att Hilmarch medgavs att slå på en administrativ kostnad för tvånget att använda sig av fyra utpekade underleverantörer. Kommunen lade alla arbetsordrar hos Systemteknik men med det explicita kravet att Systemteknik slussade dessa vidare till de tidigare leverantörerna. Om Systemteknik vägrat väntade ett uppsagt avtal.

Lerums kommuns tjänstemän tog Hilmarch som gisslan åren 2010-2014. De gav honom, för att uttrycka sig som den italienska Comorran, ett erbjudande han inte kunde tacka nej till.

Arbetet, och relationen, löpte dock vidare i dessa gamla hjulspår vars konsekvenser kom att bli kostsamma för Lerums kommun. I förlängningen landade kostnaderna i Systemtekniks knä. Relationen löpte vidare tills hösten 2014 då ny upphandling skall göras. Under upphandlingen får Hilmarch ett SMS som tydligare än något annat sammanfattar situationen kring jävsrelationerna i kommunen mellan kommunala beställare och olika leverantörer.  I detta fall relationen mellan driftingenjören och en leverantör som tidigare ställts utanför ramavtalet:

”Kan väl inte säga att jag nått med att förhindra er att bli etta i avtalet. Men jag kan lova dig att det kommer att göra ont i ert skinn dom närmaste åren vad gäller värmeavtalet. A ställer inte upp. Och inte jag heller”.

Systemteknik i Lerum AB vann värmeavtalet, i strid mot driftchefens och driftingenjörens vilja. Trots att dessa två medvetet bröt mot den tystnadsplikt som skall råda under pågående upphandling. SMS-konversationen och mailväxlingen som Ledarsidorna.se tagit del av är tydlig. Systemteknik skall ut, gamla vänner och invanda relationer ska stanna. Men efter att Systemteknik vann den andra omgången, förlängningen, tog karusellen ytterligare fart.

Denna karusell är dessvärre vanligt förekommande i flertalet kommuner. Delikatessjäv, gamla relationer, förenklade “sedvane” -reglementen och en revisions som kör på i gamla hjulspår samt ett tjänstemannastyre och en stark tjänsemannakultur som politiken inte rår på. Eller vill ta i.

Karusellen i Lerum kom att snurra vidare med förödande konsekvenser för Systemteknik i Lerum AB och skattebetalarna vilket kommer att redovisas för i fler artiklar som publiceras på fredagar.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.