Ministern, regeringen och sällanhändelserna

  • Måndag 13 Mar 2017 2017-03-13
E-post 0

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke får berättigad kritik från Aftonbladets Jonna Sima efter ministerns framträdande i SVT Agenda. Ministern har ansvar för frågan och menar att det är kommunerna som har det grundläggande ansvaret för att de dömda terroristerna ska slussas tillbaka i samhället igen. Varför de inte har lyckats med sitt uppdrag beror på brist på erfarenheter och felprioriteringar av resurserna, enligt ministern.

– Det kommunala självstyret och kommunallagen har ansvar för människor i den staden eller kommunen. Regeringen har ett ansvar att arbeta förebyggande och ge kommunerna de verktyg de behöver.

På ren svenska betyder det att skylla ifrån sig menar Sima. I Maliks fall så handlar det dessutom inte att arbeta förebyggande, han har nyss kommit tillbaka från IS. Den utpekade svenska jihadisten, som dessutom erkänner sin medverkan i IS, är inte dömd. En rimligare plats för honom vore att befinna sig i häkte eller fängelse då terroristbrott ger mellan två och arton år inom lås och bom för reflektion och kontemplation kring sina gärningar:

För terroristbrott döms den som begår en gärning som anges i 3 §, om gärningen allvarligt kan skada en stat eller en mellanstatlig organisation och avsikten med gärningen är att

  1. injaga allvarlig fruktan hos en befolkning eller en befolkningsgrupp,
  2. otillbörligen tvinga offentliga organ eller en mellanstatlig organisation att vidta eller att avstå från att vidta en åtgärd, eller
  3. allvarligt destabilisera eller förstöra grundläggande politiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturer i en stat eller i en mellanstatlig organisation.

Straffet är fängelse på viss tid, lägst fyra år och högst arton år, eller på livstid. Är brottet mindre grovt, är straffet fängelse, lägst två år och högst sex år.

På två år kan en väl utbildad och erfaren kriminalvårdare åstadkomma underverk eftersom klienten befinner sig på ett och samma ställe och inte kan utebli från behandlingarna. Det finns ingenting i denna lag som rullar över ansvaret på kommunerna vilket kulturministern låter påskina. “Malik” har varit nere på plats i IS sold och skall behandlas efter detta enligt för var tid gällande lag. Strafflängden är anpassad på ett sådant sätt att den misstänkte, även om brottet är mindre grovt, kan sättas i häkte under utredningstiden för att inte försvåra utredningen. Även under häktningstiden kan viss behandling som stödsamtal sättas in.

Kriminalvårdens verksamhet är redan idag fokuserad på och anpassad för en återanpassning av sina klienter till samhället under kontrollerade former. Kriminalvårdens uppdrag är att påverka sina klienter att inte återfalla i brott samt att de ska vara bättre rustade att klara ett liv utan kriminalitet och droger när de lämnar Kriminalvården än de var innan. Kriminalvårdens verksamhet är inte en kommunal angelägenhet utan sorterar under regeringen samtidigt som det inte finns någon annan aktör som är bättre rustad för att fånga upp avhoppare.

Huruvida kulturministern är orienterad om detta, samt hennes kunskaper om det brottsliga i att enrollera sig i en terrororganisation, är okänt för allmänheten. Vidare står jihadisten Maliks historia om sin tid i IS oemotsagd. Det finns ingen kompletterande information om hans aktiviteter i Syrien än hans egna ord och med tanke på terrorsektens framfart är rimligheten att han skulle varit helt utan skuld för brottsliga handlingar under sin tid i Syrien något begränsad. Att han under hela sin tid suttit ”i reserv” utan krav på sig och väntat medan hans kamrater blev kanonmat i Aleppo och Mosul brister i sin sannolikhet för att ta några exempel.

Men kanske mest graverande för regeringen är att kulturministern framhåller Umeå som ett gott exempel i arbetet med att ta emot jihadister. När demokratiministern skulle nämna exempel på kommuner som är bra på att möta de som kommer tillbaka från IS sa Alice Bah-Kuhnke att i Umeå ”fungerar det väldigt väl”. Men i Umeå ställer man sig frågande. Där har man nämligen inte tagit emot en enda återvändare från IS.

– Vi kan ju inte vara bra på något vi inte gjort, säger kommunens ansvariga.

Antingen förstår inte kulturministern situationen eller så fullföljer hon bara sitt uppdrag som hon själv tolkat det. Genom att göra ingenting eller hänvisa till kommuner som inte heller gjort någonting eftersom de inte haft problemet ännu alternativt skylla på den nationella samordnaren för de uppgifter som hon för fram som sanna i SVT. Bah Kuhnke bedömer att problematiken även är så kallade “sällanhändelser” som ytterligare kommentar under gårdagen.  Enligt kulturministern är 150, SÄPO:s bedömning, återvändande mer eller mindre övertygade och stridsvana jihadister en “sällanhändelse” och något som kan bemötas med en axelryckning bör regeringen förklara detta något mer ingående. Kulturministerns svar på Magnus Ranstorps kritik väckte tvärtom fler frågor om var regeringen står idag.

Det klarläggande som krävs nu kan även det komma att klassificeras som en “sällanhändelse”. Aldrig tidigare har Sveriges agerande gentemot resande terrorister kantats av så många oklarheter.

Hur pass väl den förda politiken från kulturdepartementet passar in med statsministerns återkommande löften om ett tryggare Sverige framgår ännu inte av regeringens hemsida. Detta kommer förhoppningsvis kommuniceras vid nästa pressträff med statsministern, i sammanhanget även det en sällanhändelse när det kommer till dessa frågor, då han själv ansvarar för helheten.

 

 

Verksamheten kring Ledarsidorna.se bygger helt och hållet på frivilliga donationer då Google Ad Sense program för annonser inte räcker till annat än på marginalen. Alla bidrag, stora som små, är mycket välkomna.

 

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se