Norell om kritiken: Har de rökt på?

  • Fredag 3 Mar 2017 2017-03-03
E-post 0

Flera stora muslimska organisationer bygger upp ett parallellt samhälle och är kopplade till den islamistiska rörelsen Muslimska brödraskapet. Det framgår av den erkända terroristforskaren Magnus Norell i rapporten till MSB som Ledarsidorna var först att rapportera om. När SVT nu ser ut att hittat rapporten är det med en annan vinkel. Att rapporten får hård kritik av ett 20-tal av några av Sveriges forskare på islam som menar att rapporten saknar belägg. Magnus Norell ställer sig frågande till kritiken då ingen av kritikerna tycks nämna något fakta som inte stämmer. Att studien är en sammanställning av erkända fakta.

Ingen av kritikerna tar fasta på förstudiens viktigaste slutsats, att det krävs mer forskning på området. Det kan därmed inte uteslutas att flertalet som protesterar har för avsikt att förhindra, av olika skäl som de inte redogör för, alla framtida försök att studera området och Muslimska Brödraskapets svenska förgreningar närmare. 

Eli Göndör, verksam vid Segerstedtinstiutet och Timbro,  är en av de som kritiserar rapporten. Sist Eli Göndör tog en tydlig position var när han i Aftonbladet tog heder av Hanna Gadbans debattbok Min Jihad på Aftonbladet Kultur för att den inte höll tillräckliga vetenskapliga kvaliteter. Det som är problematiskt för Göndör som undertecknare av sågningen av Gadban och dagens upprop mot Norell är att den beskrivning av främst Dawa-rörelsen som Gadban gjorde, som han verkade rikta sin kritik mot, var senare det förlopp som Gadban varnade för som blev sant.

Dawa-rörelsen är en del av IS rekryteringsorganisation för IS-krigare och har kanske tydligast slagit igenom i Göteborg och Gävle. Göndör har inte själv presterat någon sammanhållande forskning vare sig om Dawa-rörelsen eller Muslimska Brödraskapet och missade att en debattbok som regel inte ska bedömas som ett vetenskapligt verk. Varför han valde det anslaget i sin kritik mot Gadban får han dock svara på själv.

Segerstedtinstiutet som Göndör är verksam vid har fått skoningslös kritik av flertalet forskare inom terrorism för sin bristande vetenskapliga kvalitet samt för att vara ett politiskt verktyg istället för en forskningsinstitution. Det är heller ingen nyhet att Segerstedtinstitutet återfinns vid Göteborgs Universitet. Ulf Bjereld, professor i Statsvetenskap vid universitetet och som dessutom fördelar de statliga forskningsanslagen genom sin roll i vetenskapsrådet, är en uttalad kulturmarxist som öppet stödjer ”Ship to Gaza” som frontnamn. Ship to Gaza samarbetar dessutom med den turkiska organisationen IHH som öppet är en samarbetspartner till Hamas. Hamas är, enligt Brödraskapet, dess palestinska gren. Även dessa relationer redovisas helt öppet.

Bjereld har i sin historia en period inom KPML (r) innan han tog sig in i socialdemokraterna. Det är ur kretsen kring Bjereld som kritiken mot Norell är sprungen och den krets som Göndör ingår i numera. Som ansvarig för fördelning av forskningsmedel har Bjereld en maktposition i den akademiska världen och få forskare som trängtar efter att efterträda Mattias Gardell, innehavare av Nathan Söderblom-professuren i Uppsala, vill stöta sig med Bjereld numera. Det kan inte uteslutas att Bjereld själv vill efterträda Gardell då denna professur anses vara en av de absolut finaste inom statsvetenskap och humaniora vid ett av världens äldsta universitet.

Den skada som Göndör med sin recension åsamkade vidare granskning av Muslimska Brödraskapet och andra extrema rörelser blev uppenbar. Ingen närmare granskning har skett sedan dess tills nu då MSB tog upp detta genom att låta genomföra en förstudie. Vare sig Göndör eller för den delen Mattias Gardell som även han har kritiserat rapporten har ansträngt sig nämnvärt under denna tid att göra en motsvarande rapport. Både Göndör och Gardell har haft goda möjligheter. Göndör tjänstgör utöver på Segerstedtinstitutet på Timbro som expert. Gardell har en hel institution till sitt förfogande.

I varje fall Göndörs skoningslösa kritik mot Gadbans bok borde ha lett till något i den riktningen. Kanske främst idag bör Göndör fundera något över sin kritik mot Gadban då det visade sig att hon, läraren och muslimen, fick rätt. Inte han, den som säger sig behärska området.

MSB förstudie är dessutom ingenting nytt i sak. Det är en sammanställning på dryga 30 sidor av redan kända fakta. Även andra sammanställningar, av redan kända händelser, kan anses styrka att något inte står rätt till i främst de tre organisationer som arrangerar de Muslimska Familjedagarna. IFIS, Sveriges Unga Muslimer och folkbildningsförbundet Ibn Rushd.

Förutom att en av IFIS forna ordföringar, Abderizak Waberi (M), idag är vice ordförande för FIOE, Brödraskapets europeiska paraplyorganisation, finns det tillräckligt besvärande omständigheter som pekar i fel riktning. Under åren har  dessa organisationer återkommande bjudit in välrenommerade muslimska föreläsare som står Brödraskapet nära och även tidigare propagerat för den utlraortodoxa uttolkningen av Islam som Brödraskapet står för. Det som kännetecknar arrangörerna av Muslimska Familjedagarna är att det genomgående är först i efterhand de tar avstånd när detta uppdagas. Otaliga är de tillfällen de säger sig inte ha någon aning om de kritiserade föreläsarnas åsikter och uttalanden. Trots att merparten av medlemmarna är praktiserande muslimer, ibland forna landsmän, och väl förtrogna med arabiska.

MSB förstudie är inget annat än en sammanställning av redan kända förhållanden. Faran, om det nu är en fara, för Muslimska Brödraskapet i Sverige är att dessa kända förhållanden nu finns återgivna i ett och samma dokument.

Och det ingen tar upp, inte ens Norell men det ligger å andra sidan inte i uppdraget, är att regeringen Löfvens officiella hållning till Brödraskapet är att denna inte är en terrororganisation enligt vare sig EU eller FN. Det finns därmed inget förbud i Sverige för vare sig IFIS, SUM eller Ibn Rushd att öppet ha ett samarbete med Brödraskapet. Än.

So what´s all the “fuzz” about? Varför detta gapande?

Faran ligger i om USA, genom Donald Trump, börjar agera för att försvåra för Brödraskapet genom olika åtgärder. Ledarsidorna.se bedömer att det skall långt till att terroristklassificera denna organisation fullt ut då det från främst ett europeiskt perspektiv riskerar att försämra relationerna med Turkiet. Att Erdogan står Brödraskapet nära är mer eller mindre uttalat.

Vad som däremot kan komma från USA inom kort är att försvåra för organisationen och dess samarbetspartners som IFIS och SUM genom olika spärrlistor att genomföra finansiella transfereringar.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.