Behöver aktiemarknaden regleras hårdare för tillväxtföretag?

  • Tisdag 18 Apr 2017 2017-04-18
E-post 0

Medicinteknikföretaget Scandinavian ChemoTech AB  och dess prospekt samt efterföljande marknadskommunikation, innehåller en rad med motsägelser och intressanta detaljer. Detaljer som initialt borde påverka dels marknadsvärderingen av företaget men även borde föranleda en rad med frågor från framför allt Nasdaq North där bolaget är noterat. En annan parameter, av mer generell karaktär, är vilket ansvar Corporate Finance-företag har vid sina kunders börsintroduktioner.

Västra Hamnen Corporate Finance AB är det företag som företrädde Scandinavian ChemoTech AB vid introduktionen. I dess allmänna villkor står följande:

Västra Hamnen har förlitat sig på information tillhandahållen av Bolaget och då samtliga uppgifter i Memorandumet härrör från Bolaget friskriver sig Västra Hamnen från allt ansvar i förhållande till aktieägare i Bolaget och avseende andra direkta eller indirekta konsekvenser till följd av investeringsbeslut eller andra beslut som helt eller delvis grundas på uppgifter i Memorandumet. 

Avbilldning Information Memorandum för Chemotech. Sidan 27.

Västra Hamnen gör med andra ord ingen egentlig källkontroll av Chemotechs uppgifter eller formuleringar. Källkontrollen kommer visa sig avgörande nu. I det ”Information Memorandum” som låg till grund för att resa kapital framställs bolagets medicintekniska produkt IQWave™ som certifierad och färdig för kommersialisering (s 27) och även fast den europeiska marknaden först kommer i fråga i ett längre perspektiv skriver bolaget i memorandumet (s19):

På den europeiska marknaden kommer ChemoTech i ett första steg fokusera på sekundär skelettcancer. I Sverige diagnostiseras cirka 10 000 patienter med sekundär skelettcancer varje år.

Problemet för Chemotech AB är att dess produkt inte är certifierad för användning i vare sig EU, Sverige eller USA. Trots att produkten IQWave™ i memorandumet ger intryck av att vara certifierat och färdigt inför kommersialiseringen och börsintroduktionen på Nasdaq North. Att Europa inte alls är intressant för bolaget, trots missvisande skrivningarna i prospektet om att  IQWave™  är färdigcertifierad, vitsordas av VD Mohan Frick i efterhand.

IQWave™ är inte registrerat i Sverige och EU och vi har inte heller för avsikt att göra det i närtid eftersom vi inte har för avsikt att sälja IQWave™ inom Sverige eller EU/EES i närtid.

Ny, och kanske för vissa småsparare, avgörande information men ett beslut som inte framgår tydligt i memorandumet. Filippinerna är dock ett land som bolaget avser expandera i.

Enligt pressmeddelande från Chemotech per den 31 mars att  Scandinavian ChemoTech AB distributör på Filippinerna, SPA Inc., fick den 29 mars, ett så kallat ”COE” (Certificate of Exemption) från filippinska FDA. Detta certifikat ger distributören rätt att sälja IQWave™  till samtliga sjukhus i Filippinerna. En produkt som inte är godkänd i vare sig EU eller USA skall nu, med svenske ambassadörens hjälp, säljas in till de 1 840 sjukhus som finns på Filippinerna. Med företaget SPA Inc.

Av pressmeddelandet framgår ingen information om företaget SPA Inc som kan hjälpa marknaden att värdera denna nyhet. Vid slagningar på ”SPA Inc Philippines” erhålls en rad med träffar på resmål samt massageinstitut i Manilla, det är först när sökning endast sker på nyheter som bolaget SPA Inc dyker upp för första gången, och då samma pressrelease igen, varför frågor måste ställas till ChemoTech för att bringa någon form av klarhet i avtalets värde. Ett värde som borde slå igenom i aktiekursen. Frågan ställdes skriftligen via mail:

Fråga 4: Vad är SPA Inc. för företag? Webadress? Omsättning? Kontaktperson? Vid sökning på Filippinska FDA hemsida finns ingen information.

Svar på fråga 4

Vår distributör på Filippinerna ”SPA Inc”, är ett bolag med fyra anställda och som drivs av Conrad Perreras. CP har genom sitt bolag jobbat med andra svenska bolag inom onkologi. Han har lång och gedigen tidigare erfarenhet inom filippinsk sjukvård. När det gäller val av distributör är tidigare erfarenhet av branschen och personligt nätverk inom sjukvården av mycket större betydelse än bolaget storlek. 

Det FDA-certifikat som vi har fått är ”COE” och marknadsförs inte (redaktörens fetstilning) av FDA, då tillstånd att få sälja inte innebär att FDA rekommenderar en produkt.

Bolaget presenterar inga vidare detaljer om vilket nätverk Conrad Perreras har varför en värdering av nyheten fortfarande är vansklig. Det finns en Conrad Perreras i motsvarande position på Filippinerna men hans verksamhetsområde är främst inom hållbar miljöutveckling och inte onkologi. En annan Conrad Perreras visar sig vara programmerare, en tredje har besökt en invigning av ett turisthotell.  Med tillägget ”oncology” hittas dock en Conrad Perreras som dog i cancer i Kalifornien varför han inte bör vara aktuell. ChemoTech svarar därmed inte på frågan om hur ett avtal och ett ”COE” skall värderas.

Det som bör komma upp till diskussion, kanske främst inom Aktiespararna, är såväl Corporate Finance – företagens ansvar vid framtagande av prospekt som efterföljande marknadskommunikation. Det borde inte vara möjligt att presentera en produkt som IQWave™ som färdig för kommersialisering trots att avgörande certifikat och godkännanden saknas för en korrekt värdering. Småsparare, som inte gör en egen källkontroll, riskerar att investera på gissningar trots ett mångordigt prospekt i övrigt. Om en marknad inte kommer att bearbetas bör den inte heller värderas. I ChemoTechs fall togs den svenska, men även europeiska, marknaden upp i ett memorandum trots att hemmamarknaden i Sverige inte är aktuell. VD säger själv explicit att vare sig Sverige eller EU är aktuella men det beskedet först efter att bolaget introducerats på Nasdaq North och då på en direkt fråga – inte som en av bolaget självständigt initierad information till samtliga aktieägare.

I princip är detta ett brott mot noteringsavtalet om inte Ledarsidorna.se valt att skriva en artikel och publicera såväl fråga som svar samtidigt så att detta når, i teorin, samtliga aktieägare och investorer samtidigt.

Det finns, med Västra Hamnen Corporate Finance allmänna villkor som grund, nu ingen att föra en talan mot då Västra Hamnen friskrivit sig från den formen av ansvar om någon aktieägare känner sig förd bakom ljuset genom prospektet.

En annan parameter är utformningen och distributionen av pressmeddelanden. Pressmeddelandet om SPA Inc innehöll redan inledningsvis allt för knapp information för att kunna värderas och inte heller efter kontrollfrågor skingrades dessa dimmor. Kapital- och finansmarknaden torde fortfarande sväva i osäkerhet om vad SPA Inc är för företag och vem Conrad Perreras är. Med fyra anställda, som redan idag sannolikt har en annan kärnverksamhet än ChemoTechs produkt IQWave™ för sin överlevnad, är de 1 840 sjukhus som finns på Filippinerna på andra sidan jordklotet närmast en omänsklig uppgift att hantera. En utveckling där aktieägarna är helt i händerna på bolagets information. Det är inte rimligt att en svensk småsparare kan följa bolagets verksamhet i en tidszon som ligger sex timmar före oss utan omfattande hjälp och framför allt relevant information om marknadsförutsättningarna och distributionskapaciteten hos valda partners. SPA Inc kapacitet och omsättning är fortfarande okända för marknadsvärderingen samtidigt som det sjukhus som nämns, Asian Hospital, inte tecknat avtal utan ett “Memorandum of understanding” vilket inte är juridiskt bindande. Det privata sjukhuset avser, enligt sin egen pressrelease, använda sig av tekniken i ett “non-profit”-program. Utan vinst.

Detta borde ställa frågan om ChemoTechs engagemang även det är ett “non-profit”-projekt. Något som även det påverkar marknadsvärderingen då noterade bolag i regel bör uppvisa vinst till aktieägarna.

Det torde även inte vara orimligt att börja ställa krav på till exempel nyhetsbyrån Direkt, som distribuerade pressmeddelandet, att de måste ställa tydligare krav på utformningen av pressmeddelanden från sina uppdragsgivare och kunder. Pressmeddelandet, som kan innehålla kurspåverkande information, är allt för löst utformat vilket kan leda till felaktiga köp- eller säljrekommendationer. 

Detta senare borde vara en fråga även för Nasdaq att se över, marknadsinformationen är en viktig del av småsparares förtroende för små och växande företag som valt en publik notering på listor som till exempel Nasdaq North. Om inte annat bör finansmarknadsminister Per Bolund (MP) se över regelverken för bland annat Corporate Finance-företag men även föra upp frågan på den europeiska nivån.

Marknaden, med dess småsparare, kan vara en mycket viktig aktör i att finansiera och stimulera växande företag. Men det skall ske på sunda villkor så att ingen behöver känna sig förd bakom ljuset.

 

Tidigare artikel om bland annat ChemoTech finner du här.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.