Rasism i vård och omsorg är självförvållad

Photo by Aitoff , Pixabay
  • Onsdag 31 Maj 2017 2017-05-31
E-post 0

I alla kommuner i Västernorrland finns möjligheten för vårdtagare inom den kommunala hemtjänsten att välja bort personal med utländsk bakgrund visar SR Ekots granskning. Civilminister Ardalan Shekarabi (S) reagerade på P4 Västernorrlands avslöjande om att vårdtagare får välja bort utländsk hemtjänst. Han säger att det är oacceptabelt. Och naturligtvis har civilministern rätt, men vad han inte kommenterar är några av orsakerna till det uppkomna. Att det finns en tveksamhet, orsakad av en statlig intervention genom Diskrimineringsombudsmannen i samarbete med Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa, kring vårdpersonal med utländsk eller annan etnisk-kulturell bakgrund.

Diskrimineringsombudsmannen (DO) lät stämma Folktandvården efter att en muslimsk kvinnlig tandläkare inte fått bära engångsärmar för att skyla sina underarmar rapporterade SVT.  Folktandvården menade att frågan om engångsärmar hade aktualiserats på nytt med anledning av Socialstyrelsens föreskrifter om att arbetskläder ska vara kortärmade i allt behandlingsarbete. Folktandvården hänvisade till Socialstyrelsens nya föreskrifter om basala hygienrutiner i vård och omsorg. Men enligt DO var Folktandvårdens tolkning av föreskriften felaktig. Den var diskriminerande.

DO menade att det saknas vetenskapligt stöd för Socialstyrelsens reglering samtidigt som Socialstyrelsen själva konstaterat, med medicinsk expertis som stöd, att antalet fall av smittöverföring minskar med 30 procent om regelverket efterlevs. Socialstyrelsen, inte Diskrimineringsombudsmannen, ansvarar för att samla in aktuellt forskningsresultat och svarar inför regeringen för detta kompetensområde. Socialstyrelsen har för detta särskild kompetens inom medicin och smittskydd.

Regelverket, som DO prövade juridiskt, SOSFS 2015:10 är tvingande och ska tillämpas i verksamhet som omfattas av

1. hälso- och sjukvårdslagen (1982:763),

2. tandvårdslagen (1985:125), och

3. lagen (2001:499) om omskärelse av pojkar.

Arbetskläder får endast bäras i arbetet. Om arbetet bedrivs på flera platser, får de dock även bäras vid färd mellan dessa. Arbetsklädernas ärmar ska vara så korta att de slutar ovanför armbågen.

Arbetskläderna ska bytas dagligen. Om de blir förorenade eller om det annars finns behov av det, ska de bytas så snart som möjligt.

Det är anmärkningsvärt att frågan om en tvingande hygienregel, baserad på en statlig myndighets författning som baserats på forskning och empiri, ens togs upp till prövning i domstol. Den muslimska kvinnan vann målet och Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa såg målet som en seger för att en religös identitetsmarkör, som heltäckande klädsel, var överordnad svenska sjukvårdens hygienregler.

De långsiktiga effekterna av en fällande dom kan mycket väl bli att om jag som privatperson kräver att bli behandlad endast av sjuk- och tandvårdspersonal som följer lagar och förordningar som Riksdag och Socialstyrelsen beslutat om blir dömd för diskriminering av folkgrupp,  skadeståndsskyldig eller bli uthängd i media som rasist. Det är i praktiken där vi är idag inom hemtjänsten i Norrland.

Vi bör ställa oss frågan om rimligheten i att forskningsresultat, empiri och annat inom naturvetenskaperna skall behöva prövas i domstol som diskrimineringsmål innan de tillämpas. Detta leder ofrånkomligen till det parallellsamhälle som Muslimer för Fred och Rättvisa, ingående i Ibn Rushd-sfären, driver. Muslimer för Fred och Rättvisa leds idag av Yasri Khan och grundades av före detta ministern Mehmet Kaplan. Khan har lämnat Miljöpartiet, Kaplan är – så vitt känt – fortfarande medlem. Detta ligger även i SUM, Sveriges Unga Muslimers, linje. Att skapa ett separatistiskt samhälle med egna regler och normer. Något som även har stöd i SSU Stockholm Stad. SSU Stockholm Stad råkar ha inrikesminister Anders Ygeman som ordförande i moderpartiets partidistrikt, Stockholms Arbetarekommun.

Vi rör oss med full fart mot ett separatistiskt samhälle med Diskrimineringsombudsmannens fällande utslag där Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa var pådrivande och rådgivande. Där även empiri och forskningsresultat inom naturvetenskaperna skall prövas i domstol om de är diskriminerande eller inte. 

Frågan om hudfärg och födelseland inom vården kan med viss lätthet kunna avfärdas från dagordningen om varje patient, oavsett hudfärg, etnicitet och religiös-kulturell härkomst kan vara trygga med att varje vårdgivares personal alltid följer de av Sveriges riksdag, regering och statliga myndigheter utgivna riktlinjer och reglerade förhållningssätt till vårdtagaren. Oavsett personalens hudfärg, etnicitet och  religiös-kulturell härkomst.

Sveriges regering har, genom Diskrimineringsombudsmannens utslag, i allra högsta grad varit delaktiga i utvecklingen i en riktning där patienter och vårdgivare känner en tveksamhet inför de utrikesfödda som kräver särrättigheter. Särrättigheter som föder en motreaktion som kan liknas vid rasism fastän det är en tvekan om vilka andra undantag som, i det här fallet, muslimsk personal skall omfattas av.

Om sjukvårdens regelverk skall gälla alla anställda, utan att DO lägger sig i utan att ha expertkunskaper, kommer även patienterna kunna känna trygghet med all personal.

Då blir frågan om hudfärg, etnicitet och religiös-kulturell härkomst en icke-fråga. Då kommer inte vårdtagarna längre behöva känna tveksamhet om vården medger andra religiösa eller kulturella undantag och därmed är den formen av rasism effektivt bekämpad.

 

Socialstyrelsens författning, SOSFS 2015:10, kan du läsa i sin helhet som inbäddat dokument.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se