Kravlösa arbetsmarknadsreformer ökar motsättningarna

Copyright Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se
  • Fredag 9 Jun 2017 2017-06-09
E-post 0

Riksdagen har beslutat om en ny lag om studiestartsstöd som börjar gälla vid halvårsskiftet. Stödet syftar till att öka rekryteringen till studier bland personer med kort utbildning och stort utbildningsbehov för att stärka deras möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden. Främst riktar sig lagen till de utrikes födda som saknar grundskolekompetens. Lagen ger de sökande extremt fördelaktiga ekonomiska villkor.

Studiestartsstödet får lämnas från och med det kalenderår som den studerande fyller 25 år och längst till och med det kalenderår som den studerande fyller 56 år. Ersättningen baseras på prisbasbeloppet som för 2017 är 44 800 kronor. Studiestartsstöd får lämnas med ett belopp som för varje vecka motsvarar

  1. 4,75 procent av prisbasbeloppet vid studier på heltid,
  2. 3,56 procent av prisbasbeloppet vid studier på minst 75 procent men mindre än 100 procent av heltid, och
  3. 2,38 procent av prisbasbeloppet vid studier på minst 50 procent men mindre än 75 procent av heltid.

Högsta belopp är därmed 2 128 kronor per vecka skattefritt eller drygt 9 000 kronor per månad (en månad beräknas till 4,3 veckor). Studiestartsstöd får även lämnas vid ledighet för tillfällig vård av barn eller för närståendevård. Det går med andra ord att ”vabba” bort närvaroplikten men ändå få allt utbetalt. Det finns även en möjlighet att öka bidraget genom att ansöka om ett föräldratillägg.

Lagförslagets blotta tillkomst gör det tydligt att tidigare löften om att problemen med de ”några” nyanlända som saknar skolunderbyggnad är fler än de ”många” med postgymnasial examen. I matematiken är ”många” fler än ”några”. I politisk retorik är det tvärtom. Statistisk från SCB visar till exempel att andelen utrikesfödda män som saknar fullgjord grundskola i relativa tal är lika många som de som har en postgymnasial examen. Utrikesfödda kvinnor har generellt något högre utbildningsnivå än männen vilket ytterligare spär på problematiken inom de olika flyktinggrupperna.

Det blir männen som har förtur till bidragen då de har sämst förutsättningar att få ett arbete. Utlandsfödda män är dessutom i majoritet sedan 2015 års migrantvåg. De lämnade sina fruar och barn bakom sig i lägren.

Det räcker med att delta i utbildning för att få stödet utbetalt, det finns inga resultatkrav i lagen. Det räcker med att en person, enligt lagen, är närvarande vid utbildningen. Vidare finns inga begränsningar i andra bidrag – den sökande kan genom andra åtgärder leva med kost och logi betalt samt även vid sidan tjäna pengar. Fribeloppet är 160 procent av ett prisbasbelopp per sexmånadsperiod eller knappt 12 000 kronor per månad.

Pensionsmyndigheten har beräknat i år att 231 500 pensionärer lever under fattigdomsgränsen i Sverige. För att räknas som en fattigpensionär ska man ha en månadsinkomst efter skatt som understiger 11830 kronor men innan till exempel boendekostnader är betalda. Ofta har dessa pensionärer mer än 40 år i yrkesverksam ålder bakom sig.

Det höga fribeloppet och den generösa ersättningen i studiestartsstödet kompletteras med att ersättningen inte är kopplad till prestation. Det räcker med att närvara i någon form för att utbetalning skall ske. Det enda positiva, att det är arbetsförmedlingen som utformar programmet, kompletteras inte med någon garanti för att den enskilde är i anställningsbart skick efter genomförd utbildning. De höga beloppen som betalas ut är dessutom i de allra flesta fall högre än vad den enskilde kommer få i nettolön efter att skatt och kostnader för bostad är dragen. “Enkla jobb”, som fortfarande väntar på sin definition, medger i regel inte några högre löner då Sverige är ett av världen mest rationaliserade länder.

Det finns inget utrymme på svensk arbetsmarknad för “låtsasjobb” i någon större omfattning. Varje anställd i ett kommersiellt företag förväntas bidra till aktieägarnas vinster. Varje anställd i offentlig förvaltning förväntas bidra till effektivitet och tillgänglighet för medborgarna.

Lagen träder i kraft den 2:a juli i år. Hur mycket resurser som kommer avsättas vet vi först i höstens budget och en utvärdering av denna form av bidrag, hur många utrikesfödda som blev anställningsbara, vet vi först som tidigast i slutet på 2019.

Då vet vi även hur pensionärerna röstat i det mellanliggande valet 2018. Pensionärerna som efter mer än 40 år av arbete får ut mindre att röra sig med än denna grupp som får 9000 kronor skattefritt i månaden med möjlighet till annat betalt utan resultatkrav annat än att infinna sig på utbildningen.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se