MSB backar ur – i vems intresse?

Photo by jared on Flickr
  • Lördag 17 Jun 2017 2017-06-17
E-post 0

När Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB,  granskade Muslimska brödraskapet utsattes myndigheten för en påverkanskampanj. Det är en obehaglig historia som rullas upp i det senaste numret av tidskriften Fokus. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) presenterade i början av året en studie, “Muslimska brödraskapet i Sverige” av Magnus Norell, Aje Carlbom och Pierre Durani. Studien fick hård kritik men hade också försvarare.

MSB Generaldirektör lät förstå att de efterföljande reaktionerna blev ”för jobbiga” att hantera.

MSB. En av de myndigheter som förväntas stå emot angrepp på vår civilförsvarsförmåga vek sig efter en massiv påverkanskampanj med inslag av regelrätta trakasserier. Även justitiedepartementet utsattes för stark press och det kan inte uteslutas att såväl justitieminister Morgan Johanssons och inrikesminister Anders Ygemans politiska staber satt politisk press på en generaldirektör. Om så skett bör granskning ske av Konstitutionsutskottet. Ygeman har nu en tradition att få anmärkningar på sig av KU för sitt sätt att leda sitt departement.

MSB, den myndighet som inte får vika sig för någon yttre påverkan, tvingades på knä efter en massiv telefon- och mailkampanj som kompletterades med akademikerupprop. Att initiativtagaren till det uppropet själv hade kopplingar till Quatar, Muslimska Brödraskapets ”plånbok”, var det ingen som lyckades belysa i den massiva kampanj som lanserades mot MSB. Det kan inte uteslutas att samtliga de ursprungliga undertecknarna av uppropet var en medveten del av den kampanjen. Namnen på de som var med från början är värda att lägga på minnet då dessa med stor sannolikhet kommer att dyka upp igen i andra kombinationer och i andra roller men med samma syfte.

Detta borde vara djupt bekymmersamt. MSB är ett av våra”antidote” eller motgift mot yttre påverkan men myndighetschefen vek ner sig. På samma sätt som SVT lägger större vikt vid värdegrundsjournalistik, inte sällan utan yttre påverkan, urholkas förtroendet för vår civilförsvarsförmåga när myndighetschefer kastar in handduken för att det blir för jobbigt. Signalen är tydlig.

Kampanjer och trakasserier lönar sig. Och det är inte bara den islamistiska miljön som nu identifierat detta. 

NMR, Nordiska Motståndsrörelsen, har satt detta i system de med. Tidigare i år dömde Stock­holms tings­rätt en man som hotat tre jour­na­lister på Af­ton­bla­det och en hov­rätts­do­ma­re till en må­nads fäng­el­se. Hot och hat riktas dock inte bara mot jour­na­lister. Många grupper och en­skilda är ut­satta. Sär­skilt all­var­ligt är hoten, som ock­så många gånger verk­ställts, som kommit från na­zis­tiska grup­pe­ringar, främst Nor­diska mot­stånds­rö­rel­sen (NMR). Hot som nu får politiker att helt enkelt hoppa av.

När MSB:s generaldirektör nu viker sig för ”att det är för jobbigt” borde det sända chockvågor in i såväl inrikesdepartementet, försvarsdepartementet men främst statsrådsberedningen, statsministerns egen stabsfunktion. MSB klarar inte av att stå emot en massiv kampanj, gränsande till trakasseri. Och är det så att inrikesministeriets politiska stab varit involverad, antingen som måltavla eller verktyg, så begriper sannolikt de flesta vilken avgrund Sverige nu klivit ner i.

Att MSB inte klarar av att stå emot en ”PsyOps” på absolut lägsta nivå – vanliga trakasserier – kan det inte tolkas som annat än ett misslyckande i upprätthållandet av vår civilförsvarsberedskap. En generaldirektör för en civil beredskapsmyndighet som ger efter öppnar luckan ner till en avgrund av mörker.

Huruvida Statsministern fortfarande har en god nattsömn nu när vår låga civilförsvarsförmåga identifierats är okänt för Ledarsidorna.se. Valrörelsen 2018 kan nu anses ha börjat.

Den vidrigaste i vår demokratiska historia.

 

Foto: jared

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.