Helvetets portar

Foto: Øklands trykksaker
  • Fredag 7 Jul 2017 2017-07-07
E-post 0

Nyheter Idag rapporterar om den lagrådsremiss som veckan före Almedalsveckan lämnade regeringskansliet för att Lagrådet skall ytrra sig över den. Regeringens ambition är att lägga en proposition innan valet så att ytterligare en votering kan ske efter valet vilket skulle medge att de begränsningar i yttrandefriheten som regeringen vill driva igenom kan gälla från och med den 1 januari 2019. Ingreppen i yttrandefriheten är stora och går inte i linje med portalparagrafens inledning.

1 § Tryckfriheten syftar till att säkerställa ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande.

Tryckfriheten innebär en frihet för var och en att i tryckt skrift uttrycka tankar, åsikter och känslor samt att offentliggöra allmänna handlingar och i övrigt lämna uppgifter i vilket ämne som helst.

Det införs en delegationsbestämmelse i tryck- frihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen som ger utrymme att i lag reglera om förbud mot offentliggörande av personuppgifter som avslöjar etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening, om hälsa, sexualliv eller sexuell läggning med mera.

Remissinstanserna är tydliga i sina svar. Justitiekanslern menar att den reglering som föreslås för ändamålet är alltför oprecis och därmed inte godtagbar. Juridiska fakulteten vid Lunds universitet invänder mot användningen av uttrycket ”ras”. Datainspektionen och Post- och telestyrelsen anser att undantaget bör träffa även söktjänster med personuppgifter som inte i sig är av särskilt integritetskänslig natur. Flera remissinstanser, däribland Hovrätten över Skåne och Blekinge, Myndigheten för press, radio och tv, Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala universitet, Sveriges Radio, Sveriges Television, Svenska Journalistförbundet och Tidningsutgivarna, avstyrker förslaget.

Regeringens agerande kan ifrågasättas och det märkliga i detta är oppositionens tystnad. Lagrummen som föreslås, att regeringar oavsett färg, ges utrymme att genom delegation införa förbud att publicera vissa uppgifter. Regeringen anser dock att förslagen stämmer överens med tryckfriheten som syftar till att säkerställa ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande i enlighet med portalparagrafen. Tryckfriheten innebär en frihet för var och en att i tryckt skrift uttrycka tankar, åsikter och känslor samt att offentliggöra allmänna handlingar och i övrigt lämna uppgifter i vilket ämne som helst.

Enligt regeringen är bestämmelserna om möjlighet till inskränkningar genom delegation förenlig med grundläggande tryck- och yttrandefrihetsrättsliga principer.

Även om syftet med ingreppen i grunden kan vara goda har regeringen öppnat dörren mot censur och ett i grunden helt annat medialandskap. Förslaget går till och med längre än de tidigare tankarna på etiska sökmotorer som skrotades tämligen omgående. Och om censur införs i ett syfte kan en framtida regering, med annan politisk färg, tillämpa dessa möjligheter enligt annat gottfinnande.

För att regeringen skall få igenom sitt förslag i riksdagen krävs att ett eller flera Allianspartier eller att Sverigedemokraterna ställer sig bakom regeringen samt att den riksdag som väljs 2018 röstar för förslaget en gång till.

Om Alliansen överger skyddet för Tryckfrihetsförordningen så kommer vi sannolikt en gång för alla ha öppnat helvetets portar inför 2018 års valrörelse.

 

Foto: Øklands trykksaker

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se