Politisk åsiktsregistrering möjlig

Photo Samsaundersleeds via Flickr
  • Fredag 14 Jul 2017 2017-07-14
E-post 0

Efter de våldsamma protesterna vid G20-mötet i Hamburg krävde tyska politiker hårdare tag mot vänsterextrema grupper. Den tyska regeringen föreslår att ett europaövergripande register över vänsterextrema grupper och personer upprättas. Men enligt Civil Rights Defenders kan ett sådant register vara olagligt. Men stämmer det?

– Nej det blir ju väldigt svårt. Den typen av register ska ju grunda sig på brottslighet och inte på politisk åskådning, säger Civil Rights Defenders chef Robert Hårdh till SVT Nyheter.

Enligt lagen får man inte upprätta register baserade på religion, etnicitet eller politisk åskådning. Du kan inte heller upprätta ett register baserat enbart på medlemsskap i en viss organisation enligt Hårdh. 

Hårdh tar inte i beaktande den så kallade ”FRA PUL”, Lag (2007:259) om behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet. Den är anpassad just för den typ av register som den tyska regeringen efterlyser.

Behandling av känsliga personuppgifter

11 § Personuppgifter får inte behandlas enbart på grund av vad som är känt om personens ras eller etniska ursprung, politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexualliv.

   Om uppgifter om en person behandlas på annan grund får de kompletteras med sådana uppgifter som avses i första stycket när det är absolut nödvändigt för syftet med behandlingen. Uppgifter som beskriver en persons utseende skall alltid utformas på ett objektivt sätt med respekt för människovärdet.

   Vid sökning får personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening eller som rör hälsa eller sexualliv användas som sökbegrepp endast om det är absolut nödvändigt för syftet med behandlingen.

Nyckelordet är ”enbart”, databehandling är tillåtet när dessa sökbegrepp kombineras med andra.Vidare är det möjligt för Sverige att medverka i ett underrättelseutbyte. Överföring av personuppgifter till andra länder enligt den 17:e paragrafen i samma lag.

Personuppgifter som behandlas med stöd av denna lag får föras över till andra länder eller mellanfolkliga organisationer endast om sekretess inte hindrar det och det är nödvändigt för att Försvarets radioanstalt skall kunna fullgöra sina uppgifter inom ramen för det internationella försvarsunderrättelse- och säkerhetssamarbetet, om inte regeringen har meddelat föreskrifter eller i ett enskilt fall beslutat om att överföring får ske även i andra fall då det är nödvändigt för verksamheten vid Försvarets radioanstalt.

Tyskland kommer gå vidare med sitt register och genom samarbetet med Europol sannolikt avropa svenska data. FRA är världsberömt för sin effektivitet och kvalitet på underrättelser.

Varför? I november hålls ett klimattoppmöte i Göteborg. Sverige vill till varje pris undvika kravallscener från denna stad en gång till.

Foto: samsaundersleeds

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se