Transportstyrelsen: Justitia har inte sagt sista ordet ännu

Photo by Jessica45 on Pixabay
  • Onsdag 26 Jul 2017 2017-07-26
E-post 0

Den tidigare, nu sparkade, generaldirektören Maria Ågren godtog i juni ett strafföreläggande på dagsböter på totalt 70 000 för att ha hanterat känsliga uppgifter ovarsamt och medvetet frångått lagar som gäller för skydd av uppgifter. Ågren medger att hon har begått lagbrott när det gäller upphandlingen av datatjänster. I förundersökningsprotokollet kan utläsas att hon hade Transportstyrelsens ordförandens, Rolf Annerberg, stöd för sitt agerande. Annerberg har haft möjlighet att hejda utvecklingen men trots flertalet tillfällen har han aktivt avstått. Han kan därmed komma att betraktas som behjälplig och därmed  ”medbrottsling” vilket kan öppna upp en annars sluten granskningsprocess.

Kristdemokraterna har, i jakten på billiga poäng, anmält regeringens hantering av it-skandalen till riksdagens konstitutionsutskott, KU. Att anmäla till konstitutionsutskottet innebär att alla inblandade tills vidare kan hänvisa till ”utredning pågår” samt ”jag vill inte föregå konstitutionsutskottets slutsatser”. All granskning av KU sker bakom i praktiken hermetiskt slutna dörrar utan någon som helst möjlighet för media och allmänhet att följa processen. KD hade inte behövt anmäla regeringen i detta läge då KU ändå granskar regeringen på årsbasis.

Enligt handlingar från åklagarmyndigheten har Maria Ågren genom

”grov oaktsamhet, utan syfte att gå främmande makt tillhanda, röjt sekretessbelagda uppgifter vars uppenbarande för främmande makt kan medföra men för Sveriges säkerhet.”

Det inträffade någon gång mellan den 30 september 2015 och 31 mars 2016.

Ågren accepterade ett strafföreläggande i enlighet med 7 § i Brottsbalkens 19 kapitel, Brott mot Sveriges säkerhet. Enligt denna paragraf döms den tilltalade för vårdslöshet med hemlig uppgift till böter eller fängelse i högst ett år eller, om Sverige var i krig, till böter eller fängelse i högst två år. Lag (2014:383).

Paragrafen är den enda inom lagrummet i denna form av vårdslöshet som medger att åklagaren utfärdar ett enkelt strafföreläggande vilket Ågren accepterade. Detta innebär att hon inte kan åtalas för samma brott en gång till enligt samma brottrubricering enligt de andra paragrafernas utformning. Hade åklagaren väntat in men- och skadebedömningarna från berörda myndigheter kan det inte uteslutas att åklagaren varit tvungen att använda sig av andra paragrafer. Men något fick åklagaren att i varje fall skyndsamt få ärendet ur världen. Åklagarmyndigheten sorterar under justitiedepartementet och ansvarig minister är Morgan Johansson, S.

Den åttonde respektive nionde hade i teorin kunnat användas men åklagaren valde den ”lätta” vägen medan tid fanns. Innan skadebeanalyserna ens var inledda. Skadan som Ågrens agerande tillfogade bland annat KSI personal och andra med skyddade eller andra former av identiteter är allvarlig vilket ÖB vitsordat även fast han säger att den är ”hanterbar”.

Men nu finns en första skadebedömning. Allvaret har varit så stort att inrikesminister Anders Ygeman bedömt att informationen endast kan delges i särskilda rum.  Långt allvarligare än vad statsministern antytt tidigare och vad som framkommit på statsministerns egen pressträff där statsministern gjorde sitt bästa för att tona ned skadan och risken som Sverige utsatts för. Hans egen fackminister, Ygeman, bedömer att för att hantera det som hänt på Transportstyrelsen krävs skyddsåtgärder som motsvarar de för delgivning av kvalificerat hemlig information. Utsagorna går inte ihop och reser fler frågor. Med Ygemans reaktion kan brottet nu, när det finns mer information, kunna anses som grovt.

Detta bör sammantaget öppna för att väcka åtal mot Transportstyrelsens förre ordförande enligt den åttonde eller nionde paragrafen Brottsbalkens 19 kapitel. Om brott mot Sveriges säkerhet

8 § Är brott som i 7 § sägs att anse som grovt, skall för grov obehörig befattning med hemlig uppgift dömas till fängelse i högst fyra år.

Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om gärningen innefattade tillhandagående av främmande makt eller var av synnerligen farlig beskaffenhet med hänsyn till pågående krig eller rörde förhållande av stor betydelse eller om den brottslige röjde vad som på grund av allmän eller enskild tjänst betrotts honom. Lag (1976:509).

9 § Den som av grov oaktsamhet befordrar, lämnar eller röjer sådan uppgift som avses i 7 § döms för vårdslöshet med hemlig uppgift till böter eller fängelse i högst ett år eller, om Sverige var i krig, till böter eller fängelse i högst två år. Lag (2014:383).

Säpos förundersökning håller en sådan kvalitet att den så här långt räckt till att utdöma ett strafföreläggande. Det bör innebära att förundersökningen utgör ett tillräckligt underlag för att även kunna väcka åtal enligt paragrafer som utesluter möjligheten till strafföreläggande mot Rolf Annerberg nu när skadan börjar kunna beräknas. Annerberg hade, som styrelsens ordförande, möjligheter att förändra händelseutvecklingen.

Väljer en, från politiken självständig, åklagare denna väg ger det såväl media som väljare en bättre insyn samt svar på frågor kring regeringen och övriga som fortfarande är obesvarade och som idag präglas av en politisk tystnadskultur. En kultur där skyddet av den egna karriären är överordnad skyddet av Sverige vilket  Karin Eriksson, DN, är inne på.

En ostörd rättsprocess som drivs av en oberoende åklagare i ett domstolsväsende som står fritt  från politisk intervention är fortfarande möjlig. Och som inte heller riskerar att låsas av klåfingriga politiker med i sammanhanget tämligen onödiga KU-anmälningar.

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se