Fortifikationsverkets informationsläckage: En första analys

Skärmavbildning FortV hemsida
  • Söndag 20 Aug 2017 2017-08-20
E-post 0

En kinesisk underleverantör till Åkej AB, som Fortifikationsverket kontrakterats att digitalisera ritningar, har haft tillgång till ett större antal av Fortifikationsverkets ritningar rapporterar Nyheter Idag. Då inget kinesiskt företag som arbetar på exportmarknaderna står fri från den kinesiska regeringens kontroll i allmänhet eller den kinesiska säkerhetstjänsten i synnerhet kan vi med största säkerhet anta att information om svenska anläggningar som kommit Kina till del även har delats med Ryssland i genom den internationella handeln med underrättelser.

Reverse engineering, ungefär omvänd ingenjörskonst, är tekniken att ifrån en färdig produkt ta fram detaljerade ritningar och specifikationer på hur produkter fungerar. Detta  arbetssätt är väl utbyggt i världens alla underrättelsetjänster. FOI, Försvarets Forskningsinstitut, bedöms vara en av världens ledande institut inom detta verksamhetsområde. Bland annat var det FOI som kunde bekräfta Nordkoreas kärvvapenkapcitet genom just ”Reverse enginering”. En information som sedan kom att nyttjas som handelsvara i det internationella underrättelseutbytet.

Av en byggnadsritning går det att få fram användningsområde samt kapacitet. Ritningar som även omfattar elförsörjning, vatten, avlopp, ventilation, reservkraft, lutning på ramper etcetera. Att med en ritning som grund finna exakt position via t.ex Google Maps eller Google Earth, är inget större hinder för en underrättelsetjänst som vi får anta även har tillgång till väsentligt bättre underlag i form av högupplösta satelitfotografier. Av kartunderlag, hur dessa byggnader är placerade i förhållande till varandra, går det att få fram en hel anläggnings kapacitet och vilken verksamhet som bedrivs inom ett skyddsobjekt.

Att genom granskning av fotografier och beräkningar av den legala och illegala import som flöt in till Nordkorea, en granskning av läroböcker och forskarnas respektive kompetens, tillfartsvägar till testanläggningar samt annan data kunna beräkna och estimera vilka vapensystem Nordkorea kan utveckla. Detta underlag behövde Carl Bildt i den internationella byteshandeln där information byter händer och där Sverige, om vi bidrar positivt, blir belönade med höga positioner i de gemensamma organen. Jan Eliassons jobb som FN:s vice generalsekreterare 2012-2016 berodde inte enbart på hans erfarenheter och personliga egenskaper. Möjligtvis kunde dessa ses som en extra bonus men i grunden hade vi inte ens kommit ifråga om vi inte betalat för positionen med annan valuta. Som underrättelser.

Detta utbyte är lika vanligt inom västblocket som östblocket. Att Kina har ett pånyttfött samarbete med Ryssland blev om inte annat uppenbart med den senaste kinesiska närvaron i Östersjön. Sverige bör utgå från att Ryssland idag har tillgång till det kinesiska underlag som berör Sverige.

Även om det inte finns ritningar till samtliga byggnader går det att få fram omfattande data som enligt svensk lag är hemligstämplad. Fortifikationsverkets informationsavdelning vitsordar att de lämnat ut ritningsunderlag för byggnader inom skyddsobjekt men säger att ”de är i det öppna beståndet”. Detta spelar ingen avgörande roll om det är en skicklig ”reverse engineer” som granskar underlaget. Lägg därtill enkla data som hur mycket kaffe som levereras till anläggningen så kan en underrättelsetjänst börja räkna fram antalet sysselsatta. Finns även en personalmatsal ökar säkerheten i underlaget.

Ett av skyddsobjekten som Fortifikationsverket lämnat ut ritningar till är F7, Såtenäs, med Skaraborgs Flygflottilj. Alla flygförare som skall flyga JAS 39 Gripen får sin utbildning vid denna flottilj. Genom ritningsunderlaget, även s.k. “öppet bestånd” kan flottiljens samlade kapacitet räknas fram bakvägen. Flottiljen är även själva knutpunkten för allt militärt transportflyg. Med en försvarsmakt som inte kan försvara hela landet samtidigt är transportkapaciteten avgörande för att snabbt kunna omdisponera stridskrafterna. Som till exempel med just transportflyget. Andra anläggningar som ingår i underlaget är Boden, Berga och Karlskrona. I Karlskrona produceras för närvarande en av världens modernaste konventionella ubåtar, A-26.

Fortifikationsverkets länkar till Försvarsmaktens remissvar för att legitimera sina försiktighetsåtgärder, som att ta bort positionsangivelse, men FM svar är i sammanhanget totalt intetsägande. Ledarsidorna. var under söndagen i kontakt med personal inom underrättelse- och säkerhetskomplexet. En skrek ut sin vrede i telefon över med vilken amatörism som Sverige idag styrs.

Händelserna på Fortifikationsverkets ägde rum 2012-2013, under Reinfeldt II. Samma period var dagens försvarsminister ordförande i riksdagens försvarsutskott. Även om Fortifikationsverkets lyder under finansdepartementet är verksamheten av en sådan karaktär att såväl Försvarsmakten som försvarsutskott och departement bör kommunicera med varandra i frågor som berör rikets säkerhet. Som ritningsunderlag till militära installationer och sådant som omfattas av lagen om skyddsobjekt. Det finns med andra ord inte många politiker som kan svära sig fria från ansvar, och skaran spänner över parti- och blockgränser. Namn som

  • Anna-Karin Enström, försvarsminister i Reinfeldt II
  • Peter Hultqvist, idag försvarsminister, under Reinfeldt II ordförande i försvarsutskottet
  • Allan Widman, idag ordförande, förra mandatperioden vice ordförande, i försvarsutskottet
  • Cecilia Widegren, tidigare ordförande för Försvarsberedningen

På samma sätt bör ansvariga tjänstemän, när skadeinventeringen är klar, kanske inte bemötas lika slappt av åklagare som i fallet med Transportstyrelsen. Spontant kan denna skada, genom att tillgängliggöra så pass omfattande underlag för en tränad underrättelsetjänst, uppgå till belopp som ligger nära vad spionen Stig Wennerström kostade det svenska försvaret.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se