Julikrisen: Statens ansvarsnämnd kommer ha en avgörande roll

  • Lördag 5 Aug 2017 2017-08-05
E-post 0

Den förra generaldirektören vid Transportstyrelsen, Maria Ågren, kommer att ta strid för att få behålla sin tjänst. Det står klart sedan hon och hennes fackliga företrädare nu begärt att få företräde inför Statens ansvarsnämnd rapporterar SR Ekot. Statens ansvarsnämnd, som hanterar avskedanden av statstjänstemän, kan ha fått en avsevärt mer avgörande roll för att bibehålla ett allmänt rättsmedvetande än någonsin tidigare.

Utfallet är principiellt viktigt. Dels mot bakgrund av att åklagarens beslut om strafföreläggande ser ut att ha varit byggt på en rättstillämpning som inte är tillräckligt solid, dels på grund av brottets natur, den skada som uppstått samt de reaktioner som förevarit hos allmänheten. Rättsläget har ledarsidorna.se tidigare redogjort för.

Det finns idag ingenting som skulle motivera en häxjakt på Maria Ågren men inte heller något som framstår som förmildrande omständigheter för att döma de medvetna avsteg hon gjort från gällande lag i tjänsten. När åklagaren motiverade sitt beslut florerade det en uppgift om att Ågren varit behjälplig i skademinimeringen vilket skulle kunna motivera att åklagaren valde lägsta tänkbara påföljd. Detta faller dessvärre nu i efterhand på sin egen orimlighet. Skademinimeringen påbörjades hos bland annat polisen strax före eller precis i samband med att nyheten nådde media. Inte på initiativ av regeringen som började agera först i juni. Först efter att media avslöjat brottet. Sex månader efter att Ågren omplacerats och flyttats bort från Transportstyrelsen.

Även om Ågren i framtiden kan komma att få svårt att få en regelrätt anställning finns det få argument som talar för att hon skall behålla sin tjänst. Ovarsamhet med hemlig uppgift, vilket blottat många känsliga register av den omfattning som Åberg gjort möjlig, bör inte kunna stanna vid en dagsbot endast marginellt högre än om hon burit kniv på allmän plats eller gjort sig skyldig till skadegörelse. Brott mot knivlagen ”av normalgraden (bära morakniv på allmän plats)” ger sedan 1995 ett bötesbelopp om mellan 50 – 60 dagsböter. Ett strafföreläggande om brott mot ”Knivlagen” renderar med  sitt stabila rättsläge runt 50 dagsböter. Ågren fick ett strafföreläggande utan rättegång om 70 dagsböter. Utan att åklagaren hade en stabil rättslig grund att utgå ifrån. Åklagaren valde, av okänd anledning, att utgå från en annan rättslig grund (skadegörelse) som Ågren inte dömdes för när hon satte nivån för strafföreläggandet.

Nu är vi där. Ingen kan, eller skall behöva, straffas för samma brott två gånger. Det utgör en av grunderna i den svenska rättsstaten. Men.

Samtidigt som åklagaren misslyckats med att skapa ett prejudikat i ett lagrum med svag straffrättslig stabilitet så finns det en möjlighet att delvis reparera den skadan. Statens ansvarsnämnd, som normalt handlägger personalärenden, kan visa sig vara just det som räddar något av det allmänna rättsmedvetandet. Nämnden prövar frågor om disciplinansvar, åtalsanmälan, avskedande, avstängning och läkarundersökning med tvång beträffande statligt anställda i högre befattningar. Bland annat verkschefer, domare, åklagare och professorer hör till denna krets.

Det finns tecken på att Åberg, efter haveriet på Transportstyrelsen som fick pågå i 18 månader innan hon fick gå, inte besitter de egenskaper som krävs av en statstjänsteman i tillräcklig omfattning. Det, och att hon har accepterat och erkänt sitt brott, bör kunna leda till ett avskedande efter beslut i Statens ansvarsnämnd. Med tanke på den skada brottet kan ha givit upphov till kan Statens ansvarsnämnd skapa andra former av prejudikat, utan att lagföra Åberg för samma brott en gång till, i syfte att reparera den skada på det allmänna rättsmedvetandet som åklagaren genom sitt beslut om strafföreläggande istället för åtal åsamkat en i allt väsentligt märklig situation.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.