Civilsamhällets bidragsindustri – en kropp i samhällskroppen utan insyn

Copyright Kjell Nilsson Måki för Ledarsidorna.se
  • Torsdag 28 Sep 2017 2017-09-28
E-post 0

350 miljoner kronor i statsbidrag fördelas årligen till omkring 400 organisationer, av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). I en rapport från Statskontoret kritiseras nu myndigheten för att man gett bidrag till organisationer som inte borde ha fått det. Rapporten skrapar endast på ytan på en bidragsindustri som idag utgör en separat kropp i samhällskroppen.

Redan innan granskningen skett skärpte MUCF sitt regelverk. Föreningen Sveriges unga muslimer, SUM, nekades bidrag för 2017 av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Beslutet har överklagats till domstol, och anmäldes även hanteringen av ärendet till JO, Justitieombudsmannen. Föreningen hävdar att man särbehandlas jämfört med andra organisationer rapporterade DN.

Nalin Pekgul, S och före detta riksdagsledamot och ordförande för S-Kvinnor, har tidigare vid ett flertal tillfällen pekat på en utveckling som Statskontoret nu lägger fast i sin granskningsrapport. Förekomsten av ”projektmänniskorna” som gjort ett engagemang som egentligen skall ske på fritid med främst ideellt arbete till heltidsarvoderade tjänstemän som går från projekt till projekt. Statskontoret skriver

Statskontoret ser en risk med att ideella organisationer som i grunden ska bygga på medlemmarnas engagemang blir alltmer bidragsberoende. En princip är att den ideella sektorn ska vara oberoende och självständig i förhållande till offentliga aktörer. Med liten eller ingen egenfinansiering kan medlemmarnas engagemang på sikt urholkas. Statskontoret bedömer att det ökade ekonomiska beroendet knappast ökar det civila samhällets oberoende och självständighet.

En kultur som även resulterat i omfattande bidragsfusk där inte bara ABF blivit återbetalningsskyldiga samt har en konkurs i kursgården Brunnsvik i registret, även det liberala  Studiefrämjandet i Umeå har ertappats med att överutnyttjat systemet med studiebidrag från Folkbildningsrådet som är ett annat vattenhål för statliga bidrag. Ett tredje exempel på denna kultur är Spiridus Mundi i Malmö. SVT Nyheter Skåne har granskat projektet Våra Liv som Spiridus Mundi drev. Granskningen har visat att man helt har misslyckats med målen. Under det första året skulle 50 radikaliserade ungdomar hittas i Malmö. Resultatet blev en enda person. MUCF har, efter SVT granskning, begärt återbetalning av återstående medel. Malmö Stad har begärt återbetalning av sitt bidrag.

Folkbildningsrådet, en av bidragsmöjligheterna, ligger dock utanför regeringens och statens granskning då det är en hybrid mellan ekonomisk förening och myndighet. Den har den statliga myndighetens resurser, men är en ekonomisk förening som står utanför offentlighetsprincipen och förvaltningslagens krav på öppenhet. Folkbildningsrådet, som beslutar om tilldelning av anslag till studieförbunden, består av studieförbunden själva. Att bli upptagen som medlem följer i praktiken samma process som Hells Angels tillämpar. En sluten process där en ny medlem skall godkännas av de övriga för att få ta del av de statliga bidragen. Folkbildningsrådet har tidigare brutit mot sina egna och statens regleringar genom att medge att folkbildningsförbundet Ibn Rushd använt anslag för kapitaluppbyggnad inför köpet av Granhedsgården AB. Ibn Rushd har inte erlagts något återbetalningskrav och Granhedsgården AB ägs idag av stiftelsen Islamiska Förbundet i Sverige. Stiftelsen medger ingen insyn, trots att offentliga medel byggt upp dess tillgångar.

Regeringen föreslår inför 2018 ytterligare satsningar på nästan 500 miljoner kronor till folkhögskolor och studieförbund i budgetpropositionen. Detta innebär att Folkbildningsrådet 2018 fördelar 3,8 MDR SEK för 2018 eller mer än tio gånger med än vad MUCF har i anslag för motsvarande verksamhet.

Det Statskontoret ser en risk i, att med att ideella organisationer som i grunden ska bygga på medlemmarnas engagemang blir alltmer bidragsberoende, gäller fler myndigheter och hybridmyndigheter som Folkbildningsrådet. De verksamheter som idag ser bidragen från MUCF indragna eller reducerade, som SUM och enligt uppgift till Ledarsidorna Kista Folkhögskola som kan få sitt anslag reducerat,  kan komma att söka sig till andra bidragsformer. Det finns möjligheter för till exempel organisationer inom Ibn Rushd-sfären, som SUM, att söka medel från Forum Syd om de formulerar om sin ansökan att även omfatta internationellt samarbete inom biståndsindustrin. Även andra kulturinstutioner, som lyder under kulturdepartementet, kan komma att användas för att kompensera bidragssökanden som får avslag hos en myndighet som MUCF.

Statskontorets rapport skrapar endast något på ytan på den industri som bidragen till projektmänniskorna i civilsamhället utgör. Bidragsindustrin, som håller civilsamhället vid liv, utgör idag en kropp i samhällskroppen som sannolikt skulle behöva en bredare genomlysning av Riksrevisionen samtidigt som regeringen en gång för alla stryper möjligheterna att slussa vidare statsbidrag genom hybridorganisationer som Folkbildningsrådet eller Forum Syd. Forum Syd får sina medel i form av ramanslag via Sida och har tidigare nekat Ledarsidorna.se att ta del av handlingar.

Trots att 95 procent av Forum Syds anslag, som de i sin tur slussar vidare, utgörs av skattemedel.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se