Krönika: Ängslighetens pris

  • Lördag 30 Sep 2017 2017-09-30
E-post 0

SvD samt Aftonbladet publicerade en granskande artikelserie om Nordiska Motståndsrörelsen, NMR. Ytterst kommer denna artikelserie landa i om NMR skall förbjudas eller inte som politisk kraft i Sverige. Det som sker i Göteborg är en naturlig konsekvens av att den politiska mitten kapitulerade inför en liten högljudd klick av identitetspolitiker. En ängslig, trendkänslig, mitt.

LO:s ordförande Karl Petter Thorwaldsson menar i tidningen Arbetet att Sverigedemokraterna banat väg för nazisterna.

Fortfarande är Socialdemokraterna största parti bland LO-medlemmar där 39 procent sympatiserar med S och 30,2 procent med SD. En tredjedel av LO:s medlemmar har med andra ord banat väg för nazismen i Sverige om Thorwaldssons resonemang skall hålla ihop. LO har drivit en tydlig linje sedan lång tid tillbaka. LO har tillsammans med kanske främst Aftonbladets ledarredaktion, SSU, Socialdemokraterna i Stockholms stad, Socialdemokrater för Tro och Solidaritet samt Arena-gruppen drivit opinon för att rasiststämpla alla som dels ifrågasatt den förda migrationspolitiken, dels uppmärksammat företeelser som hedersvåld, könsstympning och tvångsgifte i de olika diasporas som anlänt.

Medlemmar i Tro och Solidaritet har öppet anklagat Sara Mohammad, ordförande för GAPF, för att vara rasist i hennes kamp mot hedersvåld. Samma medlemmar har tagit ära och heder av Hanna Gadban för hennes varningar om radikaliseringen i utanförskapsområdena. Gadban visade sig få rätt. Utan att Stefan Löfven eller Ulf Bjereld satt ner foten och markerat det orimliga i alla sina tankesmedjors och medarbetares rasistanklagelser. En känd vetenskapsjournalist och författare, verksam vid Södertörns Högskola,  som dessutom har varit inspirationskälla till statsministern hävdar att såväl Ledarsidorna.se som profilerade debattörer är rasister. Aftonbladets ledarredaktion menade på fullt allvar att de som ansåg att migrationen slagit i kapacitetstaket är rasister.

Rasism, i strikt (europeisk) bemärkelse en ideologi som grundas på kombinationen av följande fem förutsättningar enligt Nationalencyklopedin:

  1. uppfattningen att det är rimligt att indela människosläktet i ett antal distinkta raser utifrån fenotypiska skillnader (yttre kännemärken);
  2. antagandet att det finns ett samband mellan å ena sidan sådana fenotypiska skillnader och å andra sidan nedärvda mentala och intellektuella anlag, beteendemönster samt lynne och moralisk karaktär;
  3. antagandet att dessa nedärvda drag är gemensamma för alla medlemmar av respektive raser;
  4. övertygelsen att raserna låter sig klassificeras i en hierarki, beroende på kvaliteten av de nedärvda dragen;
  5. föreställningen att denna hierarkiska klassifikation berättigar medlemmar av förment överlägsna raser att dominera, exploatera och till och med förinta medlemmar av förment underlägsna raser.

Thorwaldsson, och alla hans och statsministerns stab av rådgivare både inom och utom regeringen använder sig sällan, och ogärna, av den akademiskt vedertagna definitionen av begreppet rasism. De nyttjar dock det faktum, för egna snabba poänger skull, att ingen vill bli kallad för rasist. Tydligast var kommentarerna kring branden i en Dawa-moské i Eskilstuna 2014. Tidigare inrikesminister Anders Ygeman och hans idag närmaste medarbetare i Stockholms Arbetarekommun, kommunsekreteraren Johan Sjölander, var snabba med att fördöma branden som ett vidrigt rasistdåd. Polisutredningen visade på ett sannolikt tekniskt fel. Rasistbegreppet används som verktyg för sluggerretorik, sällan med fakta som bas.  Skammen kring begreppet har nyttjats för att tysta meningsmotståndare, utan hänsyn tagen till att det över tid mister sin betydelse på grund av ett alltför extensivt nyttjande när, och trots, kriterierna inte är uppfyllda.

NMR är en nationalsocialistisk, nazistisk, organisation enligt dem själva. Nazisternas ”folkgemenskap” fick redan 1933 en rasistisk innebörd. Ett stort antal organisationer, som Hitler-Jugend och Deutsche Arbeitsfront, bildades för att integrera tyskarna i folkgemenskapen. Personer och grupper som sågs som mindervärdiga sökte man redan från 1933 utesluta från det rasrena Tyskland. De första stegen togs med tvångssteriliseringar, därpå kom raslagarna 1935, som diskriminerade judarna och förbjöd umgänge mellan tyskar och judar, och insatserna kulminerade med pogromen mot judarna (kristallnatten) i november 1938 och dödandet av mentalsjuka och andra ”livsodugliga” i det s.k. eutanasiprogrammet från oktober 1939.

NMR bejakar, i likhet med nationalsocialismen, våldet som medel.

Vi är en civil motståndsrörelse. Vi förordar inte väpnad kamp, men inte för att detta skulle vara moraliskt förkastligt, utan för att det inte är praktiskt genomförbart och för att vi fortfarande har grundläggande friheter i detta land som möjliggör ett lagligt tillvägagångssätt. Vi anser att man bör pröva alla andra möjliga vägar, innan man griper till vapen.

Källa: nordfront.se, Klas Lund svarar på vanligt förekommande frågor. Våld är ett naturligt och inte omoraliskt uttrycksmedel, det som håller tillbaka NMR är att det är opraktiskt. NMR, nationalsocialismen och rasismen visade i helgen sitt rätta jag. Vad de är.

Det politiska mittfältet får mindre och mindre plats i såväl debatt som rapportering samtidigt som företrädare för denna mitt, även i mitt eget parti, inte drar sig för att fösa ut väljare och argumentation i polerna när sakargumenten tryter. Det är enklare att skrika rasist än att resonera kring svåra målkonflikter. LO:s ordförande Karl Petter Thorwaldsson är ett exempel på ett fackligt politiskt ledarskap som aktivt verkat för denna utveckling, rådgivarkretsen runt statsminister Stefan Löfven andra som har ett ansvar för att ta till rasistbegreppet när målkonflikterna är för svåra för dem att förstå eller hantera.

Det som sker i Göteborg är en av de naturliga konsekvenserna av att den politiska mitten kapitulerade inför en liten högljudd klick av identitetspolitiker med svaga faktabaserade argument. Identitetspolitiker som nyttjar okunskapen och skammen kring rasistbegreppet för att tysta sina motståndare. En ängslig, trendkänslig, mitt med företrädare som LO:s ordförande Karl Petter Thorwaldsson som inte vill se sin egen skuld när han skuldbelagt alla de som ställt kritiska frågor kring målkonflikterna som uppstått i migrationspolitikens spår.

Idag betalar vi ängslighetens pris i Göteborg. Vilken prislapp det ledarskap vi har idag kommer ha den nionde september 2018 återstår att se.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se