Projektbidragsindustrin: Självregleringen tar för lång tid – nu återstår endast lagstiftning som alternativ

Photo "Corruption" on Flickr by controlarms
 • Lördag 9 Sep 2017 2017-09-09
E-post 0

Stiftelsen Expo, och dess finansiering, är svår att följa och kartlägga. Detta rapporterar Rebecka Uvell på uvell.se. Uvell sätter implicit ljuset på något som genomsyrar civilsamhällets brist på transparens. I synnerhet Forum Syds och Folkbildningsrådet verksamhet, som omsätter miljarder av skattemedel, är dolda för allmän insyn då de inte är offentliga myndigheter trots att de bedriver ”Myndighetsliknande verksamhet” och själva säger att de har en “myndighetsliknande ställning”.

I turerna kring folkbildningsförbundet Ibn Rushd tog det totalt två veckor att reda ut att Folkbildningsrådet brutit mot sitt eget regelverk då de betalat ut medel för kapitaluppbyggnad för att Ibn Rushd skulle kunna förvärva hotellet Granhedsgården AB. Granhedsgården AB ägs i sin tur numera av stiftelsen IFIS, Islamiska Förbundet i Sverige. Det finns idag inte några möjligheter att spåra de skattemedel som byggt upp Ibn Rushd verksamhet.

I granskningen av Forum Syds verksamhet lämnas inga handlingar ut då de hänvisar till att de är en ekonomisk förening. Trots att den är finansierad uteslutande med offentliga medel. Skattemedel ur biståndsbudgeten. Forum Syd erhåller från SIDA ett ramanslag om drygt 200 MSEK årligen där Forum Syd endast är skyldiga att återrapportera till SIDA. Dessa rapporter är i regel inte annat än arbets-PM, som inte är offentliga och inarbetas sedan i SIDA:s övriga material. Forum Syds verksamhet är främst riktad mot de biståndsorganisationer som inte är kvalificerade att söka bidrag direkt från SIDA. Förfarandet kan nyttjas för att kringgå regelverken. Sida vitsordar själva i presentationen av samarbetet att Forum Syd bedriver en ren vidareförmedlingsverksamhet bortom offentlig in- och tillsyn. Ett sätt att runda offentlighetsprincipen.

Forum Syd är tydliga  med att de inte omfattas av offentlighetsprincipen och inte anser sig ha några skyldigheter annat än i relation till Sida. Detta framgår i mailsvar till Ledarsidorna.se under våren:

 Forum Syd är en ideell organisation, och inte en myndighet. Forum Syd har inte en rutin och heller inte någon skyldighet att lämna ut intern dokumentation till privatpersoner. Viss verksamhet hos Forum Syd finansieras med statliga medel och denna blir offentlig då Sida har granskat och godkänt den.

NOT: Det Forum Syd definierar som “viss verksamhet” innebär 95 procent av verksamheten. 95 procent av Forum Syds budget utgörs av medel utbetalade av Sida. Sida:s budget utgörs uteslutande av skattemedel.

Det förtroende som bland annat Folkbildningsrådet och Forum Syd fått har inte fungerat samt att dess interna reformarbete går för långsamt. Självregleringen fungerar inte eftersom huvuddelen av personalen rekryteras från Folkbildningsrådets medlemsorganisationer. Denna modell ger i praktiken öppet fält för delikatessjäv att slå rot. Forna kollegor behandlar varandras bidragsansökningar.

Folkbildningsrådets årliga anslag från regeringen ligger på runt 3,3 miljarder kronor och fördelas av rådet. Rådet består av medlemsorganisationerna själva. För att bli medlem i rådet måste en organisation ansöka om ”provmedlemskap” i två år under handledning av en etablerad organisation för att ”lära sig” verksamheten och ansökningsförfarandet av bidrag. Denna två årsperiod kan förlängas, om organisationen inte möter de övriga medlemmarnas krav, med två år till. Folkbildningsrådet tillämpar idag ett slutet ansökningsförfarande, utan möjlighet till överprövning om medlemskap skulle nekas. Ett ansökningsförfarande där en organisation kan gå från ”Prospect” till fullvärdig medlem endast om de övriga medlemmarna, som har tillgång till skattemedlen, ger sitt godkännande. Utan offentlig insyn då Folkbildningsrådet är en ekonomisk förening men samtidigt säger sig bedriva   “myndighetslik verksamhet”.

Samma ansökningsförfarande som Folkbildningsrådet nyttjar sig av tillämpas huvudsakligen av organisationer som Hells Angels och Bandidos som bland annat bedriver grov ekonomisk brottslighet. I fallet med Forum Syd är ansökningsförfarandet helt dolt. Trots att det är skattemedel som finansierar merparten. Ett avslag på en ansökan om medel kan inte heller överprövas i vare sig Folkbildningsrådet eller Forum Syd, trots den myndighetsliknande verksamheten vilket leder till en omfattande rättsosäkerhet i fråga om allmänna medel. Det är idag rådet och Forum Syd som är såväl kvalitetssäkrande och beviljande instans i första och sista led.

Det finns en orimlighet i detta. Ett rimligt krav, för transparensen av användandet av skattemedel samt upprätthålla det folkliga stödet för såväl bistånd- som folkrörelseverksamhet vore att införa “Lagen om uppföljning av offentliga medel utbetalade till civilsamhället”. Även i de fall som MUCF, Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamällesfrågor, ansvarar för är transparensen låg hos slutmottagarna varför även en framtida lagreglering bör omfatta huvuddelen av MUCF bidragsmottagare.

 • All offentligt verksamhet som finansieras med offentliga medel skall genom lagstiftning omfattas av offentlighetsprincipen i sin dokumentation och uppföljning oavsett de sökande organisationernas egen organisationsform
 • Detta gäller även organisationer som i sin tur söker bidrag från till exempel Folkbildningsrådet och Sektor Syd som uteslutande är finansierade med offentliga medel
 • Processer för överprövning av bland annat Folkbildningsrådets och Forum Syds beslut skall införas och ske inom ramen för förvaltningsdomstolarna
 • Vare sig Folkbildningsrådet eller dess styrelse skall kunna vara instans för överprövning. Inte heller Sida bör vara instans för överprövning i fallen som berör Forum Syd
 • Möjligheterna till fortsatt självreglering begränsas
 • Utöver interna revisorer utses de landstingsrevisorer där respektive slutmottagarorganisation har sitt huvudsäte för årlig revision hur bidragen nyttjats
 • Folkbildngsrådet och Forum Syd samt andra motsvarande som bedriver “myndighetsliknande verksamhet” skall årligen revideras av Riksdagens Revisorer
 • Lagen om uppföljning av offentliga bidrag är överordnad sekretessen kring såväl de stiftelser som aktiebolag som tillerkänns offentliga medel för hela eller delar av sin verksamhet.
 • Vare sig stats-, landstings- eller kommunala bidrag – och inte heller medel från Allmänna Arvsfonden – får användas till kapitaluppbyggnad för förvärv av anläggningstillgångar. Offentliga medel får enbart användas till projekt- och personalomkostnader
 • Vid brott, eller avsteg, från lagen två verksamhetsår i följd nekas organisationen per automatik i fem år att söka offentligt finansierade bidrag.
 • Vid fler än tre brott, eller avsteg, från lagen under en femårsperiod avregistreras den sökande organisationen
 • Avregistrering skall ske med omedelbar verkan om brott skett med uppsåt under ett verksamhetsår.

Inget parti bör rimligen motsätta sig kravet på att varje skattekrona som betalas ut till bland annat Forum Syd och Folkbildningsrådet skall kunna spåras ner till minsta kaffekopp och mazarin. En proposition från regeringen som uppfyller kraven ovan bör kunna tas med acklamation.

Inte heller bör Folkbildningsrådet, Forum Syd eller dess medlemmar motsätta sig detta då såväl lagstiftning som externa revisorer samt kontrollerade och offentliga processer för överprövning bör ses som ett stöd för verksamheten och de enskilda tjänstemännen. Tydliga regelverk ger ofta en högre kvalitet samtidigt som möjligheter för överprövning av beslut är ett minimikrav för organisationer som har inslag en myndighetsliknande ställning. Det bör inte finnas någon motsättning i att vilja bidra till behjärtansvärd och nödvändig verksamhet och samtidigt ställa krav på uppföljning och kontroll. Som skall vara tillgänglig för såväl media som medborgare utan att vare sig medborgare eller media skall behöva fråga två gånger om att få ut relevant och begripligt heltäckande underlag.

 

 

 

Anmärkning:

Detta är ett förslag som kommer mötas med kompakt motstånd från såväl Folkbildningsrådet som Forum Syd som kanske är de tydligaste aktörerna i projektsamhället. Förslaget kommer inte heller föranleda något gillande från de organisationer som uppbär bidrag från MUCF.

Dessa organisationer har, över tid, utvecklat en kompakt oförståelse att det är skattemedel inbetalade till såväl stats- som kommunkassor och som de nu ser som sina egna. Dessa organisationer kommer anse sig kränkta och förolämpade och hävda att deras eget “reformarbete” är tillräckligt när det väl kommit på plats. Svårigheterna att få ut protokoll och spårbara beslut från Folkbildningsrådet och Forum Syd är dock tillräckligt för att inse att det nu krävs kraftigare åtgärder. Lagstiftning och reglering genom författningar.

Motargumenten är kända. De kommer präglas av såväl skruvade fakta, bortförklaringar, förminskningar men framför allt känslor.

 • Att “dynamiken i verksamheten kan hotas”
 • Att byråkratin och rapporteringsskyldigheten tar bort kreativiteten och glädjen att arbeta med goda ändamål
 • Att ingen får misstänka Potifars hustru för otrohet
 • “Vi har inte tid att svara på frågor från media och allmänhet”
 • “Ge oss bara lite mer tid så löser vi detta på frivillig väg”.

Projektbidragsindustrin, som dessa organisationer utgör en stor del av har inte klarat av, har inte varit speciellt villiga att snabbt komma tillrätta med bristerna varför lagstiftning är den enda återstående vägen framåt. 

Tiden bör vara slut nu.

Nu återstår endast lagreglering vilket är regeringens och riksdagens ansvar. En process där projektbidragsindustrins inflytande bör minimeras till noll. Den som är av annan uppfattning bör ha goda argument för sin sak; varför media och skattekollektiv skall undanhållas möjligheterna till att kunna spåra varje skattekronas användning.

 Genom en lagreglering, genom lag definiera en lägsta nivå av öppenhet, av offentliga medels nyttjande så stängs även dörren bakåt till en självreglering som resulterar i fortsatt slutenhet.

Foto: controlarms

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.