CSN – utbetalaren av dolda bidrag

  • Lördag 7 Okt 2017 2017-10-07
E-post 0

Centrala Studiestödsnämnden, CSN har behandlat 175 500 ansökningar och betalat ut totalt 3,6 miljarder kronor sedan hemutrustningslånet infördes 1991. Staten har sedan lånet infördes har efterskänkt 700 miljoner kronor. Den 31 december 2016 fanns det 86 300 låntagare med en total skuld på 1,5 miljarder kronor. Av detta belopp bedöms 600  miljoner kronor vara osäkra fordringar utöver de 700 miljoner som redan skrivits av som kreditförluster. Lånet, med den utveckling som skett, bör dock mer ses som ett bidrag dolt i andra begrepp med tanke på regelverk och återbetalningshistorik.

Migranter till Sverige har rätt till svenskt studiestöd om de har ett giltigt uppehållstillstånd

  • Som flykting
  • Som skyddsbehövande
  • På grund av synnerligen ömmande omständigheter.

Det spelar ingen roll, enligt CSN regelverk, om tillståndet är tidsbegränsat eller permanent. Även de med TUT, tillfälligt uppehållstillstånd, har rätt att söka. Den som bedöms vara flykting med tillfälligt uppehållstillstånd får ett uppehållstillstånd som gäller i tre år och den som bedöms vara alternativt skyddsbehövande får ett tillstånd för 13 månader. Lånet skall börja betalas tillbaka, om inte anstånd ges, först efter två år. Även de alternativt skyddsbehövande med tillfälliga uppehållstillstånd är berättigade till att ta lån från CSN för studier.

En majoritet av låntagarna söker det maximala belopp som kan beviljas för en omöblerad bostad men en allt större andel har sökt för möblerad bostad under 2016. Andelen kvinnor som ansökt och beviljats lån har fortsatt att minska där en bidragande orsak är att färre kvinnor än män söker asyl och beviljas uppehållstillstånd i Sverige.

För en del lån kan CSN inte kräva någon återbetalning på grund av att de saknar adress till låntagaren. Det kan exempelvis bero på att låntagaren har  flyttat tillbaka till sitt hemland utan att meddela CSN sin nya adress. Antalet lån där CSN saknar adress till en eller  flera låntagare var 4 200 under 2016. Det motsvarar 6 procent av de aktiva lånen. Antalet låntagare som CSN saknar adress till har ökat jämfört med 2015. Saknas adress minskar möjligheterna till att kräva tillbaka lånen.

För att få sitt hemrustningslån avskrivet krävs att något av följande kriterier är uppfyllda:

  • Dödsfall
  • Att det är osannolikt att låntagaren får en inkomst tillräcklig egenförsörjning inom överskådlig tid för att kunna betala tillbaka
  • Att låntagaren går i pension
  • Att låntagaren helt enkelt inte går att nå.

Det finns ingen övre åldersgräns för låntagaren. Regelverket tillåter CSN att ge lån till personer med kort tid kvar till pensionsåldern, oavsett rimlig återbetalningsförmåga. Då CSN regelverk möjliggör för personer med ett tillfälligt uppehållstillstånd,  TUT, finns dessutom en uppenbar risk för fortsatta kreditförluster.  Ett TUT ges idag på 13 månader alternativt tre år, ett hemrustningslån skall börja amorteras först efter 24 månader enligt CSN regelverk. Detta innebär att amorteringskraven kan börja gälla i många fall först 11 månader efter att personen lämnat landet i vissa fall. Något som återspeglas i CSN kreditförluster för denna form av lån. Detta förstärks även av de långa etableringstiderna på den svenska arbetsmarknaden som även det kan användas som skäl för avskrivning. Enligt SCB:s senaste siffror tar det nio år för hälften av alla nyanlända att få ett jobb. Efter 13 år i Sverige var A-kassa den dominerande inkomstkällan följt av aktivitetsersättning, sjukersättning samt ekonomiskt bistånd för migranter enligt SCB. De som hade inkomst av förvärvsarbete utgjorde knappt tio procent efter 13 år.

Sedan CSN infört denna kreditmöjlighet har CSN gjort en kreditförlust på 19,4 procent samt värderar ytterligare 15 procent i osäkra fordringar. Totalt utgör beloppet  som inte betalats tillbaka eller som utgör en kreditförlust 1,3 MDR av utbetalt belopp.

CSN kreditförlust, om 19,4 + 15 procent skall sättas i relation till Swedbanks kreditförluster under perioden 2009-2010. Swedbanks kreditförlustnivå beräknades till 1,77 procent satt i relation till bankens utlåning.  Swedbank riskerade komma på obestånd med de historiskt höga kreditförlusterna. CSN visar idag upp mellan tio och tjugo gånger så stora kreditförluster på lån till nyanlända migranter för bosättning. Samtidigt är denna kreditmöjlighet från staten stängd för inrikesfödda med högre återbetalningsförmåga.

För 2018 har CSN hemställt hos regeringen att ytterligare 166 863 000 kronor avsätts. Prognosen grundas på en beräkning av antalet kommunmottagna flyktingar som Migrationsverket lämnat till CSN.

CSN har redan idag gjort kreditförluster eller avsättningar för osäkra fordringar, på ett belopp som motsvarar runt 2 000 förskolelärare under ett år eller mer än 1 500 poliser i yttre tjänst, inklusive övertid samt utrustning under ett år. Det finns, med dagens praktik att ge personer med TUT detta förmånliga lån samt de långa etableringstiderna för nyanlända, inget som tyder på att CSN och statens kreditförluster för lån till migranter, främst män enligt utfallet, skulle minska. Oavsett om de sedan stannar i Sverige eller lämnar innan ens lånet enligt regelverket skall börja betalas av.

 

 

 

Källmaterial:

Länkar i texten till CSN eget regelverk samt årsredovisningen för 2016.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se