Pensionerna: Migrationens kostnader tydliggjorda

@ Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se
  • Tisdag 17 Okt 2017 2017-10-17
E-post 0

Pensionsmyndigheten fick i regleringsbrevet för 2017 regeringens uppdrag analyserat hur dagens migration, och den förväntade framtida migrationen, påverkar grundskyddet i pensionssystemet. Myndigheten har nu redovisat uppdraget till regeringen och de analyser som Pensionsmyndighetten redovisar ligger i helt linje med vad nationalekonomen Tino Sanandaji samt Ledarsidorna.se tidigare redovisat. Den migration som enligt såväl Alliansen som regeringsunderlaget skulle rädda pensionssystemet ser idag ut att tvärtom nästan fördubbla statens utgifter för garantipensionerna.

Bland dagens svenskfödda äldre (65 år eller äldre) har 13 procent inkomster från grundskyddet i pensionssystemet samtidigt som deras inkomster ligger på gränsen eller under gränsen för ”relativt låg ekonomisk standard”. Motsvarande andel av befolkningsgruppen utrikesfödda uppgår till 30 procent eller mer än det dubbla. Orsaken är att de livsinkomster som skall lägga undan medel från pensionssystemet generellt är lägre. Gränsen för relativt låg ekonomisk standard uppgår i år till närmare 12 700 kronor per månad.

 – Eftersom invandrarnas livsinkomster förväntas vara betydligt lägre än övrigas kommer deras inkomstgrundade pensioner att behövas fyllas ut med grundtrygghetsförmåner. Men då majoriteten av de som kommer hit som asylinvandrare är förhållandevis unga, kommer det att dröja länge innan utgiftsökningen slår igenom helt, säger Ole Settergren, analyschef Pensionsmyndigheten.

Framtida invandring till Sverige kommer enligt SCB:s prognos från mars 2017 att för 2017 uppgå till cirka 180 000 personer och om några år drygt 110 000 individer årligen. 2015, då mottagningssystemen nästan knäcktes, tog Sverige emot 163 000 migranter. År 2060 kommer dagens utrikesfödda från länder utanför Europa med låg eller medel HDI och som har fyllt 65 år att vara som flest till antalet. Utgifterna för grundskyddet kommer därmed att succesivt öka fram till 2060 för att därefter avta. Pensionsmyndigheten har valt att mer specifikt se till de grupper av invandrare som är födda i länder utanför Europa och där länderna har lågt eller medel Human developement Index (HDI).

En anledning till detta är att invandringen de senaste åren är främst är från dessa två landsgrupper, totalt omkring 60 procent, där de flesta är från Syrien och Afghanistan som har svaga möjligheter till etablering på arbetsmarknaden. Ett annat skäl till pensionsmyndighetens fokus är att utrikesfödda från dessa två landsgrupper förväntas ha större påverkan på utgifterna för grundskyddet än personer från övriga länder med högre HDI eftersom de har svårare att få jobb i Sverige. Redan idag är siffrorna talande.

I de studerade fokusgrupperna har 73 procent av männen och 86 procent av kvinnorna garantipension samt äldreförsörjningsstöd, motsvarande siffra för inrikesfödda är 12 respektive 51 procent. 

I reella termer talar Pensionsmyndighetens prognos om en fördubbling av kostnaderna för statens garantiåtaganden för pensionärer fram till 2060.  Från 0,24 procent av BNP till 0,4 procent av BNP. Utgifterna för grundskyddet inom pensionssystemet inklusive skatteutgiften för det förhöjda grundavdraget för de äldre utrikesfödda från de studerade landgrupperna, de med problem med att etablera sig på arbetsmarknaden som invandrat och kommer att invandra till Sverige efter 2016, beräknas öka med drygt 0,8 miljarder kronor till år 2020, cirka 2,4 miljarder kronor 2030 och drygt 24 miljarder kronor 2060 i dagens penningvärde.

Statens framtida kostnader, som idag ligger på kommunerna i form av försörjningsstöd till utrikesfödda som inte har etablerat sig på arbetsmarknaden kommer därmed rulla tillbaka på staten när dessa går i pension. Kostnader som kommer ställas mot något annat. Att rulla över dessa en gång till på kommunerna kommer inte gå då kommunerna redan idag står inför en skattehöjning på mellan två och sex kronor de närmaste åren för att bibehålla dagens välfärdserbjudande. För Malmö stundar, med liggande prognos, en höjning av skatten på sex kronor och 41 öre alternativt bantningar av budgeten med 100-tals miljoner kronor per år.

Den tidigare retorik som skulle motivera en hög migration och ett högt mottagande av utrikesfödda motiverades främst med att det skulle rädda såväl arbetsmarknad som framtida pensioner. Utfallet, och Pensionsmyndighetens prognos som bygger på data från SCB, tyder på motsatsen. Kompetensgapet för utrikesfödda att ta de jobb som finns är stort och de hamnar i arbetslöshet. Utan förmåga att bygga upp sitt pensionskapital leder detta till fördubblade kostnader för staten i framtiden.

Pensionsbomben briserar och såväl migrationens kostnader som överrullningseffekterna blir nu tydliga. Inledningsvis rullade staten över kostnaderna för migrationen på kommunerna. Nu rullar de tillbaka och fördubblar statens åtaganden i garantipensionssystemet.

Samtidigt åskådliggör Pensionsmyndighetens prognos hur känsligt systemet är för politisk klåfingrighet. Det parti, eller partier som Centerpartiet och Liberalerna, som fört fram idéer att ta bort pensionsavgiften för hela eller delar av de nyanlända för att sänka lönekostnaderna föreslår reformer som kommer betalas av våra barn och barnbarn.

Varför regeringen först nu begär in underlag från Pensionsmyndigheten, och inte tidigare, och inte heller Fredrik Reinfeldt regering som kanske var den som först och tydligast pekade på framtida dynamiska nationalekonomiska effekter, är okänt. De utlovade effekterna har i varje fall uteblivit.

 

Källmaterial:

Länkar i texten samt Pensionsmyndighetens rapport som inbäddat dokument.

 

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se