Pensionskostnaderna ifrågasätts av Nordea, ingen ifrågasätter Nordea

  • Lördag 21 Okt 2017 2017-10-21
E-post 0

Statens pensionskostnader kan fördubblas på sikt på grund av migration, enligt en ny rapport. Men den prognosen ifrågasätts kraftigt av Nordea. Nordea är Sveriges största bank. Dess analyser följs noga av många investerare. När Nordea så kraftigt tar avstånd från Pensionsmyndighetens prognos kommer det ha en avgörande inverkan på hur finansiella investerare agerar på kapitalmarknaderna. Nordeas kraftiga ifrågasättande bör dock granskas. Frågan är om Nordea tar del av aktuell arbetsmarknadsstatistik och därmed övriga makroekonomiska analysers relevans. Nordea bör ha, som ledande och systemkritisk bank, ett särskilt ansvar för att publicera väl underbyggda prognoser och ifrågasättande av andra prognoser.

Nordea är Sveriges största bank. Nordeas analyser följs noga av många investerare. När Nordea så kraftigt tar avstånd från Pensionsmyndighetens prognos kommer det ha en avgörande inverkan på hur finansiella investerare agerar på kapitalmarknaderna. Är analysunderlaget felaktigt kommer investerare och kunder göra förluster, är det rimligt korrekt ökar möjligheterna att göra vinst. Finansmarknaderna lever på risk, kalkylerad risk, men skyr osäkerhet. Det ligger i Finans- och kapitalmarknadens natur.

Om Pensionsmyndighetens prognos, som Ledarsidorna.se kommenterat tidigare, säger Nordea följande till SvD:

– Den visar hur illa det skulle kunna gå. Men det kommer inte ske, säger Bengt Roström på Nordea.

Bengt Roström på Nordea tycker att man inte ska bortse från de intäkter samhället får via invandringen.

– Vi får en ung färdig anställningsbar arbetskraft. Vi har heller inte behövt kosta på kostnaderna för uppväxtiden. De är klara för arbetsmarknaden i den mån de är kvalificerade. Den kostnaden som vi har sluppit kanske vi kan nyttja genom att de får jobb

Bengt Rostöm är idag senior analytiker på Nordea.

Det finns goda skäl att ifrågasätta Nordeas analys. Det finns stora skillnader i utbildningsbakgrund inom gruppen utrikes födda. Trots att andelen högutbildade är lika hög bland utrikes som inrikes födda finns det också en stor grupp med mycket låg utbildningsnivå. Ungefär hälften av deltagarna i etableringsuppdraget saknar gymnasiekompetens. Tio procent av de i yrkesverksam ålder saknar grundskolekompetens något som rimmar mycket illa med Nordeas analys att arbetskraften är anställningsbar. Även utbildningsnivå påverkar andelen som arbetar. Personer med eftergymnasial utbildning har lättare att få jobb än personer med kortare utbildning. Som svårast är det för personer som saknar gymnasieutbildning något som slår igenom för gruppen nyanlända. Allt fler kommuner har svårt att få de nyanlända i arbete. På ett år har antalet kommuner med en arbetslöshet bland utrikes födda på över 30 procent stigit från 111 till 123. Filipstad har passerat 60 procent. Storstäderna ligger generellt lägre men Malmö skiljer ut sig i jämförelse med de andra storstäderna med en arbetslöshet bland nyanlända på 28,7 procent.

I tabellen längst ner i artikeln, källa SCB, blir de långa etableringstiderna tydliga. I gruppen som anlände 1997 är 66,5 procent i sysselsättning. I gruppen nyanlända som kommunplacerares 2011, samma år som Alliansen slöt migrationsöverenskommelsen med Miljöpartiet, är 35,7 procent i sysselsättning. En person som utförde minst en timmes arbete under referensveckan eller hade en pågående anställning räknas som sysselsatt. Personer som deltar i vissa arbetsmarknadspolitiska åtgärder räknas också som sysselsatta. Hjälper släkting i hans eller hennes företag en timma per vecka räknas även det som ”i sysselsättning”. Kommunerna kan redan idag, med SCB underlag, räkna fram hur många av de kommunplacerade som kommer hamna i den grupp som är i behov av försörjningsstöd när de statliga programmen tagit slut.

Att detta påverkar dagens och framtidens  pensionssystem menar Nordea att det inte stämmer trots SCB tydliga statistik. Det är dock okänt för Ledarsidorna om Nordea på kvartalsbasis tar del av SCB arbetsmarknadsstatistik eller kända icke dispositiva (ej förhandlingsbara) lagrum som till exempel Socialtjänstlagens paragrafer om ekonomiskt bistånd när de tar fram sina råd och analyser. 

Prognosen för framtiden ser inte heller så ljus ut som Nordea menar. Även här visar statistik och empiriska studier från SCB att barn som växer upp i ett hushåll med låg ekonomisk standard löper större risk att man gör det även som vuxen än om barn som växt upp i ett hushåll med högre ekonomisk standard. Sannolikheten att behovet av ekonomiskt bistånd går i arv mellan generationer bedömer SCB ha hög sannolikhet. Ekonomiskt bistånd är inte pensionsgrundande. Även utbildningsnivån går i arv visar annan forskning, det är mer sannolikt att lågt utbildade hushålls barn för med sig detta en generation till.

Låga utbildningsnivåer kvalificerar i regel till arbeten med lägre inkomster vilket leder till lägre pensioner där garantipensioner kan komma att utgöra en del av pensionen.

Nordea är Sveriges största bank. Nordeas analyser följs noga av många investerare och andra finansiella aktörer. När Nordea så kraftigt tar avstånd från Pensionsmyndighetens prognos kommer det ha en avgörande inverkan på hur finansiella investerare agerar på kapitalmarknaderna. Är analysunderlaget felaktigt kommer investerare och kunder göra förluster, är det rimligt korrekt ökar möjligheterna att göra vinst. idag är det få eller inga som ifrågasätter Nordeas kraftiga ifrågasättande av Pensionsmyndighetens prognoser.

 

Andel förvärvsarbetande kommunmottagna flyktingar, procent efter utbildning, kön, mottagningsår och sysselsättningsår (källa SCB).

 

Tabell med data enligt rubrik. Källa: SCB

 

Redaktörens kommentar:

Under kommande vecka kommer denna artikel följas upp med flera som berör kommunernas ekonomi, prognoser och sannolika utfall. Fler parametrar kommer att spela in, som bland annat kommunernas pensionsskuld.

Kommunernas pensionsskuld har inte någon korrelation med antalet kommunplacerade migranter men att skulden kommer påverka kommunernas ekonomi är ställt utom allt rimligt tvivel. Störst risk att komma på obestånd är de kommuner som inte försökt hålla pensionsskulden nere och samtidigt försökt hålla ekonomin uppe med mottagande av nyanlända.

Det senare var en lönsam affär fram till och med 2016. Från och med i år har staten kraftigt skurit i de statsbidrag som är avsedda för denna grupp varför stora kostnadsmassor nu rullas över på kommunerna om inte nyanlända kommunplacerade kommer ut i egenförsörjning efter att de statliga medlen tagit slut.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se