Folkbildningsrådet anmält till Justitieombudsmannen

Skärmavbildning föreställande Folkbildningsrådets medlemmar
  • Måndag 27 Nov 2017 2017-11-27
E-post 0

Inom svensk förvaltning finns idag minst två anomalier. Dels Forum Syd som varje år tar emot miljardbelopp av SIDA för bistånd till sådana organisationer som av olika skäl inte kan söka biståndsbidrag direkt av SIDA men även Folkbildningsrådet. Det som förenar dessa är att de är ekonomiska föreningar och står som sådana över den svenska offentlighetsprincipen samt den svenska förvaltningslagstiftningen. Hybriden, som kanske främst Folkbildningsrådet representerar, borde vara en fråga för Justitieombudsmannen då transparensen i de beslut som rådet fattar inte uppfyller vare sig offentlighetsprincip eller förvaltningslagens bestämmelser.

I Folkbildningsrådets fall är det extra märkligt då regeringen reglerar anslaget och dess prioriteringar i regleringsbrev. Regleringsbrev utfärdas endast till myndigheter som lyder under offentlighetsprincipen och övrigt regelverk. Folkbildningsrådet är undantaget trots att de för innevarande  budgetår till bara Folkhögskolorna anslog 1 886 956 200 SEK. Den totala anslagsramen som Folkbildningsrådet förfogar över är drygt tre MDR SEK. Folkbildningsrådet är en ideell förening med Rörelsefolkhöksolornas Intresseorganisation (RIO), Studieförbunden i samverkan (Studieförbunden) samt Sveriges Kommuner och Landsting som medlemmar.

För att bli accepterad som medlem, och därmed kunna erhålla statligt stöd, krävs av till exempel av ett nybildat studieförbund att de övriga medlemmarna i Studieförbunden medger en ny medlem samt att den nya medlemsorganisationen gör en prövotid om minst två år med en etablerad medlem som förmyndare. Liknande medlemsrekrytering återfinns bland annat inom Hells Angels och Bandidos där nya medlemmar får statusen som ”Prospect” innan fullvärdigt medlemskap uppnås. Samma regelverk tillämpas inom RIO. Det finns i folkhögskolornas fall ett nästintill explicit motstånd att släppa in nya medlemmar i RIO då detta skulle innebära minskade statsbidrag till de befintliga medlemmarna eftersom det totala beloppet som folkhögskolorna erhåller i klump inte per automatik räknas upp.

Konstruktionen leder till en sluten ekonomisk tilldelning till redan etablerade folkhögskolor och studieförbund där inga nya aktörer släpps in.

De tio studieförbund samlas i bransch- och intresseorganisationen Studieförbunden, som är en av medlemsorganisationerna i Folkbildningsrådet,  skall enligt egen uppgift stärka folkbildningens idé och studieförbundens ställning i samhället. Deras prioriterade områden är:

  • Etik och kvalitet
  • Kommunikation
  • Påverkansarbete och opinionsbildning
  • Förhandlingar och avtal

För vilka särintressen som Studieförbunden, med skattemedel och därtill utan insyn eller av regeringen beslutad inriktning, skall bedriva påverkansarbete och opinionsbildning är inte reglerat. Det finns heller inga krav på uppföljning inom detta område. Ibn Rushd studieförbund, är det förbund som tydligast driver opinion för det “muslimska civilsamhället” med bland annat “Muslimska Familjedagarna“. Övriga organisatörer av detta årliga arrangemang är Islamiska förbundet (IFIS) och Sveriges Unga Muslimer (SUM).

I turerna kring studieförbundet Ibn Rushd uppdagades det att studieförbundet byggt upp kapital med hjälp av skattemedel för förvärv av Granhedsgården för att därefter flytta verksamheten till stiftelsen Islamiska förbundet (IFIS) som även organiserar Muslimska Familjedagarna. Detta är i strid mot både gällande lag samt att de besluten inte heller har stöd i Folkbildningsrådets eget interna regelverk.

Folkbildningsrådet menade att förvärvet av den vinstdrivande verksamheten Granhedsgården AB var i linje med regelverken trots att Förordning (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen 7 § stadgar att 

Statsbidrag får inte användas till verksamheter med kommersiellt syfte.

Granhedsgården AB drivs, som aktiebolag i enlighet med Aktiebolagslagen och då i kommersiellt syfte. Ledarsidorna.se och Rebecca Uvell, som var och en belyst detta vid upprepade tillfällen, anmäler nu Folkbildningsrådet och därmed dess styrelse till Justitieombudsmannen för utredning då Folkbildningsrådet är att anse vara en myndighet i rollen som anslagsfördelare.

Vi vill även att JO prövar regeringens roll, om de på något sätt har brustit i hanteringen av den hybrid mellan sluten förening och offentlig myndighet Folkbildningsrådet är. Denna hybridform visar sig omöjliggöra en offentlig granskning då Folkbildningsrådet över tid har växlat definition på vad rådet är  beroende på hur känsliga frågorna som ställs är.

Anmälan till Riksdagens Ombudsmän, JO, finner du som inbäddat dokument.

 

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.