Vad skulle hända om vi byggde samhällskontraktet på index och inte människors behov?

Image by Statistics on Flickr
  • Tisdag 21 Nov 2017 2017-11-21
E-post 0

De internationella jämförelser som Futurions rapport ”Mellan skönmålning och svartmålning visar att det går bra för Sverige. Rapporten utgår från närmare 40 internationellt jämförande index som mäter allt från demokrati och jämställdhet till social rättvisa och inkludering till företagsklimat och innovationskraft. Professor Jesper Strömbäck, som är huvudförfattare vid rapporten, slutsats är att den alarmism och oro som har präglat mycket av den svenska debatten under de senaste åren saknar proportioner. Professor Strömbäck ger dock, trots sin kritik mot debatten, inga råd till hur den skall föras istället. Han anser sig inte ha vare sig tid eller något intresse av detta.

Ledarsidorna.se ställde följande frågor till professor Strömbäck:

  • Beskriv gärna hur du anser att debatten skall föras kring de långa etableringstiderna för nyanlända och de överrullningseffekter som uppstår när statsbidragen för kommunplacerade upphör.
  • Förklara gärna hur vi adresserar debatten kring kommuner som Hultsfreds kommun som ”stängde” för EBO 2016.
  • Berätta hur vi skall rapportera om Ljusnarsbergs kommuns skolsituation. I Ljusnarsbergs kommun talar kanske en fjärdedel av kommunens invånare inte svenska och skolan har akuta problem med tolkar.
  • Resonera gärna vad det alarmistiska var när MSB i oktober 2015 varnade för total kollaps i socialtjänsten i en fjärdedel av kommunerna i Västra Götaland.
  • Förklara hur media bör bevaka bristen på bostäder för kommunplacerade samt situationen för de uppskattningsvis 60 000 som kommer vräkas under 2018 när deras korttidskontrakt går ut.

Strömbecks svarar att

Vad gäller dina frågor har jag varken tid eller något intresse av att gå in på hur debatten kring olika enskilda exempel bör föras. (Red:s fetmarkering) Rapporten bygger på en kartläggning och redovisning av hur Sverige rankas i olika internationella index. Resultaten visar att Sverige återkommande rankas som ett av de ledande länderna i de närmare 40 internationella index som kartläggas. Det förhindrar givetvis inte att Sverige också har problem och står inför olika samtida och framtida utmaningar. Detta konstateras också i rapporten.

Strömbeck skriver mycket riktigt att

”Utan tvekan finns det problem och sådant som inte fungerar som det borde, och utan tvekan står Sverige inför betydande framtidsutmaningar kopplade till bland annat teknikutvecklingen, de demografiska förändringarna, integrationen av nyanlända, kompetensförsörjningen på arbetsmarknaden, finansieringen av framtidens välfärd, de globala klimatförändringarna, globaliseringen och en säkerhetspolitiskt osäker omvärld. Det är inte på något sätt unikt för Sverige, men att andra länder har problem och står inför samma eller liknande utmaningar förminskar inte de svenska. Men det förändrar inte heller det faktum att Sverige på område efter område rankas som ett av de ledande länderna i världen.”

Det uppstår dock ett problem om Strömbecks rapport skulle ligga till grund för politiska beslut. Politik bygger på att prioritera i målkonflikter vilket en del av frågeställningarna från Ledarsidorna.se försöker belysa. Människors trygghet bygger även på relativa upplevelser och det upplevda samhällskontraktet mellan stat och individ. Även i viss mån absoluta fakta, som polisbristen som slår över hela landet.  En enda polisbil som bevakar hela Dalsland – ett område stort som Storstockholm. Så ser polisbristen ut i ett av Sveriges mest utsatta glesbygdsområden. Polisen om att de tvingas ignorera brott och dalslänningar bygger egna utryckningsfordon.

– Då känns det precis som att människoliv i landsbygd och glesbygd inte har lika stort värde, säger polisinspektör Monica Lindberg till Expressen.

Fram till tvärvändningen 2015 styrdes Sverige i mångt och mycket genom beslut fattade på index av olika slag, fortfarande används dessa index när situationen i Sverige på något sätt skall presenteras för en välmående medelklass. Men Strömbäck ger inga ledtrådar till hur debatten skall föras lokalt ute i landets kommuner när bostäder skall fördelas eller tendenser till medborgargarden skall stävjas. Inte heller blir index-metoden tillämplig när samtliga Sveriges 290 kommuner skall hantera de långa etableringstiderna på arbetsmarknaden för nyanlända eller det faktum att Sveriges kommuner måste höja kommunalskatten mellan två och sex kronor de närmaste åren om dagens nivå på välfärd skall bibehållas.

I en situation där de årliga intäktsökningarna förväntas minska medan kostnadsökningarna förblir höga beräknar Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) att skillnaden mellan intäkter och kostnader kommer uppgå till cirka 40 MDR SEK år 2020. Det motsvarar en skattehöjning av kommunalskatten med cirka två kronor.

Strömbeck kommer inte med några konstruktiva råd, trots sin kritik mot debatten eftersom han enligt citatet inte har något intresse av detta. Trots slutsatserna i rapporten som han själv författat. En rimlig slutsats är därmed att rapporten i sig är helt onödig om den inte skall leda fram till en konstruktiv debatt om debatten. Att inte ha något intresse av detta motsäger helt och hållet framtagandet av rapporten.

Att inte vilja gå in på debatten, trots att Strömbäck bevisligen författat en debattartikel om detta, borde fallit på sin orimlighet.

Trots att politik och politiska preferenser grundas i människors närmiljöer vilket i sin tur, sannolikt i direkt motsats mot vad Strömbäck har som ambition, ökar han distansen mellan en privilegierad storstadselit och samhällsmedborgare i de kommuner som idag tvingas till smärtsamma beslut i svåra frågor där grupper ställs mot grupper. Grupper som inte nöjer sig med en hänvisning till index av olika slag som svar.

Index löser inga brott, index ger inte heller en bostad eller skapar nya jobb. Index ger oss inga ledtrådar till hur debatten om svåra målkonflikter skall föras.

 

Foto: AJC1

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se