Den fiktive statsministerns jultal 2017 – året före valet

© Kjell Nillson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se
 • Onsdag 20 Dec 2017 2017-12-20
E-post 0

Årets jultal spelas in i statsministerns biblioteksliknande arbetsrum i hans hem. Med reseminnen och Mannerheimiana som trängs på väggarna och böcker som spränger bokhyllorna eller som, i brist på bokhyllor, annars står i staplar på rökbordet och golvet. Statsministern är känd för att aldrig kunna göra sig av med en bok han läst och tycker om vilket gjort avtryck i hans hemmiljö. Till hans familjs irritation.

Rikshunden ”Sneaky Dog” och lillasyster ”Sneaky Junior” jagar runt på gräsmattan som endast täcks av ett centimetertjockt snötäcke. ”Sneaky Junior” passar på att bita en av fotograferna i vaden till statsministerns förnöjsamhet, faktiskt enda gången han log idag. “Junior” bet inte hårt, mer ett lite hårt nafsande. Men en tydlig markering om vem som bestämmer.

Statsministern sätter sig i riksfåtöljen, tänder cigarillen, tänder sedan juljuset för att sedan harkla sig något. Den fiktive statsministerns jultal året innan valet 2018.

Medborgare

Året, eller kanske snarare åren, som gått har tyvärr utvecklats i precis den riktning jag varnade för innan jag tillträdde mitt ämbete. Faktiskt ända sedan 2012. Jag kan dessvärre konstatera att jag inte fick fel på en enda avgörande punkt i vad jag ansåg då, i min försiktiga dystopi. På vissa områden har utvecklingen varit sämre än så. 

Det finns en oro i samhällskroppen. Det finns en allvarlig stress på våra trygghetssystem och vårt samhällskontrakt är utmanat i grunden. Detta är allvarligt. Allvarligare än vi tror.

Samhällen, och för den delen även stater, spricker aldrig uppifrån och ner. De är som blixtlås – lossnar nedersta hyskan så går blixtlåset upp. Nedifrån och upp. Och plagget, som skall skydda oss mot regn och blåst, blir obrukbart.

Den viktigaste komponenten i varje samhälle är människan. Den nedersta hyskan. Att bli sedd och att vara behövd. Att bidra till det som är större än människan själv. Samhället. Människan är i allra högsta grad en social företeelse som är i behov av andra för sin utveckling och sitt skydd. Behovet säkras genom antingen outtalade eller uttalade avtal alternativt kontrakt med andra. Vad vi förväntar oss av andra och andra förväntar sig av oss.

Samhällskontraktet eller det sociala kontraktet.

Det äldsta samhällskontrakt jag har funnit nedtecknat i någorlunda kort version, som kan härledas till vår västerländska kultur, finner jag i andra Thessalonikierbrevet och så här i juletider kan det vara lämpligt, även för en dystopisk ateist, att jag läser några rader ur Nya testamentet. För att på något sätt, i dessa tider, i varje fall försöka ansluta till jultraditioner.

Vi föreskriver er i herren Jesu Kristi namn att dra er undan de bröder som lever utan ordning och inte följer de regler de har fått genom oss. Ni vet ju själva på vilket sätt ni skall efterlikna oss. Vi var aldrig oordentliga hos er och åt aldrig av andras bröd utan att ha gjort rätt för oss. Vi slet och släpade, arbetade dag och natt för att inte ligga någon av er till last. Inte för att vi skulle sakna rätt till det, men vi har velat ge er ett föredöme att följa. När vi kom till er gav vi er som föreskrift: den som inte vill arbeta får inte heller äta. Och nu har vi hört att några ibland er lever utan ordning. De gör inte vad de skall, bara vad de inte skall. Den sortens människor föreskriver och förmanar vi i herren Jesu Kristi namn att arbeta lugnt och stilla och äta sitt eget bröd.

Och ni, bröder, tröttna inte på att göra vad som är riktigt. Om någon inte rättar sig efter det vi säger här i brevet, peka då ut honom så att han ställs utanför – kanske tar han varning. Men betrakta honom inte som en fiende, utan tala honom till rätta som en broder.

Brevet är avsänt aposteln Paulus under sin andra missionsresa. Det finns även annat stöd för detta, om än i andra termer, inom judendomen och islam. Det ansvar vi har gentemot varandra. Detta är även via sunna, eller tradition, reglerat i de klankulturer som nu allt mer dominerar våra utsatta områden. Att ställa krav på varandra är inget nytt för människan för skydd och utveckling. I någon kultur.

Det är svårt att inte bli berörd över de återkommande rapporter om gruppvåldtäkter på kvinnor jag tvingas ta del av. Det är inte min roll att recensera domstolsväsendet men den friande domen för ett övergrepp begånget i en av Stockholms utanförskapsområden har spridit en vrede och oro i stora led. Personligen har dessa rapporter berört mig på djupet. På samma sätt som den gryende och alltmer uppenbara antisemitismen som vi kan med viss lätthet koppla till migrationen. Även ren rasism, mellan olika migrantgrupper, är nu något som blivit uppenbart även fast vi är några som försökt varna i många år. Jag vill minnas att rapparen Ken Ring var först med att lyfta detta men han tystades snabbt av sådana krafter som inte ville riskera sina kulturbidrag. Som inte ville integreras i Sverige utan utnyttjade vår kultursektor för att kapsla in sig själva. Bilda enklaver.

Ett samhällskontrakt bygger lika mycket på att vi samarbetar kring vård skola och utbildning som det erbjuder skydd. Som jag inledde med – vi är beroende av varandra för vår utveckling och vårt skydd. Men. Läget i nationen är allt annat än gott. Mina två företrädares arv till mig, utvecklingen sedan 2006, är i allt väsentligt en dyster läsning.

 • Färsk statistik från Skolverket visar på en omfattande brist på lärare i Sverige. De närmaste fem åren behöver tiotusentals heltidstjänster tillsättas. Totalt rör det sig om 77 000 tjänster inom både skola och förskola. Det är 7000 fler sedan Skolverkets förra prognos för två år sedan.
 • Enligt Skolverkets statistik visar det sig att endast 74,1 procent av grundskolans elever går ut med betyg i samtliga ämnen. 17, 5 procent av grundskolans elever kvalificerar sig varken till de nationella programmen eller yrkesprogrammen. Av de utrikesfödda grundskoleeleverna klarade 47 procent kraven för de nationella programmen och 57,9 procent kvalificerade sig till yrkesprogrammen. Drygt 6 000 utrikesfödda grundskoleelever kvalificerar sig inte alls till fortsatta studier på gymnasiet.
 • Förre utbildningsministern menade att kunskaper i det svenska språket är av underordnad betydelse för att leva, arbeta och bo i Sverige utan att de som har åsikter om behovet av sådana kunskaper är ute och fiskar i grumliga vatten.
 • Först nio år efter kommunplacering har hälften av migranterna kommit i arbete samtidigt som pensionsgruppen kommit fram till att vi måste arbeta längre, pension kan först tas ut när individen fyllt 64 år,  för att välfärden skall kunna finansieras.
 • Malmö ser ut att utvecklas till en katastrofzon. Fram till den 5 december kunde polisen räkna in 63 skottlossningar som dödat åtta personer och skadat 35.
 • Den reguljära Nationella trygghetsundersökningen (NTU) visar att 2,4 procent av befolkningen (16–79 år) uppger att de har utsatts för sexualbrott under 2016, vilket motsvarar cirka 181 000 personer. Det är en ökning jämfört med 2015, då 1,7 procent uppgav att de hade blivit utsatta. Under perioden 2005–2012 låg sexualbrotten på en relativt stabil nivå kring 1 procent utsatta; därefter har det skett en ökning.
 • Varje dag lägger Polismyndigheten ned 13 ärenden om försök till våldtäkt och fullbordad våldtäkt, enligt siffror som SvD begärde ut från Polismyndigheten i juni i år. Fram till sista maj hade 1 886 ärenden lagts ned. Vid samma tidpunkt förra året var siffran på nedlagda ärenden 1 601. Den sista maj fanns 1 701 öppna våldtäktsärenden hos Polismyndigheten. 22 procent fler än förra året.

Efter endast en kort betänketid efter att jag tillträdde statsministerämbetet, underlaget påkallar omedelbara åtgärder, har jag bestämt mig för att söka riksdagens stöd för att tidigarelägga 2018 års tilläggsproposition för radikala omdisponeringar av 2018 års budget. Sverige måste nu mobiliseras till det ”Stora språnget”.

 • Polisreformen skall fortsätta under den nye rikspolischefen med oförminskad kraft
 • Regeringen kommer intervenera i lönesättningen genom ett generellt lönepåslag för polispersonal i yttre tjänst samt de som utreder vålds- och vardagsbrott om 4 000 kronor per månad. Finner riksdagen att jag gjort mig skyldig till ministerstyre och avsätter mig för detta är det en avsättning jag bär med viss stolthet
 • Under 2018 kommer omdisponeringar ske i statsbudgeten för att kommunerna skall kunna anställa centrumvakter i den omfattning som krävs för att upprätthålla allmän ordning. Dessa ordningsvakter kommer i förlängningen anställas av kommunerna men med full statlig finansiering och under arbetsledning av polis. Frågan kommer att snabbutredas för att nå effekt under andra halvåret 2018
 • Tilläggsbudgeten, eller ändringsbudgeten, tidigareläggs för att kunna genomföra de kraftiga omdisponeringar och omprioriteringar som kommer krävas för 2018. De ramar som riksdagen beslutat om för olika verksamheter kommer att genomgå kraftiga justeringar även om statens totala budgetram inte kommer att förändras
 • En utredning, samt tillhörande pilotprojekt som startar under hösten, om lokala eller regionala poliser kommer att sättas igång direkt efter helgerna. Dessa regionala eller lokala poliser kommer ha en kortare utbildning än den nationella och skall på sikt ersätta eller komplettera de ordningsvakter som nu sätts ut. Statens, eller vårt gemensamma skydd i form av våldsmonopol, måste ta tillbaka den yta som idag ockuperas av andra
 • Hela Folkbildningssverige, det vill säga folkbildningsförbund och folkhögskolor, skall de kommande tio åren endast ägna sig åt bas- respektive yrkesutbildningar för de som saknar gymnasiekompetens. Alla språkkurser, förutom svenska och engelska som ingår i till exempel grundskole- och gymnasieprogram, danskurser, fotokurser, akvarellmålning, att fotografera med en iPhone eller vad det nu kan vara förutsätts den enskilde från och med nyåret finansiera på egen hand. Inte en krona i statsbidrag kommer gå till någon annan verksamhet än de som skapar en kompetensadekvat arbetskraft
 • Arbetsförmedlingen, Skolverket och Skolinspektionen kommer få ett särskilt utformnings och uppföljningsuppdrag och skall agera tillsynsmyndigheter så att varje skattekrona används på det sätt som kortar tiderna för arbetsmarknadsetablering bäst. Den folkhögskola, eller folkbildningsförbund, som inte hörsammar detta kommer inte kunna räkna med några offentliga medel för 2019 och framåt
 • Hela Utbildningssverige kommer behöva mobiliseras under lång tid framöver för att vända den kompetensutveckling som vi ser hos de i arbetsför ålder. Samtidigt kommer det inte gå att gå hur länge som helst i försörjd utbildning. Det kommer finnas en maximal tid till förfogande för var och en. Har du inte förvärvat mer än grundskolekompetens vid 20 års ålder så får du vackert ta de arbeten som inte kräver mer för att ta ett exempel. Vill du vidare i livet efter det så kommer du behöva använda din fria tid för det. Alla och envar har ett ansvar för att minimera sitt uttag av våra gemensamma resurser. På det sätt skapar vi resurser för de absolut mest utsatta.
 • Folkbildningsrådets roll kommer på sikt avvecklas då vi inte skall ha denna hybrid av ekonomisk sluten förening som tagit eller fått myndighetsliknande roller. Vill Folkbildningssverige i framtiden bilda intresseföreningar för att umgås är det ingenting jag lägger mig i men det skall inte ske med våra gemensamma medel
 • Varje krona skall gå till det stora kompetenssprång vi måste genomföra, varje krona skall investeras på sådant sätt att det leder till en anställning
 • Endast myndigheter skall bedriva myndighetsutövning med statliga och gemensamma medel. Ingen annan
 • Jag kommer att under första kvartalet lägga fram en proposition för riksdagen om skärpning av påföljderna för vålds- och sexualbrott. I detta paket ingår, förutom skärpta straff och högre skadestånd, även särskilda bestämmelser för de som befinner sig i Sverige med tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd. Vid utdömt fängelsestraff skall uppehållsrätten dras in och den dömde per automatik utvisas direkt i samband med frigivning. Utan dröjsmål och utan hänsyn till eventuell familjeanknytning
 • Under första kvartalet kommer jag tillsätta en SOU, offentlig utredning, med representanter från samtliga politiska partier, fackförbund och arbetsgivare att forma framtidens omsorgssystem. Dagens struktur och utformning har nått vägs ände
 • Den som slitit ut sin kropp under ett helt yrkesliv skall under alla förutsättningar och former kunna åtnjuta en bättre pension än de som inte bidragit till vårt gemensamma. Arbete premieras före ett liv i passivitet
 • Självförsörjningskravet vid anhörigmigration blir absolut
 • Kommunerna bär idag en orimligt tung börda beroende på att tidigare regeringar övergivit den kommunala finansieringsprincipen. Tidigare regeringar, oberoende av partifärg och blocktillhörighet, har de senaste decennierna infört reformer med statliga medel för att över tid rulla över ansvaret på kommunerna. Utan långsiktig finansiering. Detta har satt kommunerna i en allt allvarligare ekonomisk situation vartefter såväl kostnaderna för ekonomiskt bistånd som LSS nu skenar i hela landet. Uppdraget är tydligt:

Ingen ersättning utan produktions- eller prestationskrav.

De absolut svagaste, som saknar förutsättningar, behöver dock inte vara oroliga. Dessa är en så försvinnande liten del av det idag totala ökade nyttjandet av trygghetssystemen.

För att citera Thessalonikierbrevet en gång till:

Vi slet och släpade, arbetade dag och natt för att inte ligga någon av er till last. Inte för att vi skulle sakna rätt till det, men vi har velat ge er ett föredöme att följa. När vi kom till er gav vi er som föreskrift: den som inte vill arbeta får inte heller äta.

Detta är dock det enda jag hinner med innan Sverige går till valurnorna den nionde september. Om jag får, vilket jag söker, ert förtroende under nästkommande mandatperiod står jag till er tjänst. Om ni finner någon som kan stå för en bättre helhet, eller tar tillvara Sveriges och våra gemensamma intressen bättre, så är jag inte den som kommer visa dåligt förlorarskap eller för den delen försöka klamra mig fast vid makten. Makt är ett verktyg, inte ett ändamål i sig, för att förverkliga mina idéer.

Den helhet jag kommer gå till val på kommer presenteras i boken ”Efter Sverige – en bok om samhällskontrakt” som var planerad redan innan jag tillträdde mitt ämbete. Den kommer utgöra min valplattform och den är skriven med erfarna rådgivare till hjälp. Personer som representerar erfarenheter från flera regeringars inre cirklar. Från Ingvar Carlssons första och andra, via regeringen Bildt, Carlssons tredje och Perssons tre regeringar fram till regeringen Reinfeldt I. Efter Reinfeldt I har det inte funnits någonting att bygga på i egentlig mening. Vare sig från de regeringarna, oavsett färg och block, eller den respektive opposition som funnits. Jag har även tagit inspiration från byarna på Mount Lebanon och från flera länder på andra kontinenter. Allt för att finna det samhällskontrakt vi ska lämna över till våra barn och barnbarn.

Det är inte för inte jag kallats ”Stormkråka” genom åren men jag kan idag konstatera att jag inte har haft fel på någon avgörande punkt sedan 2012.

Om jag nu skall försöka avsluta med något mer positivt, nu när jag har er uppmärksamhet och vi ändå skall gå in i helger som bör präglas av ljus och gemenskap, att ta med er i de hårda tider som stundar så återvänder jag till samhällskontraktet en gång till.

Människor, du och jag, är sociala varelser som är beroende av varandra för vår utveckling och vårt skydd. Kom ihåg det nu i juletider. Den värme och uppskattning vi nu ger och får av varandra kommer vi behöva för att hämta tillräcklig kraft ur inför de kommande åren.

Detta om vi ska ta oss igenom det närmaste decenniet någorlunda helskinnade.

God Jul. Inte mer. Men heller inte mindre.

 

Redaktörens kommentar

Boken ”Efter Sverige – en bok om samhällskontrakt” behöver fortfarande finansiering för att kunna realiseras. Det saknas för närvarande 55 000 kronor, eller att 220 signerade böcker köps. Det är nu fem dagar kvar innan insamlingen stängs.

Kan jag inte få in alla medel som krävs, bland annat för statistisk och annat, blir det ingen bok och insamlade medel återbetalas då.

Det är viktigt att ni använder Kickstarter för att bidra. Alla som bidrar kommer, om ni vill det, bli nämnda i boken. Jag kommer då söka kontakt med var och en. Det finns de som vill vara anonyma vilket jag naturligtvis kommer honorera.

Kickstarters länk till boken finner du här bland annat.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.