UD Darknet: Ministern ser inte ut att läsa inkommande handlingar

© Kjell Nilsson Mäki in cooperation with Ledarsidorna.se
  • Tisdag 5 Dec 2017 2017-12-05
E-post 0

Utrikesminister Margot Wallström, som av ett enigt utrikesutskott i riksdagen kallats till utfrågning, publicerade i dag ett inlägg på Twitter UD:s kampanj . Inlägget på Twitter tyder dessvärre på att utrikesministern inte tar del av de handlingar som kontrollmakten i form av KU och JO publicerar som berör ministerns förmåga till den ämbetsutövning hon är satt att göra.

“Kandidaturen till säkerhetsrådet har granskats noga av konstitutionsutskottet, utrikesutskottet och av UD internt. Inga felaktigheter kunde hittas.” , skriver hon.

Som DN påpekar, och Ledarsidorna påpekat tidigare är påståendet inte helt korrekt, i själva verket fick kampanjen kritik av konstitutionsutskottet för hur den hanterat allmänna handlingar.  Dessutom är det oklart om de tidigare granskningarna haft tillgång till de 900 sidorna som hölls undan. KU skriver i KU 20 för 2016/17:

En granskning gäller Utrikesdepartementets hantering av säkerhetsråds- kampanjen. Utskottet anför att det inte är acceptabelt med en sådan utestående balans i diarieföringen, som framkommit i granskningen. Vad gäller utfästelser till andra länder och s.k. röstbyten under kampanjen har det inte framkommit något som tyder på att arbetet har bedrivits i strid med gällande regelverk och praxis.

Det är värt att notera hur KU formulerar sig, att det inte har framkommit. Det betyder att utifrån den dokumentation som KU har haft tillgång till finns inget som tyder på oegentligheter. Men om KU har tillgång till de av DN avslöjade 900 sidorna eller inte framgår inte. Vilket kommer vara avgörande för fortsättningen.

JO skriver i motsvarande granskning att de överlag är tveksamma till UD:s hantering av såväl frågor från DN:s journalist Mattias Carlsson som hur kommunikationen till bland annat Dag Hammarskiölds minnesfond registrerades. Denna fond, en stiftelse med begränsningar i offentlighetsprincipen, kom senare att ha en central roll i kampanjen som värd för olika aktiviteter som skulle kunna kopplas till kampanjen.

Vad Wallström bygger sitt påstående på bör även det föranleda en del kompletterande frågor från främst Stefan Löfven men även planeringschefen Anneli Thoresson. Om utrikesministern verkligen tar del av inkommande handlingar som berör utrikesdepartementets myndighetsutövning. Utrikesdepartementet är det enda departement som är både ett departement och en myndighet och där Margot Wallström är myndighetschef. Som myndighetschef förutsätts utrikesministern följa förvaltningslagen och regeringsformens samtliga delar i sin ämbetsutövning. Något som kritiseras av JO och KU. Som är en del av den kontrollerande makten.

I konstitutionsutskottets granskning för riksdagsåret 2016/17 riktades hård kritik mot UD:s dokumenthantering i samband med kampanjen till säkerhetsrådet. I Justitieombudsmannens motsvarande riktades lika hård kritik samtidigt som JO var först att peka på tveksamheter som inte kunde styrkas fullt ut. Tveksamheter som om det nu visar sig stämma. Parallella arbetsytor utanför de system som KU och JO har tillgång till i sin granskning.

Lägsta nivå för myndighetsutövning, som utrikesministern enligt lag svarar för, bör vara att läsa de inkommande handlingar, eller lyssna på de beredningar och genomgångar, som omfattar kritik mot UD i detta fall.

Det finns idag få tecken på att utrikesministern tagit del av denna kritik då hon ger en annan bild av verksamheten än den som den kontrollerande makten i form av KU och JO har slutit sig till.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.