UD:s Darknet: Historiebeskrivningar som inte stämmer överens

© Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se
  • Tisdag 5 Dec 2017 2017-12-05
E-post 0

Margot Wallström beslutat sig för att agera efter DN:s artikel om den parallella arbetsyta för dokument som UD upprättade i samband med Sveriges säkerhetsrådskandidatur. Det nya agerandet tyder dock på omfattande oklarheter och direkta motsägelser.

”Jag har i dag gett UD:s rättschef i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp som ska gå till botten med vilka åtgärder som behövs för att utrikesförvaltningen ska kunna hantera handlingar korrekt i framtiden. Arbetsgruppen ska redovisa sitt arbete till mig senast den sista februari 2018”, skriver utrikesministern till DN.

DN:s historiebeskrivning stämmer överens på alla punkter utom en. Att det är DN som avslöjade den dolda arbetsytan. Den uppgiften publicerades i media först av ledarsidorna.se som även hade kvalitetskontrollerat förekomsten och vilken teknisk lösning som hade nyttjats av UD. Vad DN däremot var först med var omfattningen av hur mycket som UD gömt undan. Men i egentlig mening var vare sig DN eller Ledarsidorna.se först.

Den som egentligen var först med att peka ut möjligheten till en parallell arbetsyta var Justitieombudsmannen, JO, i sin granskning av UD. JO var först med att ana att något inte stod rätt till i sin granskning. Denna oklarhet, och i vilken riktning som kräver uppmärksamhet pekas ut i JO granskning när JO skriver att:

Namnet på chefen för det sekretariat vid Utrikesdepartementet som skötte säkerhetsrådskandidaturen, Niclas Kvarnström, fanns inte i diariet i samband med någon handling som rörde sekretariatets arbete. M.C. begärde att få en postlista, dvs. ett utdrag ur diariet som anger vilka nya ärenden som registrerats och vilka dokument som kommit in eller upprättats i dessa och andra ärenden, avseende hela enheten för säkerhetspolitik för en viss period. Niclas Kvarnström förekom inte i listan. Det var förvånande att chefen för sekretariatet inte upprättat någon handling under den aktuella perioden

(Red:s fetmarkering).

JO är i sin formulering, för den politiske grävande journalisten, nästintill övertydlig i sina anvisningar var att leta vidare vilket var det som väckte Ledarsidorna.se intresse att börja göra källkontroller.

Att inte UD drog några slutsatser av JO:s granskning eller vantolkat granskningen är inte rimligt om inte den politiska ledningen i allra högsta grad var medvetna om det parallella system de skapat. Ett system som inte tål dagsljus. Kabinettssekreterare Söders bedömning, att UD brustit i rutiner, är inte heller rimlig. Såväl Söder som UD har haft samma rutiner så länge tryckfrihets- samt informationslagstiftningen funnits. I alla avgörande och väsentliga delar har samma regelverk varit giltigt under hela 1900-talet. Söder har själv lång erfarenhet av utrikesförvaltningen.

Den tillförordnade ordföranden för KU, före detta justitieminister Beatrice Ask, M, låter förstå att det är allvarligt att ”rutiner inte satt sig”. En utsaga som står i bjärt kontrast med juridisk expertis som professor Nils Funke som i TV4 i direktsändning har svårt att hålla tillbaka sin vrede över UD:s agerande. Lika förtrogen med idag gällande lagrum och rutiner som kabinettssekreterare Söder bör vara bör Beatrice Ask vara med sina totalt elva år (Ask var skolminister 1991-1994) som minister. Ask har i sin meritförteckning inom det juridiska sakområdet totalt elva års erfarenhet Åtta år som justitieminister och tre år som ordförande för justitieutskottet och torde sålunda vara väl förtrogen med för var tid gällande och tillämpliga lagrum. I teorin en av Sveriges mest erfarna.

Det finns nu skäl för såväl JO som KU att ta upp en ny granskning eller i KU:s fall komplettera det som är den årliga granskningen av regeringen, Ku 20. Ku 20 är den återkommande granskningsrapport som offentliggörs innan riksdagen går på sommaruppehåll. Detta är den sista Ku 20 för regeringen Löfven under nuvarande mandatperiod.

Det är orimligt att UD:s politiska ledning inte haft kännedom om vilka regelverk som gäller i statsförvaltningen. Regelverken har inte förnyats eller förändrats nämnvärt de senaste 100 åren. Vilka regelverk som inte fungerat nu, trots att de varit konstanta, går inte heller statsministern närmare in på när han intervjuas i TV4. Inga följdfrågor, trots sakläget, ställdes heller.

Utsagorna stämmer inte överens med vare sig vad DN eller Ledarsidorna.se källor tecknar som händelseförlopp. Och i de förhör som i sådana fall hålls i KU eller som resultat av en förnyad JO-granskning bör ytterligare klarhet kunna skapas genom att kalla såväl rättschef som expeditionschef. Icke politiska tjänstemän.

Dessa har endast att förhålla sig till regeringsform, förvaltningslagstiftning, regeringskansliets antagna arbetsordning, sakläge och händelseförlopp utan att ta några personliga eller partipolitiska hänsyn.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.