Kraften, och de bärande idéerna, i studentrevolten 1968 lever kvar

SDS protest: University of Michigan students sit-in at Administration Building, November 5, 1968. by Wystan on Flickr
  • Fredag 5 Jan 2018 2018-01-05
E-post 0

Vi lever just nu i reaktionen av 1968 års revolt. Men individens rättigheter, frigörelsen av sexualitet och könstillhörighet, jämlikheten och självklarheten i det fria valet av religion, livsstil, partner, språk och utbildning har kommit för att stanna, skriver Ulf Bjereld och Marie Demker på DN Debatt samtidigt som de återutger, med nyskriven inledning, deras uppmärksammade bok ”I Vattumannens tid. Om 1968 års auktoritetsuppror och dess betydelse i dag” (2005). Att dessa två författare och makthavare får sådant utrymme på Sveriges största dagstidning för en republicering av en tretton år gammal bok är dels anmärkningsvärt men även en form av maktdemonstration från Bjereld och Demker.

I boken argumenterade Bjereld och Demker för att 1968 års auktoritetsuppror blev en brytpunkt där industrisamhällets kollektiva samhällsordning ruckades samt att tidigare normer och maktförhållanden förändrades.

Att Bjereld och Demker framträder samtidigt till hör inte vanligheterna utan bör ses som att de kliver fram gemensamt för en styrkedemonstration. De delar inte bara bostad som livskamrater, de delar även makt. Det är inte heller en slump att de får utrymme på Sveriges största, och kanske mest ansedda, tidning för en återlansering av en tidigare utgiven bok.

Ulf Bjereld är i allra högsta grad mer än en politisk analytiker, han är en del av regeringskretsen och företräder en mycket aktivistisk del av socialdemokratin. Att Ship to Gaza har band till Hamas via den turkiska samarbetspartnern IHH är känt sedan tidigare.

  • Professor vid Göteborgs Universitet
  • Ordförande för Socialdemokrater för Tro och Solidaritet
  • Adjungerad i Socialdemokraternas Verkställande Utskott
  • Svenskt frontnamn för Ship to Gaza
  • Ordförande i nämnden för samhällskunskap och humaniora hos Vetenskapsrådet som fördelar de statliga forskningsanslagen inom området (c.a 300 MSEK per år)
  • Regeringens utredare av statbidragen till trossamfunden
  • Ledamot av Göteborgs domkapitel som bland annat fattar beslut om avkragning av präster.

Marie Demker började sin bana som journalist på TT och har idag personliga band med chefsnivån på samtliga viktigare medieaktörer sedan den tiden. Idag är Demker professor vid Göteborgs Universitet och även dekan vid den Humanistiska institutionen. Som dekan sitter Demker i rektorns vetenskapliga råd. Under rådet lyder bland annat Segerstedt-institutet som, då institutet saknar egen professur, i praktiken styrs av Demker eftersom humaniora är Demkers ansvar. Segerstedtinstitutet lanserade så sent som den 23 november 2017 ett officiellt samarbete med stiftelsen Expo. Segerstedtsinstitutets forskning, val av medarbetare och partners samt kvalitet och verksamhet bör rimligen värderas med detta som bakgrund. Demker är vid sidan av sin yrkesroll aktiv kristen i S:t Jakobs församling i Equmeniakyrkan.

Bjereld, idag socialdemokrat, började sin bana i KPML (r) och även Demker har politiskt engagemang från såväl Vänsterpartiet som Socialdemokraterna i sin meritförteckning.

Bägge delar även ett engagemang för Palestina. Bjereld genom sitt engagemang i Ship to Gaza men även Demker via Equmeniakyrkan som är en av Diakonias huvudmän. Diakonias svenska partners är ett antal folkrörelser och föreningar som Kommunistiska partiet, Kulturföreningen Tellus, Palestina-grupperna i Sverige, Riksteatern, SAC – Syndikalisterna, Svenska muslimer för fred och rättvisa och Vänsterpartiet. Svenska Muslimer för fred och rättvisa grundades av bland annat Mehmet Kaplan, som fick avsked från regeringen Löfven för sina kontakter med högerextrema islamister men även för Yasri Khan. Khan vägrade bland annat ta kvinnor i hand. Att engagemanget och framför allt det obesvärade umgänget och relationerna med islamism är naturliga även för de med sina rötter i marxism är inte onaturligt. I synnerhet inte den generation som Bjereld och Demker tillhör.

Centret för islamiska studier vid Oxford University har konstaterat att växelverkan och utbytet mellan marxism och islamism nådde sin höjdpunkt under 1960- och 1970-talen. De delar syn på bland annat en ideologi som kan både rymma och styra en social förändring och sudda ut klass- respektive klangränser. Inom marxismen det klasslösa samhället, inom islamismen en omfattande ”umma”, eller klan, som överrider och övertrumfar alla andra klaner och eventuella övriga, ej önskvärda, identiteter. Bägge inriktningarna verkar för ett förstatligande av tillgångar.

Bjereld och Demker är inte bara livskamrater. De är varandras följeslagare ideologiskt med mycket tydliga agendor att förändra samhällsutvecklingen. En genomgång av vilka forskningsprojekt inom Bjerelds ansvarsområde som erhållit statliga forskningsmedel vittnar om en i allt väsentligt identitetspolitiska preferenser. Att de kan lansera en återutgivning av en tretton år gammal bok på DN Debatt, Sveriges största, och kanske mest ansedda, tidning bör betecknas som en ren styrkedemonstration med ett eko från kraften i studentrevolten 1968.

Hur väl etablerade dessa idéer är idag. Och hur stort inflytande de har.

Foto: Wystan

 

Redaktörens kommentar:

Såväl Bjereld som Demker är flitigt anlitade politiska experter i bland annat Sveriges Radio och  SVT men även i Svenska Dagbladet. Inte i något av fallen, eller i varje fall mycket sällan, redovisar den traditionella media som anlitar dessa Bjerelds eller Demkers politiska åsikter eller övriga engagemang.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se