Våra hotade friheter

Photo: Osaius on Flickr
  • Onsdag 3 Jan 2018 2018-01-03
E-post 0

Jag har växt upp i ett land och en tid där individens frihet betraktats som självklar. I Sverige har de olika formerna av frihet värderats högt, ja betraktas som självklara. Vi har varit fria att välja vad vi vill utbilda oss till, fria att bestämma över vem vi vill leva med, fria att välja om vi vill tro på Gud eller inte, fria att yttra oss och uttrycka våra åsikter. Kvinnor och män har med självklarhet betraktas som lika fria, lika kompetenta att fatta beslut rörande det egna livet. De senaste åren har jag, med krypande obehag, sett friheten begränsas i Sverige. Den ofrihet som jag förknippat med diktaturer och teokratier har under en längre tid sipprat in i vårt samhälle. Hoten mot individens frihet kommer, precis som i andra länder i världen vars befolkning begränsas, tystas och förtrycks, från totalitära politiska och religiösa ideologier.

Människan är – eller bör – vara fri. Varje människa måste ges utrymme för att själv bestämma vem hon är. Varje människa äger sin identitet, och sitt liv. Detta är ju dessvärre inte ett empiriskt grundat påstående: det finns alltför många exempel på människor vars frihet begränsas och självbestämmande kränks. Hävdandet av människans frihet är snarast en ideologisk utgångspunkt.  Idén om människans autonomi är en grundläggande utgångspunkt i västerländsk filosofi och etik. Autonomi förstås ofta som en egenskap hos människan – hon är autonom, det vill säga kompetent att fatta egna, fria beslut. Hon har möjlighet till självbestämmande. Människan är fri och oberoende av auktoriteter. Hon är en rationell varelse. Autonomiprincipen innebär att var och en som berörs av konsekvenserna av ett beslut bör själv få vara med och påverka detta beslut. Om A är den ende som berörs av detta beslut bör han ensam få avgöra det.

Vi kan dock inte ta den frihet vi äger för given. Friheten måste försvaras varje dag. Autonomi kan även betraktas som en rättighet, något vi tillerkänns – och den som inte tillerkänns frihet är inte fri. Autonomi är en moralisk rättighet i relation till andra individer vilken innebär personens rätt att fatta egna beslut i frågor som rör det egna livet utan inblandning av andra. Denna rättighet förutsätter ett system av moraliska och juridiska rättigheter, vilka reglerar och normerar individers beteende. Varje människa är alltså autonom i relation till andra människor, men inte i relation till staten. Personers frihet regleras för att skydda andra personers frihet. En individ får inte använda sin frihet för att kränka andra: exempelvis får föräldrar inte slå sina barn. Vår autonomi begränsas alltså av hänsyn till andra.

 Den viktigaste aspekten av autonomi är rätten att göra egna val i frågor som rör det egna livet, utan inblandning av andra.

Varje individ bör ges rätten att själv bestämma över sådant som var hon ska bo, vad hon ska arbeta med, vem hon älskar, hur hon klär sig, om hon vill föda barn eller inte etcetera. Varje individ måste också ges rätten att definiera sig själv, att erövra och skapa en identitet: att välja vad hon vill göra, hur hon vill leva sitt liv och vem hon är.

Ja, jag är bekymrad, av framförallt två skäl. Jag ser individens frihet, framförallt kvinnors, begränsas av religiös fundamentalism. Vi får inte ge efter för religiösa argument i ett sekulärt land – och vi måste försvara alla kvinnors frihet, också de kvinnor som har invandrarbakgrund, också de kvinnor som lever i utanförskapsområden måste tillerkännas autonomi. Det andra hotet mot vår frihet kommer framförallt från vänsterhåll. I gammal kommunistisk anda försöker diverse debattörer, politiker och opinionsbildare på den yttersta vänsterkanten att begränsa andras yttrandefrihet. Detta är mycket allvarligt – och ett konkret hot mot vår demokrati. Individens frihet, inte minst hennes frihet att yttra sig, att ha en åsikt, att argumentera för sin uppfattning är grundläggande i en demokrati.

 

 

Foto: Osajus

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se