Good Night. And Good Luck

  • Torsdag 15 Feb 2018 2018-02-15
E-post 0

I centrum i filmen ”Good Night. And Good Luck” står TV-legenden Edward R Murrow. Murrow var en av de första reportrarna som började med längre intervjuer i sitt program Person to person, där han samtalade med allt från politiker till filmstjärnor. Filmen kan ses både som ett tidsdokument över hetsjakten på kommunister i USA men även som en blick in i framtiden om vad som väntar oss i Sverige med de förestående grundlagsändringarna i Yttrandefrihetsgrundlagen och Tryckfrihetsförordningen.

Murrow avslutade varje intervju just med orden “Good night, and good luck.” Det var när han gav sig på kommunisthetsaren senatorn Joseph McCarthy som det börjar brännas på allvar. McCarthy var på god väg att införa det sorts angivarsamhälle som han ansåg sig bekämpa. Plötsligt blev människor skyldiga i andra och tredje led till förräderi.

Regeringen avser nu införa tre omfattande grundlagsförändringar inom de närmaste åren. Den första, proposition ”Ändrade mediegrundlagar 2017/18:49” ligger redan på riksdagens bord, i Konstitutionsutskottet, för beredning. Endast ett parti har lagt en motion på denna proposition, Sverigedemokraterna.

Förslaget har stött på kritik. Katarina Rikte som är hovrättsråd vid Hovrätten över Skåne är en av de kritiska.

– Det man gör med de här bestämmelserna är att man öppnar ett gigantiskt svart hål i grundlagsskyddet. Det är inte så att man får publicera eller yttra vad som helst i ett grundlagsskyddat medium. Man får publicera vad som helst, men man kan straffas i efterhand för vissa publiceringar. De här bestämmelserna, de öppnar för detta, de står i strid mot censurförbudet. De innebär bland annat att man får ställa upp villkor och bestämma om andra straffbestämmelser och andra sanktioner än de som anges i grundlagarna.

En annan kritiker är yttrandefrihetsexperten Nils Funcke. I Expressen skriver Funcke:

– Regeringen dränerar yttrandefrihetsgrundlagarna på deras värde. I ett förslag till modernisering av tryckfrihetsförordningen flyttas tre frågor från grundlag till vanlig lag. Lagtexten är medvetet allmänt hållen för att det som regeringen skriver ”ger större möjligheter att anpassa den nationella regleringen till bland annat den pågående EU-rättsliga utvecklingen”. Om förbudet hållits inom grundlagen hade skadan för yttrandefriheten blivit mindre. Men genom att begränsningen av tillgängliggörandet av vissa personuppgifter regleras i vanlig lag öppnas grundlagarna även för beslut inom EU. En EU-förordning för att skydda den personliga integriteten blir därmed tillämplig på svenska medier.

Grundlagsförändringen medger därmed förcensur genom vanlig lagstiftning som kan, med snabberedning, gå från tanke till färdig lag på två månader. Sådana administrativa snabbspår finns förberedda i såväl regeringskansli som riksdag. I praktiken rundas Tryckfrihetsförordningen med en permanent delegationslagstiftning till riksdagen. Nya begränsande lagar inom yttrandefrihet och tryckfrihet behöver inte vänta på ett mellanliggande val för att träda i kraft.

Remissinstanserna är tydliga i sina svar. Justitiekanslern menar att den reglering som föreslås för ändamålet är alltför oprecis och därmed inte godtagbar. Juridiska fakulteten vid Lunds universitet invänder mot användningen av uttrycket ”ras”. Datainspektionen och Post- och telestyrelsen anser att undantaget bör träffa även söktjänster med personuppgifter som inte i sig är av särskilt integritetskänslig natur. Flera remissinstanser, däribland Hovrätten över Skåne och Blekinge, Myndigheten för press, radio och tv, Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala universitet, Sveriges Radio, Sveriges Television, Svenska Journalistförbundet och Tidningsutgivarna, avstyrker förslaget.

Propositionen ligger nu på Konstitutionsutskottets bord för beredning. Inget parti har vare sig medlemmars eller väljares mandat att tillstyrka den. Trots det står idag sju av åtta partier bakom grundlagsändringarna.

En annan grundlagsförändring som förbereds inför nästa mandatperiod är SOU 2017:70, en ny lag om utlandsspionage. I denna lag, som främst är avsedd för nyhetsrapportering av militära eller polisiära insatser som påverkar Sveriges relation med främmande makt, förbehåller sig staten att sätta in omfattande tvångsåtgärder redan om misstanke finns om att en journalist har för avsikt att skriva en artikel för publicering. Flera delar av meddelarskyddet upphävs och lagen är skriven på ett sådant sätt att i praktiken alla relationer som Sverige har med stater eller mellanstatliga organisationer som påverkas av en nyhetsrapportering omfattas om det kan rymmas inom begreppet ”Fred och Säkerhet”. Rapportering om den svenska biståndsindustrin är i allra högsta grad inbegripet i detta begrepp. De tvångsmedel som staten kan sätta in mot journalister är

  1. Kunna avlyssna den misstänkte journalistens telefon
  2. Kunna avlyssna den misstänkte journalistens datatrafik
  3. Kunna placera en trojan den misstänkte journalistens arbetsredskap
  4. Kunna sätta upp dolda kameror i fordon, bostad och kontor som misstänkte journalisten förfogar över
  5. Kunna sätta upp dolda mikrofoner fordon, bostad och kontor som misstänkte journalisten förfogar över

Dessa tvångsmedel kommer vara tillgängliga för åklagare och polis redan vid misstanke om att den enskilde journalisten arbetar på en artikel som bara kanske ska publiceras. Att det kan finnas en misstanke räcker. Vidare föreslås i utredningen att

”Med begreppet främmande sammanslutning avses därmed en gruppering som representerar ett motstående intresse men som inte nödvändigtvis behöver utgöra en främmande makt. För att straffbestämmelsen ska vara tillämplig fordras dock att det är fråga om en aktör som intar en maktposition. Det krävs emellertid inte att grupperingen är organiserad på visst sätt för att den ska falla under begreppet”.

Det innebär att, i fallet med biståndspolitiska beslut som granskas, att alla som har en avvikande uppfattning om den förda biståndspolitiken (som är en del av Sveriges politik för fred och säkerhet) kan falla under allmänt åtal. Det finns även skrivningar om utvidgat straffansvar:

Utvidgningen innebär att röjanden som inte är tillräckligt allvarliga för att bestraffas enligt våra förslag till nya brott i 19 kap. BrB ändock kan träffas av straffansvar.

Sammanställda öppna uppgifter som presenteras i redaktionell text kan bli straffbara om de sätter Sverige i en ofördelaktig position i förhållande till främmande makt eller mellanstatliga organisationer. I en förlängning kan skapandet av en annan Sverigebild än den önskade bli straffbart om det kan ledas i bevis att det påverkar relationerna med andra länder.

Även om filmen”Good Night and Good Luck” inte direkt kan appliceras på vad som sker i Sverige idag finns en parallell och något av en profetia. Stefan Löfven, och kanske främst hans justitieminister Morgan Johansson förbereder idag lagstiftning för att kunna förfölja och censurera journalisters arbete så fort detta arbete granskar makten eller förfäktar en annan politisk uppfattning.

I ledarsidorna.se fall kanske främst biståndspolitiken och relationerna i Mellanöstern med främst Muslimska Brödraskapet och regimen i Teheran. Med stöd i juridiken kommer omfattande repressiva åtgärder eller hot om åtgärder finnas på statens färgpalett. Precis som den häxjakt som Edward R Murrow fick uppleva med juridiken och ett statligt vålds- och utredningsmonopol emot sig och mäktiga motståndare kommer grävande journalister få uppleva ett samlat regeringskansli emot sig. Med vålds- och utredningsmonopol i form av polis, åklagare och domstolar som lydiga, och effektiva, verktyg.

De journalister som inte ställer upp på regeringens narrativ, eller som har det dåliga omdömet att granska, kan råka illa ut inom bara ett par år.

Hur många som publicister och journalister som överlever vet vi inte. En inte alltför kvalificerad gissning är ändå att majoriteten kommer anpassa sig till den nya ordningen, några kommer gå under, några tystnar, några byter jobb och en liten del blir dissidenter. På flykt. 

Några som med stor sannolikhet kommer överleva är DN, SvD, Sveriges Radio och Sveriges Television. De har fått 13,5 MSEK av statliga förvaltningsmyndigheten Vinnova för att utveckla dels en automatiserad tjänst för nyhetsvärdering, dels arbeta mot falska nyheter. De befinner sig sannolikt redan på rätt sida gränsen. Annars hade de inte fått den här regeringens förtroende.

 

Good Night. And Good Luck.

 

 

Redaktörens kommentar:

Inom två veckor kommer vi att byta teknisk plattform. Skälen är flera. Massanmälningarna mot Ledarsidorna.se´s Youtube-kanal och därmed Google Ad´s har strypt i praktiken all reklamfinansiering och är helt ohanterliga att överklaga samtidigt som behovet av ytterligare skydd mot plattformen krävs. DDOS-attackerna har fortgått och kräver en ny arkitektur då nya tjänster och format skall läggas till. Även ett av redaktionens e-postkonton har hackats och raderats i sin helhet. Jag kommer, med den nya plattformen, helt och hållet vara oberoende av tjänster från Google Ad´s och ha ett ännu bättre skalskydd.

Jag är oändligt tacksam för det stöd som ni läsare visar mig och redaktionen. Detta är inte någon gratisverksamhet och jag är numera fånge i min egen historia. Sir Winston uttrycker det bäst av alla:

“When in Hell, keep on walking”.

Har jag tur hinner jag ut före Djävulen får syn på mig. Och vill det sig riktigt väl så kommer jag en dag kanske kunna berätta följande historia istället när jag gått tillbaka och själv sökt upp Djävulen:

”Djävulen böjde sig fram och viskade i mitt öra att stormen skulle knäcka mig. Jag böjde mig fram och viskade tillbaka i Djävulens öra: – Det är jag som är stormen”.

Det är ni som är stormen jag rider på. Jag kommer komma ihåg det den dag jag viskar orden i Djävulens öra. Men jag är inte där ännu. Det är en lång väg kvar med många hinder på vägen. Och vi har ett helt regeringskansli samt sju av åtta partier emot oss som är övertygade att detta är den väg de vill föra in Sverige på.

Tack.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se