Den förda politiken driver opinionen

Copyright Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se
  • Torsdag 26 Apr 2018 2018-04-26
E-post 1012

Sex av tio vill att Sverige ska ta emot färre flyktingar visar en ny mätning. Det är den politiska omsvängningen som mest påverkar opinionen, enligt statsvetarprofessorn Marie Demker. Inte situationen som sådan. Demkers tes skulle därmed förklara varför regeringen och nu centerpartiet återigen lägger förslag för en oreglerad migrationspolitik.

– Jag är inte förvånad. Den bekräftar den bild som SOM-undersökningarna 2016 som recenserades 2017 visade, att det skedde en kraftfull omsvängning efter 2015, säger Marie Demker, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.

Med start hösten 2015 har regeringen med stöd av riksdagen lagt om den svenska flyktingpolitiken, från en öppen linje till europeisk miniminivå. Sådant påverkar väljarna, påpekar Marie Demker.

– Man signalerar till medborgarna att nu är det kris, här finns ett hot mot samhällets stabilitet. Ledarskapet har väldigt stor betydelse.

Fakta Marie Bjereld Demker

Marie Bjereld Demker är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet och samhällsdebattör.

Sedan 1 januari 2017 är hon dekan vid Humanistiska fakulteten vid Göteborgs universitet. Marie Demker tog examen vid Journalisthögskolan i Göteborg 1984. Hon har arbetat som journalist på Aftonbladet, Göteborgs-Tidningen (GT), Skaraborgs Läns Tidning samt Tidningarnas Telegrambyrå (TT). Efter återupptagna studier disputerade Demker i statsvetenskap 1993.

Marie Bjereld Demker är gift med Ulf Bjereld, professor vid Göteborgs universitet, ordförande för nämnden för humaniora och samhällskunskap vid Vetenskapsrådet som inför regeringen ansvarar för fördelningen av statliga forskningsanslag inom området.

Ulf Bjereld är vid sidan av tjänsten även ordförande för Socialdemokrater för Tro och Solidaritet samt frontnamn för svenska ”Ship to Gaza” och är känd för att driva en opinion för öppna gränser och amnesti för de ensamkommande unga männen.

Samtidigt har regeringen lämnat över propositionen med förslag om en ny möjlighet till uppehållstillstånd för vissa ensamkommande unga. Regeringen föreslår även ändrade utgiftsramar och anslag för 2018 till följd av lagförslagen i propositionen. Det föreslås att en utlänning som har fått, eller annars skulle få, ett beslut om utvisning ska kunna beviljas ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå om vissa kriterier är uppfyllda.Dessa är bland annat följande:

  • Utlänningens första ansökan om uppehållstillstånd ska ha registrerats hos Migrationsverket den 24 november 2015 eller tidigare.
  • Utlänningen ska ha anvisats en kommun som ska ordna boendet. Det innebär att den som uppgett sig vara ett ensamkommande barn men som bedömts som uppenbart vuxen vid asylansökan som huvudregel inte omfattas av förslaget.
  • Beslutet om utvisning ska ha fattats 15 månader eller senare från registreringsdatumet men tidigast den 20 juli 2016.
  • Beslutet om utvisning ska ha fattats när utlänningen är 18 år eller äldre.
  • Utlänningen ska befinna sig i Sverige när ansökan om uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå görs.
  • Utlänningen ska studera eller ha för avsikt att studera i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan, på heltid på en annan motsvarande utbildning eller på heltid på en sammanhållen yrkesutbildning inom komvux eller särvux.
  • Utlänningen ska också genomgå en vandels- och säkerhetsprövning.
  • En ansökan om ett sådant uppehållstillstånd föreslås endast få göras under en begränsad tid på tre månader och vid ett tillfälle.
  • En utlänning som beviljas ett sådant uppehållstillstånd ska omfattas av befintligt regelverk om uppehållstillstånd rörande studier på gymnasienivå och om permanent uppehållstillstånd vid försörjning.

Ett uppehållstillstånd ska få beviljas även om utlänningen inte kunnat nå upp till kravet på att göra sin identitet sannolik enligt regeringens förslag. Något som Centerpartiet stödjer varför förslaget har majoritet i kammaren.

De förslag som lämnas i propositionen innebär, enligt regeringens beräkningar, att de anvisade medlen 2018 ökar med 0,7 miljarder kronor. Merparten av ökningen, 0,5 miljarder kronor, avser ökade  för kommunersättning vid flykting- mottagande. Resterande ökning hänför sig bl.a. till utgifter för studie- bidrag, offentliga biträden och handläggning av ärenden vid Migrationsverket. 

Mot detta skall ställas  nya beräkningar från Eurostat – EU-kommissionens egen statistik – som visar att 16,8 procent av pensionärerna i Sverige lever under gränsen för risk för relativ fattigdom. Det är en klart högre andel än i övriga nordiska länder och även högre än i majoriteten av EUs länder. Situationen är helt oacceptabel, anser Eva Eriksson, ordförande i SPF Seniorerna.

– Det är ovärdigt ett välfärdsland som Sverige att vi har ett pensionssystem som inte klarar av att ge ekonomisk trygghet i dag eller i framtiden. Vi har här en stor grupp människor som arbetat och betalat skatt under sina liv men som nu tvingas vända på varenda krona, säger Eva Eriksson i en kommentar till Expressen.

Antalet så kallade “fattigpensionärer” blir allt fler i Sverige. Nästan var femte pensionärer omfattas av EU:s fattigdomsgräns, varav de flesta är kvinnor. Enligt Eurostats beräkningar var 355 000 svenska pensionärer under EU:s gräns för risk för fattigdom 2016. Samtidigt sitter 10-tusentals kvotflyktingar, med bekräftade identiteter, kvar i konfliktområden men nekas visering då EU:s och Sveriges migrations strypts. Kvotflyktingar som UNHCR konstaterat behöver skydd för sina liv.

Marie Demkers slutsats, att det är de politiska förslagen om en mer restriktiv migrationspolitik, som driver opinionen till en mer migrationskritisk linje ter sig rätt märklig som analys.

När grupp ställs mot grupp, och som i detta fall när pensionärer får se sig förfördelade till förmån för unga män utan egentliga skäl för uppehållstillstånd och utan att identiteterna på dessa kan göras sannolik så är det en rimligare analys att det är just den här formen av politiska beslut som driver opinion. Som tar från de fattigaste. Och som begränsar kvotflyktingarnas redan små möjligheter att ta sig till en säker hamn.

 

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se