Svenska kyrkan en allt mer politisk och aktivistisk kraft där religionen kommer i andra hand

@ Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se
  • Tisdag 24 Apr 2018 2018-04-24
E-post 1758

I Adolf Fredriks kyrka hölls  för några veckor sedan en minnesgudstjänst till minne från de omkomna efter terrordådet på Drottninggatan. En gudstjänst i Svenska Kyrkans regi där bland annat ärkebiskop Antje Jackelén och biskop Eva Brunne talade. Förutom anhöriga till de fem som mördades av terroristen Akilov var även kungaparet, flera ministrar, olika partiledare och människor från räddningstjänst och polis närvarande. Men även något annat. Minnesgudstjänsten var ett exempel på kyrkans utveckling från att ha varit en kristen kyrka till att bli en politisk plattform. 

Tanken med skilsmässan mellan kyrka och stat var att skilja staten från dess möjligheter att ta plats i det religiösa rummet. Utvecklingen har dock gått åt motsatt håll – nu tar religös-politisk aktivism allt större plats i både kyrkan och i politiken.

En stund in i gudstjänsten gavs utrymme för representanter från de två övriga abrahamitiska religionerna, islam och judendom, att säga några ord. Den som fick representera islam var Mahmoud Khalfi, imam vid Stockholms moské. Khalfi har själv bekräftat associationer till Muslimska Brödraskapet.

”Ja, det är ingen hemlighet att vi har kopplingar till Brödraskapet, vi väljer det som riktning. Men det är inte så att vi får direktiv från Marocko eller Egypten vad vi ska göra, vi är en självständig organisation i Sverige”, har han sagt i en intervju med ETC.

Då Rahkmat Akilov utförde terrordådet i Islams namn reagerade många. Men att andra religioner nu tar plats i Svenska Kyrkan är en naturlig följd av en snart femton år utveckling via diakonin.. Begreppet ”profetisk diakoni” lanserades på allvar i Sverige år 2005, under KG Hammars tid som ärkebiskop. Vid sidan av ”traditionell diakoni” fanns redan ”politisk diakoni”, det vill säga diakoni med tydlig politisk ansats. Profetisk diakoni har nu kommit att till stor del ersätta politisk diakoni, eftersom profetisk diakoni även är politisk och i princip uteslutande agerar utifrån ett vänsterpolitiskt perspektiv.

Fakta Diakoni

Diakoni är ett från början grekiskt ord som betyder "tjänst" och används främst som begrepp inom den kristna kyrkan. Nationalencyklopedin beskriver diakoni som "kyrkans sociala ansvarstagande på olika områden".

Diakonalt arbete innebär bland annat att anställda och frivilliga medarbetare möter människor i olika utsatta situationer. Diakoni kan vara att ge stöd åt personer som utsatts för fysiskt eller psykiskt våld, eller är sjuka eller ensamma. Framför allt i anslutning till olika kristna klosterordnar har i främst äldre tider diakonalt arbete utförts med vård av sjuka och nödlidande och upprättande av hospital och andra hjälpinrättningar i kyrklig närhet.

Genomgående tycks biskopskollegiet inom Svenska Kykran driva på utvecklingen av den profetiska diakonin och tilldela den allt större befogenheter. I biskopsbrevet Kallad till diakoni och präst i Svenska kyrkan från 2013 återfinns följande beskrivning av diakonens profetiska uppdrag: 

”I församlingens uppdrag finns en profetisk dimension som innebär att ge röst och livsutrymme åt de utsatta. I det ingår att analysera sociala och politiska skeenden samt själv vara en förändringsaktör och opinionsbildare. Diakonen är den som ofta får ta ett särskilt ansvar för att denna uppgift fullgörs och blir därmed församlingens röstbärare”

I samband med 2014 års biskopsmöte belystes på ett särskilt sätt diakoners kallelse och uppdrag i kyrkan. Biskoparna slog då fast att det i församlingsuppdraget finns en 

”profetisk dimension som innebär att ge röst och livsutrymme åt de utsatta”. 

Biskoparna ansåg vidare att det i det profetiska uppdraget ingår att analysera sociala och politiska skeenden, samtidigt som diakonen förväntas vara en förändringsaktör och opinionsbildare. Både inom kyrkan, som att utmana kyrkans syn på sig själv och sin uttolkning av Bibeln, men även i samhällsdebatten. Det kristna budskapet får stå tillbaka vilket är en naturlig följd av att ha befordrat icke teologer till kyrkans röst utåt.

Diakoner har generellt sett en ytterst begränsad teologisk utbildning. Ändå ges de stort inflytande över Svenska kyrkan och betraktas som församlingarnas röster utåt. Dessutom påtalas att diakonerna ska påverka gudstjänstfirandet: ”Diakonens uppgift är att göra människors utsatthet tydlig i församlingens gudstjänstfirande och att i utsattheten visa mot Ordet och sakramenten.

Profetisk diakoni verkar över religionsgränser och är därför en viktig del i det interreligiösa arbete som bedrivs inom Svenska kyrkans organisation. I många församlingar pågår ett omfattande diakonalt arbete riktat mot asylsökande och invandrare, som till majoriteten är muslimer. Malmö pastorat har under många år bedrivit ett omfattande samarbete med stadens muslimska (även islamistiska) församlingar. I detta arbete får diakonins kristna dimension stå tillbaka:

”I det diakonala mötet står människan, och hennes behov och längtan, i centrum oberoende av personliga förutsättningar, livsåskådning och religion. Diakonen går in i det mötet för medmänniskans skull. Drivkraften är inte att omvända till kristen tro” (Kallad till diakoni och präst i Svenska kyrkan, sid 42). 

Profetisk diakoni är till sin natur icke-missionerande och religionsöverskridande. Att fira gemensamma gudstjänster betraktas som eftersträvansvärt och kristen gudstjänstordning anpassas för att inte provocera anhängare till andra religioner. Det är inte endast den Svenska Kyrkan nu som kan sägas “gå över” till profetisk diakon som huvudfokus. Ekumeniakyrkan är en av de kyrkor som kommer satsa på “Politisk och profetisk Ekumeni” och som av en händelse är det en nyanställd diakon, med rötterna i Socialdemokrater för Tro och Solidaritet och styrelsemedlem i föreningen Hjärta, som nu ansvarar för arbetet.

Den svenska kyrkan prioriterar idag det politiska samtalet och gör icke-teologer till talespersoner och opiniondrivande i såväl den interna som den externa debatten. 

Med icke-teologer som styr Svenska Kyrkans kommunikation och processer  är den utveckling vi ser idag, att det kristna budskapet pressas undan, naturlig.

I premiumartikeln finns hela utredningen som Ledarsidorna.se låtit göra samt extramaterial i form av Equmeniakyrkans presentation av politisk och profetisk ekumenik.
..

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se