Sverige nekar motståndare till Muslimska Brödraskapet visum

Muhammad al-Yaqoubi. Foto från Youtube
  • Tisdag 3 Apr 2018 2018-04-03
E-post 1380

Thomas Mattsson, Expressen, både berömmer och kritiserar moderaterna för att ha dragit tillbaka de repressiva förslagen om förändringar i Yttrandefrihetsgrundlagen och Tryckfrihetsförordningen i sin helgkolumn. Berömmer för att ha dragit tillbaka, kritiserar såväl moderater som socialdemokrater för att vilja föra in lagstiftning som kan neka hat-predikanter visering för inresa, ett förslag som Anders Ygeman, socialdemokraternas gruppledare, fört fram. Ygeman förde för en tid sedan fram detta förslag men utan vidare precisering.

Det kan inte uteslutas att han ville vrida strålkastarljuset mot sig själv då kommunalrådet i Göteborg, Ann-Sofie Hermansson, S, nu uppfattas som den tydligaste rösten mot radikal islam tillsammans med Nalin Pekgul inom socialdemokraterna. Att vrida initiativet till sin fördel trots att han under tiden som minister och numera ordförande för Stockholms Arbetarekommun underlåtit att vidta några egentliga åtgärder med substans. Stockholms Arbetarekommun är “moderdistrikt” åt föreningen Hjärta som har det tydligaste banden till bland annat SUM:s Rashid Musa. Musa är känd för att driva opinon för ett separatistiskt samhälle tillsammans med SSU Stockholm.

– Då tycker jag att Sverige ska gå fram med lagstiftning och göra det på egen hand. Det handlar om hatpredikanter och politiska extremister som vi kan förvänta oss är på väg till Sverige för att sprida hat eller hot, sade Anders Ygeman till SVT.

Problemet är bara ett. De juridiska möjligheterna finns redan. Och har tillämpats sedan 2016. Mattson kritiserar med andra ord Ygeman som vill införa en lagstiftning som redan finns. Visering till Sverige regleras i Utlänningslagen.

2 kap. Villkor för att en utlänning skall få resa in i samt vistas och arbeta i Sverige

3 §  En utlänning som reser in i eller vistas i Sverige ska ha Schengenvisering eller nationell visering. Lag (2014:198). 

Den paragraf som idag har använts är den sjunde paragrafen i sjunde kapitlet som ger Säkerhetspolisen status som remissinstans med interventionsrätt om ärendet kan vara föremål för att klassas som ett säkerhetsärende.

7 §7 Säkerhetsärenden enligt denna lag är ärenden där Säkerhetspolisen av skäl som rör rikets säkerhet eller som annars har betydelse för allmän säkerhet förordar

– att en utlänning ska avvisas eller utvisas,

Så sent som i påskhelgen gästade Dr Noureddine Khademi de Muslimska Familjedagarna. I sitt hemland Tunisien är Khademi känd som ”Imam Jihad” då han vid upprepade tillfällen uppmanat sina åhörare att åka till Syrien för att utkämpa ett heligt krig (jihad).  Han är känd förespråkare och missionär för införandet av sharia. Dr Noureddine Khademi var schemalagd för två föreläsningar under de Muslimska Familjedagarna, en i direkt anslutning till fredagsbönen. Vare sig Migrationsverket eller Säpo har sett något skäl att neka Noureddine Khademi inresevisering trots att de haft möjligheter till detta enligt gällande regelverk, Utlänningslagens 7 kap 7 §.

Med andra ord, Khademis mission om jihad och införande av sharialagstiftning anses inte av Migrationsverket och Säkerhetspolisen uppfylla rekvisiten i lagstiftningen om att utgöra ett säkerhetshot i tillräcklig omfattning för att neka inresevisering.

Ledarsidorna känner dock till ett fall då lagen tillämpats. I april 2016 nekades Sheikh Muhammad al-Yaqoubi inresevisering med hänvisning till Utlänningslagens 7 kap 7 §. 

Muhammed al-Yaqoubi skulle ha deltagit i en konferens anordnad av Civil Rights Defenders om hur han själv arbetar i avradikalisering av Islam och har givit ut en bok i ämnet. Visumansökan uppfyllde alla de krav för visering som Migrationsverket ställer. Bland annat inbjudan, visa returbiljett, teckna försäkring för sjukdomsfall med mera genom Civil Rights Defenders försorg.

Fakta Civil Rights Defenders

Civil Rights Defenders (tidigare Svenska Helsingforskommittén för mänskliga rättigheter) är en internationell icke-statlig organisation med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Organisationen arbetar med mänskliga rättigheter och inriktar sig på medborgerliga och politiska rättigheter. De arbetar främst med att stödja lokala människorättsförsvarare genom kapacitetsutveckling, utbildning och finansiering, samt genom säkerhetsåtgärder och akutstöd till människorättsförsvarare som befinner sig i fara

Muhammed al-Yaqoubi är en religiös ledare och en av världens mest framstående islamiska lärda från Syrien. Han har ingått i Royal Aal al-Bayts utgivning av de 500 mest inflytelserika muslimerna flera år i rad. Al-Yaqoubi var en av de första sunniledarna att uttrycka sitt stöd för den syriska revolutionen och fördömde den syriska regeringens svar på de fredliga demonstrationerna. Han var tidig med att efterlysa internationellt tryck på den Syriska regeringen och kräva president Bashar al-Assads avgång. Al-Yaqoubi befinner sig idag i exil i Marocko med goda relationer med personer i det marockanska hovet.

USA:s dåvarande president Barack Obama är en av de som lyft fram al-Yaqoubi som nyckelspelare i såväl den syriska fredsprocessen som i avradikaliseringen av Islam. USA är, allmänt känt, ett land som är svårt att resa till som muslimsk aktivist. Något som inte hindrat al-Yaqoubi som i relativa termer anses vara en liberal muslim och eftersom han har USA:s regerings stöd. Muhammad al-Yaqoubi är verksam som rådgivare till de regeringar som går främst i arbetet mot radikal islam.

Muhammad al-Yaqoubi  är en svuren motståndare till såväl IS som Muslimska Brödraskapets radikala och repressiva budskap. Den svenska regeringen hindrade, på olika sätt, att hans budskap spreds. Efter att ha nekats inresevisering, al- Yaqoubi klassades som ett säkerhetshot, genomförde al-Yaqoubi istället besök i Norge respektive Danmark som kommit längre i det preventiva arbetet mot radikal islam och arbetet med att bromsa Muslimska Brödraskapets utbredning.

Den lagstiftning som Ygeman efterlyser och Mattson fördömer införandet av finns redan. Den har tillämpats i minst ett fall.

Sverige släpper in företrädare för predikanter som driver mission för jihad men nekar inresevisum, med stöd i Utlänningslagen, de predikanter som utgör en motkraft mot framför allt Muslimska Brödraskapet.

 

Nedan inbjudan till Sheikh al-Yaqoubi.

 

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.